Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 15/15 Starosty Wieruszowskiego

z dnia 20 marca 2015r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Wieruszowskiego w 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 163) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Chróścinie-Wsi, 98-430 Bolesławiec w roku 2015 w wysokości 2.421,22 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden 22/100 zł).

§ 2. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Chróścinie-Zamku, 98-430 Bolesławiec w roku 2015 w wysokości 2.559,07 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć 07/100 zł).

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 7/15 Starosty Wieruszowskiego z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Wieruszowskiego w 2015r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015r., poz. 1029)

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Wieruszowski


Andrzej Szymanek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe