| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Zgierz

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Jedlicze A południe i Jedlicze B południe

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r., poz. 379 i 1072), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z 2013 r., poz. 951, 1445, 21, 405, 1238, z 2014 r., poz. 379, 1446, 768, 1133 z 2015 r., poz. 22) oraz w zawiązku z Uchwałą Nr XLVII/395/06 Rady Gminy Zgierz z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Jedlicze A południe i Jedlicze B południe, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/228/12 Rady Gminy Zgierz z dnia 25 października 2012 roku Rada Gminy Zgierz,

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Jedlicze A południe i Jedlicze B południe.

2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają:

1) od zachodu - granica z Gminą Aleksandrów Łódzki;

2) od północy - północna granica działek drogowych nr ew. 42, 41/2;

3) od wschodu - wschodnia granica działki drogowej nr ew. 222;

4) od południa - granica z Gminą Aleksandrów Łódzki.

3. Granice obszaru objętego uchwałą zaznaczono na rysunku planu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki:

1) rysunek planu w skali 1: 2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, będącego integralnym załącznikiem Nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego ustaleniami planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie terenów - oznaczenie cyfrowo-literowe identyfikujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi:

1) granica administracyjna gminy;

2) istniejąca napowietrzna linia energetyczna 15 kV;

3) granica pasa technologicznego od linii energetycznej 15 kV;

4) linie rozgraniczające tereny poza obszarem objętym ustaleniami planu;

5) urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - rowy.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

4) przepisach szczególnych lub odrębnych - należy przez to rozumieć inne przepisy poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przeważające na danym terenie, tzn. takie, w którym powierzchnia użytkowa obiektów nie może być mniejsza niż 60 % powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej, a w przypadku terenów niezabudowanych powierzchnia wskazana pod to przeznaczenie nie może być mniejsza niż 60% ogólnej powierzchni terenu;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych planem;

8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię działki zajętą przez wszystkie budynki w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

9) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego;

10) wysokości zabudowy i obiektów - należy przez to rozumieć wysokość budynku, a dla obiektów budowlanych niebędących budynkami nieprzekraczalny wymiar pionowy obiektu zlokalizowanego na danym terenie;

11) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć, wyznaczoną na rysunku planu linię wydzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu lub określoną ustaleniami tekstu planu linię, przed którą zakazuje się lokalizacji nowo realizowanych budynków; poza tę linię mogą wystawać niekubaturowe elementy budynku, takie jak schody, okapy, dachy oraz balkony; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

13) usługach - należy przez to rozumieć działalność, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, nie polegającą na wytwarzaniu dóbr metodami przemysłowymi, wykonywaną w samodzielnych obiektach budowlanych lub w wydzielonych pomieszczeniach w budynkach o innym przeznaczeniu;

14) budynkach, obiektach i urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć obiekty budowlane i urządzenia związane bezpośrednio z funkcjonowaniem i obsługą inwestycji na danym terenie;

15) nośnikach reklamowych - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę.

§ 4. 1. Ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym planem w zakresie określonym w ustaleniach niniejszej uchwały lub są przypisane odpowiednim oznaczeniom graficznym na rysunku planu.

2. Ustalenia szczegółowe obowiązują dla każdego z terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonego dodatkowo symbolem terenu.

3. Każdy teren oznaczono na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały symbolem terenu cyfrowo-literowym. Cyfra oznacza kolejny numer terenu. Następujący po niej symbol literowy oznacza przeznaczenie podstawowe terenu.

§ 5. Niniejszy plan nie zawiera ustaleń dotyczących:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 1.
USTALENIA OGÓLNE

§ 6. Wydziela się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowo-literowymi, dla których ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenu :

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MNU;

3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U;

4) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;

5) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem:

a) KDZ - tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej,

b) KDL - tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej,

c) KDD - tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej;

6) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolem E.

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

1) ustala się zasady lokalizacji budynków poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy:

a) nowo realizowane budynki oraz budynki rozbudowywane należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy, z uwzględnieniem lit. b i c, wyznaczonymi na rysunku planu w odległości:

- 8 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy drogi zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ,

- 5 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL,

- 5 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD,

b) w przypadku wydzielenia nowych, nie wyznaczonych na rysunku planu, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych w obrębie wszystkich terenów budowlanych, nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza się w odległości minimum 5 m od linii rozgraniczającej wydzielonej drogi lub ciągu,

c) dopuszcza się zachowanie, remont oraz nadbudowę istniejącego budynku usytuowanego niezgodnie z wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy, natomiast zakazuje się jego rozbudowy przed wyznaczoną nieprzekraczalną linię zabudowy;

2) nową zabudowę przeznaczenia podstawowego należy lokalizować wzdłuż istniejącej linii zabudowy, jeśli stanowi ona uzupełnienie lub kontynuację istniejącej zabudowy bliźniaczej;

3) dopuszcza się lokalizowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;

4) maksymalna wysokość zabudowy podana w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

5) geometria dachów zabudowy przeznaczenia podstawowego - zgodna z ustaleniami szczegółowymi dla terenów;

6) kolorystyka i pokrycie dachów zabudowy przeznaczenia podstawowego - dachówka ceramiczna, dachówka cementowa, blachodachówka, blacha w arkuszach w tonacji czerwieni, brązów i grafitu, dachówka bitumiczna w kolorystyce zbliżonej do dachówki ceramicznej, papa w istniejących obiektach o dachach płaskich - z nakazem utrzymania kolorystyki jednakowej lub podobnej dla wszystkich obiektów na działce;

7) geometrię, pokrycie i kolorystykę dachów zabudowy przeznaczenia dopuszczalnego i obiektów towarzyszących należy dostosować do geometrii, kolorystyki i pokrycia dachu obiektu przeznaczenia podstawowego zlokalizowanego na tej działce;

8) kolorystyka obiektów budowlanych o niskiej intensywności zabarwienia z preferencją dla odcieni ciepłych i dopuszczeniem barwy białej lub kolorystyka wynikająca z użytych naturalnych materiałów elewacyjnych, w szczególności cegły, drewna, przy czym dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z obiektami w zabudowie bliźniaczej oraz dla zespołu obiektów stanowiących jeden kompleks obowiązuje jednolita kolorystyka;

9) kolorystykę elewacji zabudowy przeznaczenia dopuszczalnego i obiektów towarzyszących należy dostosować do kolorystyki obiektu przeznaczenia podstawowego zlokalizowanego na tej działce, przy czym dla obiektu budowlanego obejmującego kompleks garaży obowiązuje jednolita kolorystyka;

10) zabrania się stosowania blachy trapezowej i falistej jako pokryć dachowych oraz materiałów wykończeniowych typu "siding";

11) nakazuje się jednolity wygląd i wysokość ogrodzenia od strony terenów dróg publicznych oraz zieleni dla terenów zabudowy objętych jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym;

12) zabrania się realizacji wolno stojących nośników reklamowych;

13) dopuszcza się realizację nośników reklamowych innych niż wolno stojące o łącznej powierzchni, mierzonej po obrysie zewnętrznym, nie większej niż 3 m2 dla terenu działki budowlanej, w formie tablic i szyldów reklamowych, w tym semaforowych mocowanych do elewacji obiektów.

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń mogących zawsze znacząco i potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:

a) dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń,

b) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

c) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą;

2) ustala się pasy technologiczne wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV o minimalnej szerokości 6 m liczonej w obie strony od osi linii, wskazane na rysunku planu oznaczeniem informacyjnym, ze względu na dopuszczenie:

a) zmiany położenia pasa w przypadku zmiany przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej,

b) likwidacji pasa w przypadku skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej;

3) w granicach pasa technologicznego, o którym jest mowa w pkt 2 zakazuje się realizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, tj. budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów oraz miejsc stałego przebywania ludzi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

4) ustala się rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) dopuszcza się prowadzenie prac związanych z regulacją wód i utrzymaniem tj. eksploatacją, konserwacją, remontem, w tym rowów oraz obiektów i urządzeń wodnych, z zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych;

6) ustala się przyporządkowanie terenów pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu, o którym mowa w przepisach odrębnych o ochronie środowiska:

a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN jako terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU i U jako terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

§ 9. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości;

2) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych według ustaleń szczegółowych dla terenów;

3) dopuszcza się wydzielanie nowych działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż określona planem dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej lub powiększenia nieruchomości sąsiedniej;

4) podział poszczególnych terenów na działki budowlane i inne musi uwzględniać potrzebę wydzielenia niezbędnych terenów dla realizacji obiektów celu publicznego i dróg wewnętrznych;

5) minimalna szerokość nowo wydzielanej drogi wewnętrznej, niewyznaczonej na rysunku planu winna wynosić 8 m, w przypadku wydzielenia nieprzelotowej drogi wewnętrznej na końcu drogi należy wydzielić plac do zawracania samochodów o wymiarach minimum 12,5 x 12,5 m;

6) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN i MNU należy przyjąć następujące minimalne szerokości frontu:

a) 20 m - dla zabudowy wolno stojącej,

b) 16 m - dla zabudowy bliźniaczej;

7) na terenach przeznaczonych na inne cele, nie wymienione w pkt 6, fronty działek należy kształtować w zależności od ich przeznaczenia;

8) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego musi mieścić się w przedziale od 700 do 900.

§ 10. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów - możliwość użytkowania terenów w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

§ 11. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) plan wyznacza tereny dróg publicznych jako przeznaczone na cele publiczne;

2) dla terenów wymienionych w ust. 1 zasady umieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury, nośników reklamowych, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni zgodne z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla terenów oraz przepisami odrębnymi.

§ 12. Zasadymodernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) zewnętrze powiązania komunikacyjne obszaru objętego ustaleniami planu zapewniają: droga powiatowa nr 5167E oraz droga gminna nr 120377E;

2) wewnętrzne powiązania komunikacyjne obszaru objętego ustaleniami planu zapewniają:

a) drogi publiczne klasy dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL,

b) drogi publiczne klasy dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;

3) drogi wymienione w pkt. 1 i 2 zapewniają obsługę w zakresie komunikacji dla terenów przyległych do nich, na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów oraz w przepisach odrębnych dla dróg tych klas w zakresie stosowania zjazdów;

4) dopuszcza się przebudowę wszystkich istniejących dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych w istniejących liniach własności;

5) miejsca do parkowania dla samochodów osobowych użytkowników stałych i przebywających okresowo należy realizować, wraz z budową, przebudową, rozbudową lub nadbudową albo zmianą przeznaczenia obiektów budowlanych, na terenie działki własnej lub zespołu działek, do których posiada się tytuł prawny, w liczbie wynikającej z następujących wskaźników:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 1 miejsce do parkowania / lokal mieszkalny,

b) zabudowa usługowa - 2 miejsca do parkowania dla samochodu osobowego / 100 m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca,

c) w przypadku terenów o dopuszczonych kilku przeznaczeniach, miejsca do parkowania należy zapewnić oddzielnie dla każdego przeznaczenia;

6) dopuszcza się realizację miejsc do parkowania na terenach dróg publicznych, z wyjątkiem terenów określonych w pkt 7, w formie wydzielonych placów postojowych, pasów i zatok postojowych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

7) zakazuje się realizacji miejsc do parkowania na terenach dróg publicznych klasy drogi zbiorczej.

§ 13. Zasadymodernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

1) w zakresie wyposażenia w sieci ustala się:

a) lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, z zachowaniem wymaganych wzajemnych odległości, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) możliwość lokalizowania sieci infrastruktury technicznej i urządzeń towarzyszących poza liniami rozgraniczającymi dróg;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) docelowo pełne pokrycie zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe i przeciwpożarowe z sieci wodociągowej,

b) do czasu budowy sieci wodociągowej dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z indywidualnych lub grupowych ujęć wody;

3) w zakresie odprowadzania ścieków ustala się:

a) docelowo obowiązek objęcia całego obszaru systemem zbiorczej kanalizacji,

b) odprowadzanie ścieków systemem kanalizacji rozdzielczej, grawitacyjno-pompowej lub ciśnieniowej do oczyszczalni zlokalizowanej poza obszarem objętym ustaleniami planu,

c) do czasu wyposażenia terenów w sieć zbiorczej kanalizacji sanitarnej możliwość:

- gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych na terenie nieruchomości, z obowiązkiem zapewnienia okresowego wywozu zgromadzonych nieczystości do punktu zlewnego ścieków,

- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

d) obowiązek podłączenia wszystkich działek zabudowanych do sieci kanalizacyjnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych, niezwłocznie po wyposażeniu przylegającej drogi w kanał sanitarny,

e) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na całym obszarze przez infiltrację do gruntu lub przez spływ do rowów, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych,

b) obowiązek zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zabudowy mieszkaniowej w obrębie poszczególnych działek, w sposób zależny od warunków gruntowych,

c) obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dróg dojazdowych i wewnętrznych przez infiltrację do ziemi;

5) w zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:

a) zasilanie z sieci napowietrzno-kablowej, istniejącej i projektowanej, średniego 15 kV i niskiego napięcia, przy czym bezpośredni dosył energii elektrycznej do odbiorców poprzez przyłącza elektroenergetyczne niskiego napięcia 0,4/0, 23 kV,

b) prowadzenie budowy sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych w uzgodnieniu z właściwym zakładem energetycznym,

c) budowę nowych elementów sieci SN i nN w układzie podziemnym,

d) sukcesywną wymianę na podziemne istniejących napowietrznych układów sieci SN i nN w miarę dokonywanych modernizacji, rekonstrukcji i remontów o charakterze odtworzeniowym,

e) budowę stacji transformatorowej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem E;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) budowę gazociągów na warunkach określonych przez właściwy zakład gazowniczy, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) lokalizację szafek gazowych na terenach zabudowy jednorodzinnej w ogrodzeniu zlokalizowanym w linii rozgraniczającej drogi z zapewnieniem bezpośredniego dostępu do nich, a w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią,

c) linię ogrodzeń w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od gazociągu w rzucie poziomym,

d) możliwość dostawy gazu dla nowych odbiorców, o ile zostaną spełnione kryteria ekonomiczne opłacalności budowy sieci oraz zawarte odpowiednie porozumienia z odbiorcami;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

a) zaopatrzenie z lokalnych źródeł ciepła bezpiecznych dla środowiska, z zaleceniem stosowania paliw ekologicznych, tj. zapewniających wysoki stopień czystości emisji spalin,

b) jako preferowane - paliwa odnawialne, tj. energia cieplna pozyskiwana z promieniowania słonecznego, biomasy, wiatru, oraz alternatywne źródła ciepła, np. pompy ciepła z wymiennikami gruntowymi;

8) w zakresie telekomunikacji ustala się:

a) zaopatrzenie w łącza telekomunikacyjne z sieci dowolnego operatora telekomunikacyjnego,

b) obowiązek zabezpieczenia możliwości przygotowania łączności alarmowej dla ochrony mieszkańców w sytuacjach szczególnych;

9) w zakresie gospodarki odpadami ustala się gromadzenie i selekcję odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia, zgodnie z systemem gospodarowania odpadami przyjętym w gospodarce komunalnej gminy.

Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1.MN do 20.MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi,

b) zabudowa zagrodowa na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2.MN, 6.MN, 9.MN i 20.MN,

c) tereny zieleni,

d) urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

3) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) budynki przeznaczenia podstawowego wolno stojące lub w zabudowie bliźniaczej,

b) usługi wbudowane w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego,

c) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2.MN, 6.MN, 9.MN i 20.MN z dopuszczeniem:

- zmiany sposobu użytkowania na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

- rozbudowy, nadbudowy, przebudowy,

d) dopuszczalne obiekty towarzyszące takie jak: garaże, budynki gospodarcze wolno stojące lub wbudowane w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego,

e) dopuszczalne obiekty małej architektury, altany, zadaszenia,

f) maksymalna wysokość zabudowy przeznaczenia podstawowego - 10 m,

g) maksymalna ilość nadziemnych kondygnacji zabudowy przeznaczenia podstawowego - 2,

h) maksymalna wysokość obiektów towarzyszących i obiektów małej architektury - 6 m,

i) ilość nadziemnych kondygnacji i obiektów towarzyszących - 1,

j) ilość podziemnych kondygnacji zabudowy - 1,

k) maksymalna wysokość obiektów budowlanych infrastruktury technicznej - 8 m,

l) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 50%,

m) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 20%,

n) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,6,

o) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci do 45°;

4) najmniejsza dopuszczalna powierzchnia działki budowlanej, tworzonej od wejścia w życie niniejszej uchwały - 1 500 m2;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji - zjazd na teren z przyległej drogi publicznej klasy drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL lub drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1.MNU do 3.MNU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) tereny zieleni,

b) urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

3) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) budynki przeznaczenia podstawowego wolno stojące lub w zabudowie bliźniaczej,

b) dopuszczalne obiekty towarzyszące takie jak: garaże, budynki gospodarcze wolno stojące lub wbudowane w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego,

c) dopuszczalne obiekty małej architektury, altany, zadaszenia,

d) maksymalna wysokość zabudowy przeznaczenia podstawowego - 10 m,

e) maksymalna ilość nadziemnych kondygnacji zabudowy przeznaczenia podstawowego - 2,

f) maksymalna wysokość obiektów towarzyszących i obiektów małej architektury - 6 m,

g) ilość nadziemnych kondygnacji obiektów towarzyszących - 1,

h) maksymalna wysokość obiektów budowlanych infrastruktury technicznej - 8 m,

i) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 35%,

j) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 40%,

k) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,8,

l) dla zabudowy mieszkaniowej i obiektów towarzyszących dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci do 45°,

m) dla zabudowy usługowej dachy dwu lub jednospadowe, o nachyleniu połaci do 35°;

4) najmniejsza dopuszczalna powierzchnia działki budowlanej, tworzonej od wejścia w życie niniejszej uchwały - 1 500 m2;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji - zjazd na teren z przyległej drogi publicznej klasy drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL lub drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1.U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) lokale mieszkalne,

b) tereny zieleni,

c) urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

3) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) budynki przeznaczenia podstawowego wolno stojące,

b) dopuszczalne lokale mieszkalne w budynku przeznaczenia podstawowego pod warunkiem ich ochrony przed ewentualnymi uciążliwościami,

c) dopuszczalne obiekty towarzyszące takie jak: garaże, budynki gospodarcze wolno stojące lub wbudowane w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego,

d) dopuszczalne obiekty małej architektury, altany, zadaszenia,

e) maksymalna wysokość zabudowy przeznaczenia podstawowego - 10 m,

f) maksymalna ilość nadziemnych kondygnacji zabudowy przeznaczenia podstawowego - 2,

g) maksymalna wysokość obiektów towarzyszących i obiektów małej architektury - 6 m,

h) ilość nadziemnych kondygnacji obiektów towarzyszących - 1,

i) maksymalna wysokość obiektów budowlanych infrastruktury technicznej - 8 m,

j) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 30%,

k) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 25%,

l) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 0,75,

m) dla zabudowy usługowej dachy dwu lub jednospadowe, o nachyleniu połaci do 35°,

n) dla obiektów towarzyszących dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci do 45°;

4) najmniejsza dopuszczalna powierzchnia działki budowlanej, tworzonej od wejścia w życie niniejszej uchwały - 1 000 m2;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji - zjazd na teren z przyległej drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KDL.

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1.ZL ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny lasów;

2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - zakaz wprowadzania obiektów budowlanych niezwiązanych z obsługą leśnictwa, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1.KDZ ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej;

2) przeznaczenie dopuszczalne - zgodne z przepisami odrębnymi;

3) zasady, warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczalne zachowanie istniejących zjazdów z drogi,

c) zakaz realizacji nowych zjazdów z drogi.

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia 1.KDL i 2.KDL ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne - zgodne z przepisami odrębnymi;

3) zasady, warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczalne zachowanie istniejących zjazdów z drogi,

c) dopuszczalna realizacja nowych zjazdów z drogi,

d) dopuszczalna realizacja stanowisk postojowych w pasie drogowym.

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1.KDD do 23.KDD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej;

2) przeznaczenie dopuszczalne - zgodne z przepisami odrębnymi;

3) zasady, warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczalne zachowanie istniejących zjazdów z drogi,

c) dopuszczalna realizacja nowych zjazdów z drogi,

d) dopuszczalna realizacja stanowisk postojowych w pasie drogowym.

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1.E do 4.E ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;

2) przeznaczenie dopuszczalne - urządzenia i obiekty infrastruktury techniczne inne niż wymienione w pkt. 1;

3) zasady, warunki i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) lokalizacja nowych lub zachowanie lokalizacji stacji transformatorowej sN/nN wraz z urządzeniami związanymi z jej obsługą,

b) dopuszczalna modernizacja istniejących stacji transformatorowej sN/nN wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 5%;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji - z przyległej drogi publicznej klasy drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL lub drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.

Rozdział 3.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 22. Plan ustala wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu w wysokości 5 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNU, U, ZL, KDZ, KDL, KDD i E.

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz


Marek Telenda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/15
Rady Gminy Zgierz
z dnia 26 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/15
Rady Gminy Zgierz
z dnia 26 lutego 2015 r.

Wykaz nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Jedlicze A południe i Jedlicze B południe.

lp.

data
wpływu
uwagi

nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej i
adres
zgłaszającego
uwagi

treść
uwagi

oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

ustalenia
projektu planu dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Zgierz w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Gminy Zgierz w sprawie rozpatrzenia uwagi

Uwagi

uwaga
uwzględniona

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględniona

uwaga
nieuwzględniona

1

2009.11.25 r.

Małgorzata i Roman Wieszczek
...

Mirosław Skrzypiec
Marcin Skrzypiec
Jacek Skrzypiec
...

1. Wniosek o rezygnację z zabudowy szeregowej i bliźniaczej oraz ograniczenie wysokości ogrodzeń do maksymalnej wysokości 140cm.
2. Wniosek ustalenie kąta nachylenia połaci dachowych w przedziale od 30 do 40 stopni.
3.Wniosek o ustalenie stawki procentowej w wysokości 15%.
4. Wniosek o zmianę minimalnej powierzchni działki z 1500m2 na 1300m2.

obszar planu

-

Nie uwzględnia się.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zgierz Nr 1 z dnia 26.02.2015 r.

Propozycje zmian projektu dotyczą całego obszaru planu, a nie tylko nieruchomości pozostającej we władaniu składających uwagi. Ponadto nieruchomości tej nie wskazano.

2

24.09.2014 r.

Rakszewska Barbara
...

Nie wyraża zgody na przedłużenie drogi ul. Długiej przez jej posiadłość rolną.

dz. nr ew. 38
Jedlicze B

Zmiana przeznaczenia na cele zabudowy:
- mieszkaniowo-usługowej (MNU),
- mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
oraz drogi publiczne klasy dojazdowej (KDD).

Nie uwzględnia się.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zgierz Nr 2 z dnia 26.02.2015 r.

Prawo własności stanowi najszerszą formę korzystania z rzeczy jednakże nie daje właścicielowi pełni władzy nad rzeczą, nie ma charakteru ius infinitum. Elementem ustawowym definicji tego prawa jest, bowiem możność korzystania i rozporządzania rzeczą przez właściciela w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, zgodnie ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Ustawowe granice prawa własności wyznacza całokształt obowiązującego ustawodawstwa. Inaczej mówiąc prawo własności jest konstrukcją prawa cywilnego, ale granice jego treści w sposób istotny kształtują przepisy prawa administracyjnego. Przykładowo wskazać należy regulacje: prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody, prawa wodnego, prawa o drogach publicznych, prawa ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz prawa planowania przestrzennego.
Wyznaczenie dróg wynika z konieczności zapewnienia działkom budowlanym dostępności do drogi publicznej.
Zgodnie z § 125. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) określa następujące warunki:
§ 5. Usytuowanie drogi oznacza w niniejszym rozporządzeniu umieszczenie jej elementów w pasie terenu wyznaczonym liniami rozgraniczającymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w trybie określonym w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 6. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających powinna zapewniać możliwość umieszczenia elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych.
§ 7. 1. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, nie powinna być mniejsza niż określona w tabeli:
Najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających ulicy o przekroju
Klasa ulicy
jednojezdniowym (m) 1 × 2
L - 12
D - 10

3

22.10.2014 r.

Cybulski Franciszek
...

Nie wyraża zgody na przebieg dróg przez jego działkę.

dz. nr ew. 284/1,
Jedlicze A

Zmiana przeznaczenia na cele zabudowy:
- mieszkaniowo-usługowej (MNU),
- mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
oraz drogi publiczne klasy lokalnej (KDL) i dojazdowej (KDD).

Nie uwzględnia się.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zgierz Nr 3 z dnia 26.02.2015 r.

4

22.10.2014 r.

Markowska Renata
...

Nie wyraża zgody na przeprowadzenie dróg przez jej działkę.

dz. ew. nr 287/1,
Jedlicze A

Zmiana przeznaczenia na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN),
oraz drogi publiczne klasy lokalnej (KDL) i dojazdowej (KDD).

Nie uwzględnia się.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zgierz Nr 4 z dnia 26.02.2015 r.

5

25.09.2014 r.

Markowski Mariusz
...

Nie wyraża zgody na przeprowadzenie drogi przez jego działkę.

dz. ew. nr 39/2,
Jedlicze B

Zmiana przeznaczenia na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN),
oraz drogi publiczne klasy lokalnej (KDL) i dojazdowej (KDD).

Nie uwzględnia się.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zgierz Nr 5 z dnia 26.02.2015 r.

6

26.09.2014 r.

Stolarczyk Paweł
...

Nie wyraża zgody na przeprowadzenie drogi przez jego działki.

dz. ew. nr 28, 29
Jedlicze B

Zmiana przeznaczenia na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN),
oraz drogi publiczne klasy lokalnej (KDL) i dojazdowej (KDD).

Nie uwzględnia się.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zgierz Nr 6 z dnia 26.02.2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz


Marek Telenda


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/34/15
Rady Gminy Zgierz
z dnia 26 lutego 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z 2013 r., poz. 951, 1445, 21, 405, 1238, z 2014 r., poz. 379, 1446, 768, 1133) Rada Gminy Zgierz stwierdza, że po uprawomocnieniu się miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Jedlicze A południe i Jedlicze B południe przewiduje się realizację oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to realizacja celów publicznych na terenie przeznaczonym w planie pod taki cel oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycje te realizowane będą z środków własnych Gminy, oraz dotacji z funduszy ochrony środowiska i funduszy unijnych. Realizacja odbywać się będzie jednostkami wykonawczymi, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

§ 2. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będzie odbywać się z budżetu Gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowane będą na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ze środków własnych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w oparciu o ustalone przez Radę Gminy wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych lub przez budżet Gminy.

3. Zadania z zakresu budowy sieci elektroenergetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Energetyczne. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w aktualnie obowiązujących przepisach Prawa Energetycznego.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz


Marek Telenda


Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją realizacji ustaleń uchwały Nr XLVII/395/06 Rady Gminy Zgierz z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Jedlicze A południe i Jedlicze B południe w granicach określonych:

1) od zachodu - granica z Gminą Aleksandrów Łódzki;

2) od północy - północna granica działek drogowych nr ew. 42, 41/2;

3) od wschodu - wschodnia granica działki drogowej nr ew. 222;

4) od południa - granica z Gminą Aleksandrów Łódzki.

Obszar i cele opracowania planu korespondują z elementami wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Gminy. Nawiązuje to do ustaleń zawartych w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz".

W obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz" analizowany obszar należy do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi.

Wójt Gminy Zgierz, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządził projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz", przyjętego uchwałą Nr XXV/228/12 Rady Gminy Zgierz z dnia 25 października 2012 roku.

Prace dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzone były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 155 i 405), w szczególności art. 17.

Dla projektu planu miejscowego, stosownie do wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także zgodnie z przepisami odrębnymi, opracowano prognozę oddziaływania na środowisko oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia planu.

Projekt planu uzyskał wymagane przepisami opinie i niezbędne uzgodnienia oraz został wyłożony do publicznego wglądu.

Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na utrwalenie struktury zespołu urbanistycznego oraz zapewni obsługę terenu siecią dróg. Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zastosowaniem procedury przewidzianej ww. ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stworzy podstawę prawną do wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z planem.

Powyższa sytuacja uzasadnia podjęcie uchwały uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Jedlicze A południe i Jedlicze B południe obszar ten przeznaczony jest na:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone na rysunku planu MNU;

3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu U;

4) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu ZL;

5) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu:

a) KDZ - tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej,

b) KDL - tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej,

c) KDD - tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej;

6) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu E.

Rozwiązania przyjęte w niniejszym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz, zatwierdzonego uchwałą nr XXV/228/12 Rady Gminy Zgierz z dnia 25 października 2012 roku.

W dniu 24 kwietnia 2014 roku (data wpływu do Urzędu 28.04.2014 r.) wpłynęło pismo znak PNK-I.4131.280.2014 zawiadamiające o wszczęciu postępowania dotyczącego Uchwały Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Jedlicze A południe i Jedlicze B południe. W związku z powyższym wprowadzono poprawki wynikającego z w/w pisma, uzgodniono projekt planu w niezbędnym zakresie oraz wyłożono do publicznego wglądu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »