| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/35/15 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola, zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLIX/594/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia 1 lipca 2015 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Witold Gwiazda


Załącznik do uchwały nr V/35/15
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 20 lutego 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola, zwany dalej "regulaminem", ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola.

II. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości przy zachowaniu zasady, że odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papieru;

2) metali;

3) tworzyw sztucznych;

4) szkła bezbarwnego;

5) szkła kolorowego;

6) innych odpadów opakowaniowych, w tym opakowań wielomateriałowych;

7) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych;

8) popiołów;

9) przeterminowanych leków;

10) strzykawek, igieł, itp.;

11) termometrów;

12) przeterminowanych chemikaliów i opakowań po chemikaliach, zużytych olejach, rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, itp.;

13) świetlówek, lamp fluorescencyjnych, żarówek;

14) zużytych baterii i akumulatorów;

15) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

16) gruzu betonowego;

17) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (bez odpadów niebezpiecznych), w tym drzwi, okien i szyb;

18) zużytych opon;

19) odpadów wielkogabarytowych.

3. Dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 8 w sposób nieselektywny z zachowaniem warunków nieoddziaływania tych odpadów na środowisko, z uwzględnieniem zasad zbierania odpadów niebezpiecznych.

4. Podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do selektywnego odbierania odpadów, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem pkt 10.


§ 3. Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych prowadzone jest poprzez:

1) punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałej;

2) punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych poza nieruchomością zamieszkałą w postaci:

a) punktów wyposażonych w pojemniki do zbierania strzykawek, igieł, itp., zlokalizowanych w wyznaczonych aptekach,

b) punktów wyposażonych w pojemniki do zbierania przeterminowanych leków, zlokalizowanych w aptekach i przychodniach,

c) M-PORT (miejski punkt odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych),

d) co najmniej jednego punktu zastępczego, do czasu utworzenia M-PORT;

3) punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4) akcje odbioru odpadów wielkogabarytowych;

5) akcje dodatkowych odbiorów odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych) w okresie świątecznym.

§ 4. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

1) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów; usuwanie śniegu i lodu może odbywać się poprzez pryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu przy krawężniku chodnika;

2) niezwłoczne usuwanie sopli lodowych, nawisów śniegu z dachów, rynien i gzymsów budynków, szczególnie w miejscach, w których powodować mogą zagrożenie dla ludzi lub mienia (np. nad wejściami do nieruchomości, bramami, czy w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych, takich jak: chodniki, ścieżki rowerowe, jezdnie, zjazdy).

§ 5. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości.

III. Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Odpady komunalne, powstające na terenie Miasta Zduńska Wola, muszą być zbierane w pojemnikach odpowiadających wymaganiom określonym w regulaminie. Na obszarach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się selektywne zbieranie papieru, szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali i innych odpadów opakowaniowych, w tym opakowań wielomateriałowych, w workach, o których mowa w ust. 2 pkt 3.

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki na odpady komunalne o pojemności od 120 l do 1100 l;

2) kontenery o pojemności od 1100 l do 10000 l;

3) worki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny;

4) pojemniki w pasach drogowych (w tym kosze uliczne) o pojemności od 45 l do 1100 l;

5) kosze na psie odchody o pojemności 50 l.

3. Pojemniki i kontenery na odpady komunalne powinny być przystosowane do opróżniania przez specjalistyczne pojazdy.


4. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oznacza się odpowiednim dla danego rodzaju odpadu opisem lub kolorem:

1) niebieskim - pojemniki przeznaczone na papier;

2) zielonym - pojemniki przeznaczone na szkło bezbarwne i kolorowe;

3) żółtym - pojemniki przeznaczone na tworzywa sztuczne, metale i inne odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriałowe.

§ 7. 1. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustalają właściciele nieruchomości, z uwzględnieniem liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów i częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych.

2. Minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny oraz minimalną pojemność pojemników na każdy rodzaj odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, ustala się na 120 l.

§ 8. Właściciele nieruchomości niezamieszkałej lub nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publicznej, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i minimalne miesięczne normy wytwarzania odpadów komunalnych, które ustala się w następujący sposób:

1) szkoły (wszelkiego typu) - 15 l na każdego ucznia, studenta i pracownika;

2) żłobki, przedszkola - 15 l na każde dziecko i pracownika;

3) lokale handlowe (sklepy, hurtownie) - 60 l na każde 20 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 120 l na lokal;

4) punkty handlowe poza lokalem oraz uliczne punkty szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 120 l na każdy punkt;

5) lokale gastronomiczne - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 120 l;

6) instytucje, urzędy, przychodnie oraz zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne (dotyczy pomieszczeń biurowych i socjalnych) - 120 l na każdych 10 pracowników;

7) domy opieki, hotele, pensjonaty, szpitale - 60 l na jedno łóżko;

8) ogródki działkowe - w okresie od 1 marca do 31 października - 30 l na każdą działkę, poza tym okresem 5 litrów na każdą działkę;

9) targowiska - 60 l na każde stanowisko/punkt handlowy;

10) obiekty sportowe (stadiony, baseny, hale widowiskowo-sportowe, korty, itp.) - 1 l na każdą osobę korzystającą z obiektu;

11) cmentarze - 30 l na każde miejsce pochówku.

§ 9. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych rozmieszcza się na terenie nieruchomości której służą.

2. Warunki rozmieszczania pojemników na drogach publicznych:

1) pojemniki powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez użytkowników;

2) pojemniki powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, zapewniającej utrzymanie należytej czystości.

3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałej lub nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publicznej, zobowiązani są do ustawienia pojemników na odpady komunalne w miejscach do tego przeznaczonych.

4. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż jeden raz na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż jeden raz na rok.

IV. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przedstawia tabela:

Zabudowa jednorodzinna

Rodzaj zbieranego odpadu

Częstotliwość

Selektywnie zbierane odpady komunalne

Papier

jeden raz na dwa miesiące

Szkło bezbarwne i kolorowe

jeden raz na miesiąc

Tworzywa sztuczne, metale i inne odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriałowe

jeden raz na miesiąc

Pozostałe zmieszane odpady komunalne

jeden raz na dwa tygodnie

Zmieszane odpady komunalne

jeden raz na dwa tygodnie

Odpady wielkogabarytowe

jeden raz na kwartał

Zabudowa wielorodzinna

Selektywnie
zbierane
odpady komunalne

Papier

jeden raz na tydzień

Szkło bezbarwne i kolorowe

jeden raz na tydzień

Tworzywa sztuczne, metale i inne odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriałowe

a) w okresie czerwiec-wrzesień - dwa razy na tydzień
b) w okresie październik-maj - jeden raz na tydzień

Pozostałe zmieszane odpady komunalne

dwa razy na tydzień

Zmieszane odpady komunalne

dwa razy na tydzień

Odpady wielkogabarytowe

jeden raz na miesiąc

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, należy zbierać na terenie nieruchomości oraz przekazywać wskazanemu przez Miasto Zduńska Wola podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.

3. Dodatkowy odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 (z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych), odbywa się w pierwszym, drugim lub trzecim dniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkanocne, a także w pierwszym, drugim lub trzecim dniu nie będącym dniem wolnym od pracy po tych świętach.

§ 11. 1. Sposób pozbywania się przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, przedstawia tabela:

L.p.

Rodzaj odpadów

Sposób pozbywania się odpadów

1.

papier

podmiot wybrany przez Miasto w drodze przetargu lub M-PORT

2.

metal

podmiot wybrany przez Miasto w drodze przetargu lub M-PORT

3.

tworzywa sztuczne

podmiot wybrany przez Miasto w drodze przetargu lub M-PORT

4.

szkło bezbarwne

podmiot wybrany przez Miasto w drodze przetargu lub M-PORT

5.

szkło kolorowe

podmiot wybrany przez Miasto w drodze przetargu lub M-PORT

6.

inne odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriałowe

podmiot wybrany przez Miasto w drodze przetargu lub M-PORT

7.

odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone

podmiot wybrany przez Miasto w drodze przetargu lub M-PORT

8.

popioły

podmiot wybrany przez Miasto w drodze przetargu lub M-PORT

9.

przeterminowane leki

wyznaczone apteki i przychodnie lub M-PORT

10.

strzykawki, igły, itp.

wyznaczone apteki

11.

termometry

M-PORT

12.

przeterminowane chemikalia i opakowania po chemikaliach, zużytych olejach, rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, itp.

M-PORT

13.

świetlówki, lampy fluorescencyjne, żarówki

lokale handlowe lub M-PORT

14.

zużyte baterie i akumulatory

lokale handlowe lub M-PORT

15.

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

lokale handlowe lub wyznaczone punkty na terenie Miasta lub M-PORT

16.

gruz betonowy powstały w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji

podmiot wybrany przez Miasto w drodze przetargu lub M-PORT

17.

odpady budowlane i rozbiórkowe (bez odpadów niebezpiecznych), w tym drzwi, okna, szyby, powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji

podmiot wybrany przez Miasto w drodze przetargu lub M-PORT

18.

zużyte opony

punkt usługowy/lokale handlowe lub M-PORT

19.

odpady wielkogabarytowe

podmiot wybrany przez Miasto w drodze przetargu lub M-PORT

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, odbywa się z częstotliwością dostosowaną do ilości zbieranych odpadów.

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny właściciele nieruchomości zamieszkałej mogą przekazywać bezpośrednio do M-PORT.

4. Do czasu utworzenia M-PORT odpady komunalne, o których mowa
w ust. 1, z wyłączeniem pkt 10, właściciele nieruchomości zamieszkałej mogą przekazywać do punktu zastępczego. Punkt zastępczy służy do tymczasowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem pkt 10.

5. Do czasu utworzenia M-PORT gruz betonowy oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (bez odpadów niebezpiecznych), w tym drzwi, okna, szyby, powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane są również na indywidualne zgłoszenie, złożone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej do podmiotu odbierającego odpady komunalne wskazanego przez Miasto Zduńska Wola, zgodnie z ust. 1 tabela l. p. 16 i 17, w ilości do 1 Mg/rok/nieruchomość zamieszkałą.

§ 12. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej powinno odbywać się z częstotliwością dostosowaną do ilości zbieranych odpadów, z zapewnieniem właściwego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych z nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza powinno odbywać się nie rzadziej niż:

1) z nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa branży spożywczej - jeden raz w tygodniu;

2) z nieruchomości związanej z pozostałą działalnością - jeden raz w miesiącu.

§ 13. Opróżnianie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinno odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia.

§ 14. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości.

§ 15. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

V. Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012

§ 16. 1. Przewiduje się:

1) wzmożenie działań kontrolnych i egzekwowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) przez podmioty do tego celu powołane;

2) wzmożenie działań w zakresie kampanii edukacyjnej, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny, kompostowania odpadów biodegradowalnych.

3. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania należy przekazywać wyłącznie do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). W przypadku braku instalacji regionalnych w danym regionie odpady, o których mowa w zdaniu pierwszym należy przekazywać do instalacji zastępczych.

VI. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt.

§ 18. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) stały i skuteczny dozór zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich;

2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy, itp. - nie dotyczy to osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników;

3) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, boisk szkolnych i sportowych, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz innych terenów objętych takim zakazem, chyba że właściciel terenu postanowi inaczej;

4) zabezpieczenie terenu nieruchomości w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz oraz oznakowanie jej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

5) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku - nie dotyczy to osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników;

6) prowadzenie psa na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku na uwięzi w taki sposób, aby zapewnić nad nim pełną kontrolę, przy czym:

a) w przypadku psa rasy uznawanej za agresywną lub psa zagrażającego otoczeniu wprowadza się obowiązek nałożenia psu kagańca - taki pies może być prowadzony wyłącznie przez osobę pełnoletnią,

b) w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec skutecznie zapobiegający pogryzieniu, a właściciel lub opiekun sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem - uprawnienie to nie dotyczy psa rasy uznawanej za agresywną lub psa zagrażającego otoczeniu;

7) przekazywanie zwłok zwierząt domowych i ich części do punktów utylizacji padłych zwierząt.

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie.

3. Powyższe postanowienia dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

4. Na terenach zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się wydzielenie oznakowanych miejsc do załatwiania przez zwierzęta domowe potrzeb fizjologicznych.

5. Transport zwierząt domowych środkami komunikacji publicznej odbywa się na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

VII. Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 19. 1. Określa się wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, na których zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich:

1) posiadanie budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt, spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.);

2) zapewnienie, aby wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, została ograniczona do obszaru nieruchomości, na której hodowla jest prowadzona.

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązany jest przestrzegać zapisów regulaminu, a ponadto przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

3. Nie dopuszcza się wypasu zwierząt gospodarskich w pasach drogowych, na boiskach szkolnych i sportowych, w parkach oraz na innych terenach zieleni służących do użytku publicznego.

§ 20. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie mają obowiązek niezwłocznego usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 21. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są zgłosić do zakładu utylizacyjnego odbiór padliny z gospodarstwa.

§ 22. Pszczoły na terenach zabudowanych mogą być utrzymywane w taki sposób, aby ich obecność nie zakłócała korzystania z nieruchomości sąsiednich i nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Przy lokalizacji pasieki należy zachować odległość co najmniej 10 m od granicy nieruchomości. Zabrania się w szczególności hodowli pszczół na balkonach budynków wielorodzinnych.

VIII. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 23. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji na terenie nieruchomości co najmniej jeden raz w roku. Deratyzacji podlegają w szczególności węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, osłony śmietnikowe, itp.

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi zobowiązani są przeprowadzać deratyzację na terenie nieruchomości w miarę potrzeb.

3. Tereny wyłączone z produkcji rolniczej, na których prowadzony jest chów zwierząt gospodarskich podlegają obowiązkowej deratyzacji, w okresie wiosennym i jesiennym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »