Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/57/2015 Rady Gminy Kleszczów

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kleszczów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 20c ust. 4 i 6 oraz art.20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. Nr 165, poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 642, poz. 811,1146,1198,1877) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Kleszczów:

1) obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata - 25pkt;

2) do tego samego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata - 20 pkt;

3) czas pobytu kandydata w przedszkolu jest dłuższy niż realizacja podstawy programowej - 20pkt;

4) praca zarobkowa rodziców kandydata lub nauka w systemie dziennym - 20pkt;

5) praca zarobkowa rodziców kandydata na terenie gminy Kleszczów - 15pkt.

2. Spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 jest potwierdzane oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych.

3. Spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 jest potwierdzane oświadczeniem rodziców /opiekunów prawnych, że pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczą się w systemie dziennym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów


Sławomir Śluga

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe