| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/OK/2015 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego; Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 20 marca 2015r.

w sprawie powierzenia w roku 2015 Gminie Aleksandrów Łódzki organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w czwórboju lekkoatletycznym, biegach przełajowych i lidze lekkoatletycznej, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu

zawarte pomiędzy:

Powiatem Zgierski, zwanym dalej "Powierzającym", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgierskiego z siedzibą w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a, w imieniu którego działają: Bogdan Jarota - Starosta Zgierski oraz Adam Świniuch - Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, a Gminą Aleksandrów Łódzki, zwaną dalej "Przyjmującym", reprezentowaną przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego Jacka Lipińskiego z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy pl. Tadeusza Kościuszki 2.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz uchwały Nr IV/39/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia w roku 2015 Gminie Aleksandrów Łódzki organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w czwórboju lekkoatletycznym, biegach przełajowych i lidze lekkoatletycznej, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu i uchwały Nr V/59/2015 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia w 2015 roku do realizacji wykonania powierzonej przez Powiat Zgierski w drodze porozumienia Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w czwórboju lekkoatletycznym, biegach przełajowych i lidze lekkoatletycznej, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu, strony zawierają porozumienie dotyczące organizacji i finansowania określonego poniżej zadania:

§ 1. Przyjmującemu zostaje powierzona w roku 2015 organizacja Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w czwórboju lekkoatletycznym, biegach przełajowych i lidze lekkoatletycznej, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu, zwanych dalej "Igrzyskami ".

§ 2. 1. Odpowiedzialnym ze strony Przyjmującego za organizację Igrzysk jest dyrektor Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

2. Do bieżących kontaktów i nadzoru merytorycznego ze strony Powierzającego upoważnia się Jacka Brzezińskiego - naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

§ 3. Igrzyska zostaną zorganizowane w terminach odrębnie ustalonych pomiędzy stronami.

§ 4. Powierzający przyznaje na organizację Igrzysk kwotę w wysokości 6.000,- zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

§ 5. 1. Przyznana kwota, w wysokości określonej w § 4, zostanie przekazana przez Powierzającego na konto Przyjmującego w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim nr 64 8780 0007 0000 0231 1000 0008, w terminie 30 dni od dnia zawarcia porozumienia.

2. Przyznana kwota przeznaczona jest na organizację Igrzysk, w szczególności na zakup sprzętu niezbędnego do zrealizowania zadania, opłaty sędziowskiej, kosztów obsługi medycznej, zakupu pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych dla uczestników.

3. Przyjmujący nie może wykorzystać środków uzyskanych na podstawie niniejszego porozumienia na inne cele, niż określone w ust. 2, pod rygorem zwrotu tych środków wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 6. W przypadku wykorzystania jedynie części przyznanej kwoty, o której mowa w § 4, pozostałe środki Przyjmujący zwróci na konto Powierzającego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach nr 96 9263 0000 0920 1389 2010 0019 w terminie ustalonym dla ostatecznego rozliczenia określonego w § 7 porozumienia.

§ 7. 1. Rozliczenie przyznanej kwoty nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania i obejmować będzie rzeczywiste koszty poniesione przez Przyjmującego na organizację Igrzysk, nie wyższe jednak niż kwota określona w § 4.

2. Podstawą rozliczenia będzie zatwierdzone przez Powierzającego sprawozdanie finansowe, złożone przez Przyjmującego w terminie określonym w ust. 1, uwzględniające wszystkie wydatki ze wskazaniem wydatków pokrytych z kwoty, o której mowa w § 4.

3. Wraz ze złożeniem rozliczenia finansowego, Przyjmujący przedłoży sprawozdanie merytoryczne ze zorganizowanych Igrzysk.

§ 8. Wszelkie zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. W sprawach, które nie zostały uregulowane w porozumieniu mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 10. Ewentualne kwestie sporne pomiędzy Powierzającym a Przyjmującym będą rozstrzygane w sposób polubowny. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygnie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Powierzającego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego


Jacek Lipiński

Starosta Zgierski


Bogdan Jarota


Członek Zarządu


Adam Świniuch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »