| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/228/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym, zmienionej uchwałą nr XXXVII/255/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 20 maja 2009 r w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIV/228/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust.6, art. 30a ust. 2, art.54 ust.3 i 7 i art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.191), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały wymienionej w tytule wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale V Dodatek motywacyjny, zmianie ulega ust.2 § 5 i otrzymuje brzmienie:

W budżecie każdej szkoły ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczyciela w wysokości 200 na pełny etat. Liczbę pełnych etatów ustala się przeliczając pełno i niepełnozatrudnionych na pełne etaty i zaokrąglając wynik w górę do pełnych etatów.";

2) w rozdziale VI Dodatek funkcyjny, zmianie ulega Tabela 1 dodatków funkcyjnych dla nauczycieli którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole i otrzymuje brzmienie:

Stanowisko kierownicze

Stawka miesięczna

od

do

Dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej do 7 oddziałów

300

800

Dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej 8 - 11 oddziałów

500

1000

Dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej 12 i więcej oddziałów

500

1200

Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej 12 i więcej oddziałów

300

600

3) w rozdziale VI Dodatek funkcyjny zmianie ulega tabela 2 dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono dodatkowe zajęcia i otrzymuje brzmienie:

Rodzaj dodatkowego zajęcia

Stawka miesięczna

Wychowawstwo klasy we wszystkich typach szkół

150

Opiekun stażu nauczyciela stażysty lub kontraktowego

50

4) w rozdziale IX Dodatek mieszkaniowy, zmianie ulega ust.2 § 9 i otrzymuje brzmienie:

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

1) przy 1 osobie w rodzinie - 10 zł;

2) przy 2 osobach w rodzinie - 15 zł;

3) przy 3 osobach i więcej w rodzinie - 20 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 3. Zmiany Regulaminu zostały uzgodnione w dniu 17 lutego 2015 r. z Zarządem Oddziału ZNP w Konstantynowie Łódzkim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »