| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 7/34/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 4 marca 2015r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 8. Agnieszka Kamyczek - Maszewska
2. Beata Kaczmarek 9. Józefa Lucyna Michejda
3. Ewa Śpionek 10. Bogusław Wenus
4. Iwona Kopczyńska 11. Grażyna Kos
5. Anna Kaźmierczak 12. Barbara Polowczyk
6. Wojciech Newereńczuk 13. Paweł Dobrzyński
7. Bogdan Łągwa 14. Roman Drozdowski

Po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. Uchwały Nr VI/95/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 6 lutego 2015 roku, działając na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 1113 ze zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.).
Kolegium uchwala, co następuje:

z powodu naruszenia prawa, tj. art. 6 j ust. 3c i art. 6 k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z późniejszymi zmianami) stwierdza się nieważność Uchwały Nr VI/95/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
UZASADNIENIE

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wszczęło postępowanie nadzorcze w zakresie Uchwały Nr VI/95/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zwanej dalej "uchwałą" - zapraszając na posiedzenie w dniu 4 marca 2015 roku przedstawicieli jednostki. W posiedzeniu Kolegium uczestniczyli Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi oraz Przedstawiciele Prezydenta Miasta Łodzi.

Na podstawie przedłożonej uchwały, dokumentów przesłanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi (pismo Nr DPr-BRM-VI.0004.9.2015 z dnia 20 lutego 2015) oraz dodatkowych informacji tj. " Wyliczenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku" sygnowanej przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, jak również wyjaśnień składanych przez przedstawicieli Miasta Łodzi w trakcie posiedzenia, Kolegium ustaliło, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zwanej dalej "ustawą" - w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W art. 6j ust. 3c ustawy określono sposób wyliczenia stawki ryczałtowej. Zgodnie z tym przepisem ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. Przy ustaleniu stawki za pojemnik winny zostać uwzględnione zasady określone w art. 6k. ust. 2 ustawy, z których wynika, że Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d ustawy. Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada bierze pod uwagę także przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Jak wynika z dokumentów przedłożonych Kolegium, w badanej uchwale ustalono stawki ryczałtowe, których wyliczenia dokonano w oparciu o: średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu tygodnia na nieruchomości zamieszkałej, wynoszącą 45 litrów w ciągu tygodnia, która skorygowana została o wskaźnik części roku wykorzystywania nieruchomości na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, - średnią liczbę członków rodziny, wynoszącą 2,44, według danych Urzędu Statystycznego w Łodzi, - przeliczenie średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na liczbę pojemników oraz liczbę koniecznych ich opróżnień wynikającą z zasad odbioru odpadów w mieście, uwzględniając stawki opłaty za pojemniki, ustalone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi.

Kolegium mając powyższe na względzie zważyło, co następuje:

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że w celu ustalenia rocznej stawki ryczałtowej należy określić średnią ilości odpadów powstających na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku i wyrazić ją w liczbie pojemników. Zatem dla wyliczenia średniej ilości odpadów koniecznym jest ustalenie zarówno ilości odpadów wytwarzanych na tych nieruchomościach, jak również liczby tych nieruchomości. Jak wynika z treści protokołu z sesji Rady z dnia 30 stycznia 2015 roku w trakcie procedowania uchwały liczba domków letniskowych nie była znana (por. informacje str. 29 projektu protokołu ). Zdaniem Kolegium, przepis art. 6j ust. 3c wskazuje sposób wyliczenia średniej ilości odpadów na tych nieruchomościach, które stanowią odrębną kategorię. W związku z tym, ustalenie tej średniej na podstawie danych dotyczących nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z zastosowaniem kryterium ilości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu tygodnia, jest wadliwe. W konsekwencji, ustalenie przez Radę wysokości rocznego ryczałtu, który stanowi iloczyn ustalonej liczby pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2 ( stawki za pojemnik), jest nieprawidłowe, bowiem dokonane zostało niezgodnie z przepisem art. 6 j ust. 3c ustawy. Kolegium wskazuje nadto, że Rada uchwalając ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości wskazanych w art. 6 ust. 3 b ustawy - winna uwzględnić wyliczenie odniesione do całego roku, a nie - jak założono - 19 tygodni (5 m-cy). Ponadto dla prawidłowego ustalenia stawki opłaty ryczałtowej Rada winna brać pod uwagę koszty funkcjonowania systemu, o których mowa w art. art. 6 k ust. 2 ustawy, ponieważ jest to element konieczny dla ustalenia stawki za pojemnik. Mając na względzie wyniki analizy materiału zgromadzonego w toku postępowania, w ocenie Kolegium, nie można przyjąć, że podejmując uchwałę Rada zachowała wymogi określone w art. 6k ust. 2 ustawy, bowiem przy procedowaniu uchwały nie została przedstawiona Radnym informacja wynikające z tego przepisu, zatem uchwała została podjęta z naruszeniem wskazanej normy.

Z wyżej wymienionych powodów, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »