Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/47/15 Rady Gminy Ozorków

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), Rada Gminy Ozorków uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć:

1) osobiście w Urzędzie Gminy Ozorków ul. Wigury 14 lub;

2) przesłać na adres Urzędu Gminy Ozorków ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków lub;

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Ozorków za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem http://epuap.gov.pl/ jako załącznik w pliku o formacie PDF.

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub ;

2) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub;

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć, deklarację, o której mowa W § 1, W terminie:

1) do 30 czerwca 2015 roku - dla pierwszej składanej deklaracji lub;

2) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub;

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. 1. Format elektroniczny wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określony w załączniku do niniejszej uchwały, składanej przez właścicieli nieruchomości określony jest w formacie aktywnych formularzy PDF, zwanych dalej "formularzami PDF".

2. Wzór deklaracji dostępny jest pod adresem http://ug-ozorkow.pl w zakładce gospodarka odpadami, u możliwiający przesłanie wypełnionej deklaracji na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Ozorków.

3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przesyłana z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP", za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (https) szyfrowanego z użyciem protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).

4. Deklaracja, przesyłana w formie elektronicznym musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą, ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

5. W celu przesłania deklaracji, drogą elektroniczną, należy skorzystać z usługi - Pismo do urzędu, przesyłając wniosek przez ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Ozorków, załączając do wniosku wypełniony i zapisany formularz PDF.

§ 5. 1. Traci moc Uchwała Nr XXVI/266/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Ozorków oraz Uchwała Nr XXIX/298/13 Rady Gminy Ozorków z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/266/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Ozorków.

2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/267/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Ozorków oraz Uchwała

Nr XXIX/299/13 Rady Gminy Ozorków z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr

XXVI/267/12 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Ozorków

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szcześniak


Załącznik

do Uchwały Nr IX/47/15

Rady Gminy Ozorków

z dnia 27 marca 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku z terenu Gminy Ozorków.

Miejsce składania: Urząd Gminy Ozorków, 95-035 Ozorków ul. Wigury 14

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARCJI

WÓJT GMINY OZORKÓW

ul. Wigury 14

95-035 Ozorków

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

?

PIERWSZA DEKLARACJA

?

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI DATA ZAISTNIENIA ZMIANY …………………………

(dzień- miesiąc - rok)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

(zaznaczyć właściwy kwadrat):

? WŁAŚCICIEL,

? WSPÓŁWŁAŚCICIEL,

? UŻYTKOWNIK WIECZYSTY,

? INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (jaki?)…………………………………………………………

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (zaznaczyć właściwy kwadrat):

? ? ?

OSOBA FIZYCZNA OSOBA PRAWNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ

IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA

IDENTYFIKATOR PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ REGON_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (jeśli posiada)

ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

GMINA

KOD POCZTOWY

POCZTA

NUMER TELEFONU:

ADRES EMAIL:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI:

1. NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY;

2. NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE;

3. NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE

(Wypełnić jeśli jest inny niż w tabeli D)

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

GMINA

KOD POCZTOWY

POCZTA

NUMER TELEFONU:

ADRES E-MAIL:

F. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

?

ZAMIESZKAŁA
(wypełnić tabelę G)

?

NIEZAMIESZKAŁA (wypełnić tabelę H)

?

W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁA

I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁA (wypełnić tabelę G i H)

?

Z DOMKIEM LETNISKOWYM / NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE
(wypełnić tabelę I)

G. DEKLARACJA WYSOKOŚCI OPŁATY (Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)

1.

OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA I GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

? SELEKTYWNY

? ZMIESZANY

2.

LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W NIERUCHOMOŚCI

3.

WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY *

* (wysokość stawki opłaty określa uchwała Rady Gminy Ozorków W sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. W przypadku zbierania odpadów W sposób selektywny należy wybrać podstawową stawkę opłaty, a W przypadku zbierania odpadów W sposób nieselektywny należy wybrać podwyższoną stawkę opłaty.)

4.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA MIESIĄC W ZŁOTYCH

(wpisać kwotę, która stanowi iloczyn wiersza nr 2 i wiersza nr 3 tabeli G)

H. DEKLARACJA WYSOKOŚCI OPŁATY (Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)

OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA I GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

? SELEKTYWNY

? ZMIESZANY

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA MIESIĄC W ZŁOTYCH

Rodzaj

pojemnika/kontenera

Liczba

pojemników

Wysokość stawki opłaty *

Miesięczna opłata za
gospodarowanie

odpadami komunalnymi

60 l

110-120 l

240 l

1100 l

7000 l

Razem

* (wysokość stawki opłaty określa uchwała Rady Gminy Ozorków w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny należy wybrać podstawową stawkę opłaty, a w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny należy wybrać podwyższoną stawkę opłaty.)

I. DEKLARACJA WYSOKOŚCI OPŁATY (Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku)

1.

OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA I GROMADZENIA ODPADÓW

KOMUNALNYCH

? SELEKTYWNY

? ZMIESZANY

2.

LICZBA NIERUCHOMOŚCI Z DOMKAMI LETNISKOWYMI LUB

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

3.

RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY *

* (wysokość stawki opłaty określa uchwała Rady Gminy Ozorków w sprawie ustalenia stawki opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe,

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. w przypadku zbierania

odpadów w sposób selektywny należy wybrać podstawową stawkę opłaty, a w przypadku zbierania

odpadów w sposób nieselektywny należy wybrać podwyższoną stawkę opłaty.)

4.

WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY RYCZAŁTOWEJ W ZŁOTYCH (wpisać kwotę, która stanowi iloczyn wiersza nr 2 i wiersza nr 3 tabeli I)

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO

Imię i Nazwisko

Podpis/y składającego/ych deklarację

Data wypełnienia (dzień-miesiąc- rok)

K. POUCZENIE

1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego przez organ wykonawczy gminy i egzekucji należności W trybie przepisów ustawy z dnia 29 września 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych W deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, W drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a W przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, W tym W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze, zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku W gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ozorków deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej W deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację W terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi W zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, W którym nastąpiła zmiana.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe