Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/28/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 22 kwietnia 2015r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645 i poz.1318, z 2014 r.poz.379 i poz.1072) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 2, wraz z ustaloną w ich wyniku listą projektów rekomendowanych do realizacji w ramach wyodrębnionej kwoty wydatków z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, określa się łącznie jako "Budżet Obywatelski".

2. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka, zwanych dalej konsultacjami.

3. Konsultacje przeprowadza się w celu:

1) włączenia mieszkańców w proces zarządzania miastem;

2) poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie;

3) pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla proponowanych rozwiązań;

4) budowania społeczeństwa obywatelskiego.

4. Konsultacje polegać będą na:

1) zebraniu projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego;

2) wyrażeniu opinii mieszkańców miasta na temat projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

5. Konsultacje będą miały charakter ogólnomiejski.

§ 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do ustalenia, w formie zarządzenia, harmonogramu przeprowadzenia konsultacji, niezwłocznie po uchwaleniu budżetu na dany rok.

§ 4. Informację o przeprowadzeniu konsultacji umieszcza się na oficjalnej stronie internetowej miasta oraz ogłasza się w formie komunikatu prasowego w mediach lokalnych.

§ 5. 1. Wzór formularza zgłoszeniowego projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. Wzór listy osób popierających projekt określa załącznik nr 3 do uchwały.

3. Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. O wynikach konsultacji Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka poinformuje na oficjalnej stronie internetowej miasta.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka


Zbigniew Sienkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/28/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego

§ 1. Przewidywaną kwotę środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym roku określa się w uchwale budżetowej.

§ 2. 1. W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miasta.

2. Projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Rawy Mazowieckiej. Projekt musi być poparty co najmniej 10 podpisami mieszkańców Rawy Mazowieckiej, którzy najpóźniej w dniu zgłaszania projektu ukończyli 16 rok życia.

3. Formularz zgłoszeniowy projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka www.rawamazowiecka.pl, oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (pokój 17) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Budżet Obywatelski", albo przesłać uwierzytelnioną bezpiecznym podpisem pocztą elektroniczną na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. 1. Złożone projekty zostaną rozpatrzone przez Zespół Opiniujący ds. Budżetu Obywatelskiego przy Burmistrzu Miasta Rawa Mazowiecka, zwany dalej Zespołem Opiniującym.

2. W skład Zespołu Opiniującego wchodzi dwóch przedstawicieli powołanych przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, trzech przedstawicieli delegowanych przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka i po jednym przedstawicielu delegowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Rawa Mazowiecka i Radę Seniorów Miasta Rawa Mazowiecka.

3. Zespół Opiniujący przeprowadza weryfikację zgłoszonych projektów pod względem formalnej zgodności z przyjętymi kryteriami.

4. Zespół Opiniujący może korzystać z pomocy merytorycznej pracowników poszczególnych wydziałów urzędu miasta podczas formalnej weryfikacji zgłoszonych projektów.

5. Zespół Opiniujący przy ocenie formalnej złożonych projektów będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

1) terminowość - projekt musi zostać zgłoszony w wyznaczonym terminie;

2) kompletność - projekt musi być złożony na właściwym formularzu i przez pełnoletniego mieszkańca Rawy Mazowieckiej, podpisany i poparty przez odpowiednią liczbę mieszkańców, a zawarte w nim dane muszą być kompletne;

3) stosowność - projekt musi dotyczyć zadań własnych miasta, a w przypadku zadań inwestycyjnych musi być realizowany na majątku miasta i zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

4) wartość - wartość projektu nie może przekraczać 60% środków zarezerwowanych na Budżet Obywatelski w danym roku;

5) kosztowność - roczny koszt utrzymania przez budżet miasta efektu wdrożenia projektu nie może przekraczać 10% kosztu jego realizacji;

6. Jeśli złożony projekt jest niekompletny, ale spełnia kryteria stosowności, wartości i kosztowności, Zespół Opiniujący wystąpi do wnioskodawcy o uzupełnienie projektu w terminie 7 dni roboczych. Nieuzupełnienie projektu we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem projektu przez Zespół Opiniujący.

7. Wnioskodawca może się odwołać od decyzji Zespołu Opiniującego do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w terminie 3 dni roboczych od przekazania powiadomienia o odrzuceniu projektu. Burmistrz podejmie decyzję o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu odwołania w ciągu 7 dni roboczych. Decyzja burmistrza jest ostateczna.

8. W ciągu 3 dni roboczych od przeprowadzenia oceny złożonych projektów Zespół Opiniujący poda do wiadomości publicznej, w formie publikacji na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka, wyniki oceny projektów wraz z uzasadnieniem powodów odrzucenia projektów nieprzyjętych.

§ 4. 1. Projekty zakwalifikowane przez Zespół Opiniujący zostaną poddane głosowaniu przez mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

2. Zespół Opiniujący tworzy i podaje do wiadomości publicznej numerowaną listę zakwalifikowanych projektów, przy czym kolejność projektów na liście odpowiada kolejności wpływu.

3. Konieczne modyfikacje projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego będą uzgadniane z wnioskodawcami. Brak możliwości dokonania takich uzgodnień będzie skutkować odstąpieniem od realizacji projektu.

§ 5. 1. Projekty podlegają ocenie w głosowaniu mieszkańców Rawy Mazowieckiej, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 16 rok życia.

2. Głosowanie przeprowadza się zgodnie z harmonogramem określonym przez burmistrza, na karcie do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

3. Głosowanie odbywa się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania.

4. Podstawą do identyfikacji głosów są: nazwisko, imię (imiona) i adres zamieszkania.

5. Każdy głosujący może oddać jeden głos.

6. Głosowanie odbywa się przez wpisanie na karcie głosowania, w przeznaczonym do tego celu polu, numeru (identyfikatora) wybranego projektu.

7. Głos traktuje się jako nieważny, jeśli niemożliwe jest ustalenie tożsamości głosującego, jeśli w polu przeznaczonym do podania numeru projektu nie wpisano żadnej liczby lub wpisano liczbę nie odpowiadającą żadnemu projektowi lub jeśli wpis ten jest nieczytelny.

§ 6. 1. Czynności związane z otwarciem urny, identyfikacją i liczeniem głosów oraz ustalenie wyniku głosowania dokonuje komisja powołana przez burmistrza.

2. Skład i tryb pracy komisji określa burmistrz.

3. Wyniki głosowania są jawne, a ich ogłoszenie nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac komisji.

§ 7. 1. Wybór projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywa się w następujący sposób:

1) dodaje się kolejno planowane koszty realizacji projektów począwszy od tego, który uzyskał największą ilość głosów, aż do wyczerpania lub przekroczenia puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w danym roku;

2) ostatni projekt, którego dodanie spowodowało przekroczenie puli odrzuca się, a na jego miejsce dodaje się kolejny projekt z listy, który nie spowoduje przekroczenia puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w danym roku.

3) w przypadku wyczerpania listy projektów pozostałą część puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w danym roku uznaje się za niewykorzystaną.

2. W przypadku otrzymania przez poszczególne projekty jednakowej liczby głosów, o kolejności projektów na liście do realizacji decyduje głosowanie wśród członków Zespołu Opiniującego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/28/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

WNIOSEK O UJĘCIE PROJEKTU W BUDŻECIE OBYWATELSKIM
MIASTA RAWA MAZOWIECKA
NA ROK .......


Nazwa projektu


Miejsce realizacji projektu

Opis projektu

(należy przedstawić opis zadania, ze wskazaniem uzasadnienia potrzeby zrealizowania zadania, jego przybliżonych kosztów oraz spodziewanych efektów po jego zakończeniu)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):

Zdjęcia, mapy, plany

Informacje o wnioskodawcy


Imię i nazwisko


Adres zamieszkania


Adres do korespondencji *


PESEL *


Numer telefonu (w celu ewentualnych konsultacji) *


Adres e-mail *

· - pole nieobowiązkowe

Jednocześnie składając niniejszy wniosek oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2015 (art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2014. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Rawy Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/28/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

BUDŻET OBYWATELSKI Miasta Rawa Mazowiecka na 2015

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lista poparcia :


L.p.


imię i nazwisko


Adres zamieszkania


PESEL *


Podpis

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

· - pole nieobowiązkowe

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami Budżetu Obywatelskiego 2015 Miasta Rawa Mazowiecka i akceptuję jego warunki. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. Jednocześnie składając niniejszy wniosek oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim 2015 miasta Rawa Mazowiecka (art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2014.1182 j.t.). Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Rawy Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5 Rawa Mazowiecka. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/28/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
KARTA DO GŁOSOWANIA

dla mieszkańców Miasta Rawy Mazowieckiej w sprawie konsultacji budżetu obywatelskiego na rok 2015.Imię i nazwisko osoby głosującej ............................................................


Adres zamieszkania ............................................................................


* Nr PESEL osoby głosującej....................................................................


Zasady głosowania:


1. Głosować należy przez wpisanie w poniższym polu numeru wybranego projektu z listy opublikowanej przez Zespół Oceniający.

2. Głos traktuje się jako nieważny, jeśli niemożliwe jest ustalenie tożsamości głosującego, jeśli w polu przeznaczonym do podania numeru projektu nie wpisano żadnej liczby lub wpisano liczbę nie odpowiadającą żadnemu projektowi lub jeśli wpis ten jest nieczytelny.Nr wniosku

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Rawy Mazowieckiej i jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia głosowania o ujęcie zadań w budżecie obywatelskim Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2015 . Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rawy Mazowieckiej, z siedzibą w Rawie Mazowieckiej - Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka.......................................

Podpis* - pole nieobowiązkowe

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe