Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/19/15 Rady Gminy w Kiernozi

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kiernozia na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 217, 218 oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kiernozi uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2 981 zł zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków budżetowych wynosi w łącznej wysokości 10 327 037,99 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 8 543 925,78 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 783 112,21 zł.

§ 5. Plan dochodów budżetowych wynosi w łącznej wysokości 9 208 037,99 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 8 998 037,99 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 210 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody budżetu i wydatki budżetu związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z Tabelą nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

Przewodniczący Rady Gminy w Kiernozi


Marek Radaszkiewicz


Tabela nr 1

Wykaz zmian w dochodach budżetowych na 2015 rok

Dział

§

Treść

Dochody

758

Różne rozliczenia

2 981,00 zł

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 981,00 zł

Dochody bieżące

2 981,00 zł

w tym

własne

2 981,00 zł

Razem

2 981,00 zł


Tabela nr 2

Wykaz zmian w dochodach budżetowych na 2015 rok

Dział

§

Treść

Dochody

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

- 4 576,00 zł

Dochody bieżące

- 4 576,00 zł

w tym

środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych

- 4 576,00 zł

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

4 576,00 zł

Dochody bieżące

4 576,00 zł

w tym

środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych

4 576,00 zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

- 15 986,99 zł

Dochody bieżące

- 15 986,99 zł

w tym

środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych

- 15 986,99 zł

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

15 986,99 zł

Dochody bieżące

15 986,99 zł

w tym

środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych

15 986,99 zł

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związene z ich poborem

- 297 000,00 zł

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- 297 000,00 zł

Dochody bieżące

- 297 000,00 zł

w tym

własne

- 297 000,00 zł

900

Gospodarka odpadami

297 000,00 zł

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dochody bieżące

297 000,00 zł

w tym

własne

297 000,00 zł

Razem

-


Tabela nr 3

Wykaz zmian w wydatkach budżetowych na 2015 rok

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

801

Oświata i wychowanie

153 815,00 zł

156 796,00 zł

80101

Szkoły podstawowe

44 057,00 zł

Wydatki bieżące

44 057,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

44 057,00 zł

80104

Przedszkola

15 680,00 zł

Wydatki bieżące

15 680,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15 680,00 zł

80110

Gimnazja

94 078,00 zł

Wydatki bieżące

94 078,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

94 078,00 zł

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

-

15 680,00 zł

Wydatki bieżące

15 680,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15 680,00 zł

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

141 116,00 zł

Wydatki bieżące

141 116,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

141 116,00 zł

750

Administracja publiczna

13 000,00 zł

-

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

13 000,00 zł

-

Wydatki bieżące

13 000,00 zł

-

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 000,00 zł

900

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

13 000,00 zł

90002

Gospodarka odpadami

-

13 000,00 zł

Wydatki bieżące

13 000,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 000,00 zł

Razem

166 815,00 zł

169 796,00 zł


Tabela nr 4

Dochody budżetu z tytułu opłat

wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2015 rok

Dział

§

Źródło dochodów

Plan

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

297 000 zł

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

297 000 zł

Razem

297 000 zł


Tabela nr 5

Wydatki budżetu związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2015 rok

Dział

Rozdział

Ogółem
(4+13)

Razem
wydatki bieżące
(5+8+9+10
+11+12)

Jednostki budżetowe

Dotacje
na zadania
bieżące

Świadczenia
na rzecz osób fizycznych

Wydatki z udziałem środków UE

Poręczenia
i gwarancje

Obsługa długu

Razem
majątkowe
(14+16+17)

w tym

Razem

Wynagrodzenia
i pochodne

Zadania
statutowe

inwestycje
i zakupy inwestycyjne

w tym

zakup i objęcie
akcji i udziałów

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

z udziałem środków UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

900

13 000

13 000

13 000

13 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90002

13 000

13 000

13 000

13 000

900

284 000

284 000

284 000

0

284 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90002

284 000

284 000

284 000

284 000

Ogółem wydatki

297 000

297 000

297 000

13 000

284 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe