| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/22/2015 Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzyżanów na lata 2015- 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzyżanów na lata 2015 - 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIII/192/10 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzyżanów na lata 2010- 2015 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 351, poz. 3111, z 2011 r. Nr 222, poz. 2278).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekaj


Załącznik do uchwały nr III/22/2015
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 24 lutego 2015 r.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Krzyżanów na lata 2015-2020

Rozdział 1
Mieszkaniowy zasób Gminy Krzyżanów

§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Krzyżanów obejmuje lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy:

1) lokale o średnim standardzie:

a) 3 mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowie o powierzchni 133 m2, stan techniczny dobry - woda, kanalizacja z odpływem do szamba, co,

b) 3 mieszkania w budynku nr 63 w Kterach o powierzchni 139 m2, brak co, woda jest, kanalizacja z odpływem do oczyszczalni ścieków,

c) 2 mieszkania w Siemienicach (wodomistrzówka) o powierzchni 141 m2, stan techniczny dobry - co, woda, kanalizacja z odpływem do szamba,

d) 1 mieszkanie w budynku nr 53 w Kterach o powierzchni użytkowej 46 m2, brak co, woda jest, kanalizacja z odpływem do oczyszczalni ścieków.

2) lokale o niskim standardzie:

a) 15 mieszkań w 7 budynkach w Kterach o powierzchni 631 m2, stan techniczny dostateczny brak co, woda jest, kanalizacja z odpływem do oczyszczalni ścieków,

b) 4 mieszkań w 2 budynkach w Siemienicach o pow. 160 m2, stan techniczny dostateczny - co brak, jest woda i kanalizacja z odpływem do szamba,

c) 4 mieszkania w jednym budynku w Młogoszynie (pałac) o powierzchni 138 m2, brak co, wody i kanalizacji,

d) 1 mieszkanie w Młogoszynie (agronomówka) o powierzchni 88 m2 - co i woda, kanalizacja z odpływem do szamba,

e) 8 mieszkań w budynku (pałacu) w Konarach o pow. 305 m2, stan techniczny dostateczny, brak co, jest woda i kanalizacja z odpływem do szamba,

f) 11 mieszkań w 3 budynkach w Rustowie o pow. 374 m2, stan techniczny dostateczny, brak co, woda jest, kanalizacja z odprowadzeniem do szamba,

g) 1 mieszkanie w Goliszewie o powierzchni 20 m2 , stan techniczny dostateczny, brak co, kanalizacji, wody,

h) 2 mieszkania w Krzyżanowie o powierzchni użytkowej 79 m2, stan techniczny budynku średni, brak co, jest woda, kanalizacja z odprowadzeniem do szamba,

i) 3 mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Wałach o powierzchni 101 m2 , stan techniczny budynku średni, brak co, jest woda, kanalizacja z odprowadzeniem do szamba.

2. Struktura wiekowa budynków kształtuje się w następujący sposób:

Rok budowy

Ilość budynków

do 1945

16

w latach 1960 do 1970

6

3. Tytuły prawne dla pozyskiwanych lokali:

a) budynek Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowie został przekazany Aktem Notarialnym w formie darowizny przez Starostwo Powiatowe w Kutnie,

b) lokale w Kterach zostały przekazane Aktem Notarialnym w formie darowizny przez Agencję Własności Rolnej SP,

c) pozostałe lokale pozyskano decyzją komunalizacyjną.

4. Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu poprzez budowę nowych mieszkań.

5. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy określa się na bazie wyposażenia lokalu mieszkalnego w centralne ogrzewanie, wodociąg z sieci, kanalizację, łazienkę.

6. W istniejącym zasobie mieszkaniowym wydziela się 1 lokal mieszkalny w Szkole Podstawowej w Wałach jako lokal socjalny.

Rozdział 2
Remonty i modernizacja

§ 2. 1. Realizacja remontów i modernizacji przewiduje utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym.

2. Plan modernizacji i remontów w latach 2015- 2020 oraz wydatki na w/w roboty przedstawia się następująco:

Rok

Zakres prac

Nakłady w tys. zł

2015

Ocieplenie Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowie

210

2015

Wymiana dachów azbestowych w 2 budynkach w Kterach

140

2017

Wymiana dachu azbestowego w 1 budynku w Kterach

80

2018

Wymiana dachu azbestowego w 1 budynku w Kterach

80

2019

Wymiana dachu azbestowego w Rustowie

120

2020

Wymiana dachu azbestowego w Rustowie

90

Rozdział 3
Planowana sprzedaż

§ 3. Przewiduje się, że sprzedaż lokali mieszkalnych w poszczególnych latach będzie uzależniona od zainteresowania najemców wykupem mieszkań.

Rozdział 4
Zasady polityki czynszowej

§ 4. Wójt Gminy ustala stawki czynszu w oparciu o przepisy art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

§ 5. Najemcy lokali opłacają czynsz wg stawek miesięcznych za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

§ 6. 1. Wysokość czynszu ustalona jest z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu właściwej dla danego lokalu, określonej przez Wójta Gminy.

2. Ustala się następujące czynniki podwyższające i obniżające bazową stawką czynszu: Czynniki obniżające i podwyższające stawkę czynszu i wysokość % zniżki:

Stan wyposażenia mieszkaniaw instalację

% stawki czynszu

Stan techniczny budynku dobry %

Stan techniczny budynku zły %

z w., c w., co., kanalizacja

100

+10

-10

co., z w., kanalizacja

90

+10

-10

z w., kanalizacja

80

+10

-10

z w.

75

+10

-10

bez wyposażenia

70

+10

-10

z w., c w., co., kanalizacja

100

+40 w lokalach usytuowanych w budynkach po modernizacji, termomodernizacji i kapitalnym remoncie

-

§ 7. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczenia opłat za energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę oraz inne świadczenia, a w szczególności za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Rozdział 5
Zasady i sposób zarządzania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy

§ 8. 1. Wynajmującym lokale mieszkalne, socjalne jest gmina Krzyżanów reprezentowana przez Wójta Gminy.

2. Lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy przeznacza się do wynajmu za odpłatnością.

3. Lokale mieszkalne mogą być wynajmowane z zachowaniem obowiązujących przepisów:

1) na czas oznaczony;

2) na czas nieoznaczony.

4. Najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy mogą dokonywać zamiany zajmowanych lokali po otrzymaniu pisemnej zgody wynajmującego.

5. W latach 2015-2020 nie przewiduje się zmiany zasad zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

Rozdział 6
Finansowanie gospodarki mieszkaniowej

§ 9. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z czynszów za lokale mieszkalne, zaliczki na poczet funduszu remontowego oraz czynsze za wynajem lokali użytkowych w razie potrzeby uzupełniane będą ze środków budżetowych gminy uchwalonych na ten cel przez Radę Gminy.

1) prognozowane wpływy z czynszy za lokale mieszkalne - 161.521,18 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 18/100);

2) prognozowane wpływy z czynszu za lokale użytkowe - 104.595,00 zł (słownie: sto cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100);

3) prognozowane wpływy z wpłacanych zaliczek na poczet funduszu remontowego- 5.225,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100).

§ 10. Prognozowane wydatki związane z gospodarką mieszkaniową Gminy w latach 2015-2020 obejmują bieżące utrzymanie budynków i lokali oraz ich remonty i modernizacje.

1) koszty bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy - eksploatacja i techniczne utrzymanie budynków mieszkaniowego zasobu Gminy - 405.000,00 zł (słownie: czterysta pięć tysięcy złotych 00/100);

2) koszty remontów i modernizacji budynków i lokali komunalnych - 710 000,00 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Rozdział 7
Polityka Gminy w zakresie racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

§ 11. 1. W związku z pogarszającym się stanem technicznym mieszkaniowego zasobu Gminy, konieczne jest dokonywanie remontów mieszkań celem utrzymania ich w należytym stanie technicznym.

2. Remonty, o których mowa w ust. 1 obejmują taki zakres, który nie wymaga przydzielenia najemcom lokalu zamiennego.

3. Sprzedaż lokali będzie odbywała się w miarę potrzeb oraz może być prowadzona na wniosek najemcy.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »