| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy w Parzęczewie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072), oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. z 2015 r. poz.163) Rada Gminy w Parzęczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz tryb pobierania tych odpłatności, a także warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLI/266/97 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parzęczew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/39/15
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 26 marca 2015 r.

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

§ 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Parzęczew świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze świadczone są również osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, patologię, pracę zawodową, naukę lub inne uzasadnione przyczyny.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze przyznawane przez Gminę Parzęczew obejmują:

1. Usługi gospodarcze, polegające na wykonywaniu następujących czynności:

1) utrzymanie w czystości otoczenia osoby korzystającej z pomocy, w tym:

a) utrzymanie bieżącej czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy,

b) utrzymanie bieżącej czystości w pomieszczeniach sanitarnych,

c) utrzymanie w bieżącej czystości sprzętu codziennego użytku, w tym urządzeń sanitarnych,

d) wykonywanie generalnych porządków w uzasadnionych przypadkach oraz w zakresie i na zasadach uregulowanych odrębnie w umowach zawartych przez Gminę Parzęczew z realizatorami usług wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert;

2) utrzymanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych;

3) pranie bielizny osobistej i odzieży;

4) pranie i zmiana bielizny pościelowej oraz okresowo firan i zasłon (pod warunkiem posiadania pralki przez osobę objętą usługami) lub zanoszenie i odbiór rzeczy z pralni;

5) zakup podstawowych artykułów spożywczych oraz artykułów gospodarstwa domowego (w sklepie najbliższym miejsca zamieszkania osoby objętej usługami), pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów, towarzyszenie przy robieniu zakupów;

6) przygotowanie posiłków z uwzględnieniem zalecanej diety i zachowaniem dbałości o higienę żywienia;

7) karmienie lub pomoc przy spożywaniu posiłków:

a) śniadania,

b) obiadu,

c) kolacji;

8) dostarczenie jednego gorącego posiłku dziennie;

9) palenie w piecu i przynoszenie opału;

10) załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach lub innych instytucjach i organizacjach, opłacanie rachunków;

11) zamawianie wizyt lekarskich i towarzyszenie w nich, jeżeli zachodzi taka potrzeba, kontakt z placówkami służby zdrowia w sprawach dotyczących zdrowia osoby objetej opieką, ralizacja recept (w aptece najbliższej zamieszkania osoby objetej usługami);

12) organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem;

13) inne, niezbędne dla realizacji czynności, o których mowa w pkt 1-12.

2. Usługi pielęgnacyjne, polegające na wykonywaniu następujących czynności:

1) utrzymywanie higieny:mycie ciała, mycie głowy, kąpiel, zmiana pieluchomajtek;

2) czesanie, golenie, obcinanie paznokci;

3) zmiana bielizny osobistej,ubieranie;

4) pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych;

5) prześcielanie łóżka, ukladanie chorego w łóżku;

6) pilęgnacja zalecona przez lekarza, polegająca w zależności od sytuacji na:

a) stosowaniu kompresów i okładów,

b) zapobieganiu powstawaniu odleżyn lub odparzeń;

7) podawanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

§ 3. Podstawą świadczenia usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna okreslająca:

1) czynności do wykonania w ramach usług opiekuńczych;

2) czas wykonywania usług, z określeniem co najmniej liczby godzin w ciągu tygodnia i liczby dni w tygodniu;

3) wysokość i termin wnoszenia odpłatności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych, ponoszonych przez osobę objętą usługami.

§ 4. 1. Zakres przyznawanych usług opiekuńczych określony w decyzji administracyjnej jest uzależniony od stanu zdrowia osoby objętej usługami oraz jej sytuacji rodzinnej, ustalonej przez pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego określającego rodzaj schorzenia lub niepełnosprawnośći, proponowany zakres oraz ilość godzin. Usługi opiekuńcze specjalistyczne nie dotyczą osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Wszystkie czynności do wykonania w ramach usług opiekuńczych, określone w decyzji administracyjnej, dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą.

4. Łączny czas wykonywania usług ustala się odpowiednio do zakresu czynności, o których mowa w § 2, z zastrzeżeniem ust.5.

5. Maksymalny czas świadczenia usług wynosi 8 godzin dziennie, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6. W przypadku osób samotnych, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, w tym zwłaszcza w przypadku osób wymagających opieki w zwiększonym zakresie ze względu na stan zdrowia, czas świadczenia usług może zostać wydłużony, maksymalnie do 10 godzin, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Maksymalny czas świadczenia usług może przekroczyć czas określony w ust. 6 tylko w przypadku osób, wobec których wydana została decyzja administracyjna o skierowaniu do domu pomocy społecznej, oczekującymi na jej realizację.

§ 5. Osobom w rodzinie pomoc w zakresie usług gospodarczych może być przyznana tylko w
przypadku, gdy rodzina wspólnie zamieszkała z osobą objetą usługami nie jest w stanie świadczyć pomocy w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/39/15
Rady Gminy w Parzęczewie
z dnia 26 marca 2015 r.

Szczegółowe warunki ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz tryb pobierania tych odpłatności, a także warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

§ 1. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami oraz jej dochody lub dochodu na osobę w rodzinie.

§ 2. W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

§ 3. Osoby samotne i samotnie gospodarujące, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za jedną za jedną godzinę usług opiekuńczych

Powyżej 100% do 120%

2% kosztu godziny usług

Powyżej 120% do 150%

3% kosztu godziny usług

Powyżej 150% do 170%

5% kosztu godziny usług

Powyżej 170% do 200%

10% kosztu godziny usług

Powyżej 200% do 250%

20% kosztu godziny usług

Powyżej 250% do 300%

40% kosztu godziny usług

Powyżej 300% do 350%

50% kosztu godziny usług

Powyżej 350% do 400%

60% kosztu godziny usług

Powyżej 400% do 450%

80% kosztu godziny usług

Powyżej 450%

100% kosztu godziny usług

§ 4. Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za jedną za jedną godzinę usług opiekuńczych

Powyżej 100% do 120%

3% kosztu godziny usług

Powyżej 120% do 150%

7% kosztu godziny usług

Powyżej 150% do 170%

10% kosztu godziny usług

Powyżej 170% do 200%

30% kosztu godziny usług

Powyżej 200% do 250%

40% kosztu godziny usług

Powyżej 250% do 300%

60% kosztu godziny usług

Powyżej 300% do 350%

70% kosztu godziny usług

Powyżej 350% do 400%

80% kosztu godziny usług

Powyżej 400% do 450%

90% kosztu godziny usług

Powyżej 450%

100% kosztu godziny usług

§ 5. 1. Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat i wydatków na leczenie oraz odpłatności za usługi opiekuńcze nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za usługi opiekuńcze, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, których odpłatność za usługi zgodnie § 3 i § 4 powinna wynisić 100%, mogą zostać częściowo zwolnione z odpłatności za usługi, jednak obniżona odpłatność powinna wynosić minimalnie 60% kosztu godziny usług, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Odpłatność w wysokości obniżonej na zasadach określonych w ust. 1 i 2 może obowiązywać do 6 miesięcy,chyba, że po upływie tego czasu osoba objęta pomocą udokumentuje dalsze istnienie przesłanek, o których mowa w ust. 1.

§ 6. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zostaje określony w umowach zawartych przez Gminę Parzęczew z realizatorami usług wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert.

2. Koszt godziny podlega waloryzacji w czasie i na zasadach określonych w umowach, o których mowa w ust. 1.

§ 7. Odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane są przez realizatorów usług. Szczegółowe zasady pobierania odpłatności zostają określone w umowach, o których mowa w § 6.

Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie


Władysław Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »