| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/59/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 1 września 2015r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Konsultacji Społecznych, określający zasady i tryb ich przeprowadzania na terenie miasta Rawa Mazowiecka, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka


Zbigniew Sienkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr IX/59/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 1 września 2015 r.

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

§ 1. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Rawa Mazowiecka;

2) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka;

3) mieście - należy przez to rozumieć Miasto Rawa Mazowiecka;

4) mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka;

5) regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 2. 1. Regulamin określa zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawach ważnych dla miasta.

2. Regulamin stosuje się do przedsięwzięć, dla których tryb konsultacji społecznych nie został określony w przepisach odrębnych.

§ 3. Celem konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, jest rozwijanie dialogu z mieszkańcami miasta poprzez zapewnienie im możliwości uczestnictwa w ważnych dla miasta sprawach, w tym poprzez informowanie mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących tych przedsięwzięć.

§ 4. Konsultacje powinny być organizowane w sposób umożliwiający ich uczestnikom zapoznanie się z przedsięwzięciem będącym przedmiotem konsultacji i konsekwencjami jego realizacji oraz wzięcie udziału w procesie konsultacji.

§ 5. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

1) ogólnomiejski - dotyczący przedsięwzięć istotnych dla wszystkich mieszkańców;

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego obszaru w granicach miasta.

§ 6. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii, złożeniu uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie (pytania);

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań (wariantów).

§ 7. 1. Konsultacje z uwagi na ich podstawę prawną mogą być obligatoryjne lub fakultatywne.

2. Obowiązkowym konsultacjom przeprowadzanym przez burmistrza podlegają dokumenty o charakterze strategicznym i programowym, dotyczące rozwoju miasta.

§ 8. 1. Konsultacje przedsięwzięć o zasięgu lokalnym mogą być prowadzone według procedury uproszczonej w stosunku do wymogów regulaminu.

2. W procedurze uproszczonej, o której mowa w ust. 1:

1) przeprowadzenie konsultacji ogłasza burmistrz, co nie wymaga formy zarządzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1;

2) informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest co najmniej 5 dni przed terminem ich rozpoczęcia;

3) ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób określony w § 14. Ogłoszenie to winno zawierać elementy, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt. 1-5.

§ 9. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy własnej burmistrza, rady lub na wniosek:

1) grupy co najmniej 8 radnych;

2) grupy co najmniej 80 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze;

3) reprezentacji co najmniej 3 organizacji pozarządowych, których profil działalności wynikający z zapisów statutowych organizacji, wskazuje na merytoryczny związek z tematyką konsultacji.

2. Rada występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały, w której podaje przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia.

§ 10. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:

1) przedmiot konsultacji;

2) proponowany zasięg konsultacji;

3) propozycję terminu konsultacji;

4) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji;

5) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 1, powinien zawierać także:

1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu lub osób wchodzących w skład zespołu roboczego przedstawicieli mieszkańców;

2) listę osób popierających wniosek, zawierającą: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i podpisy.

3. Burmistrz rozpatruje wniosek uwzględniając istotę przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanej formy i terminu konsultacji. O wyniku rozpatrzenia wniosku burmistrz informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 11. 1. Konsultacje z mieszkańcami mogą być prowadzone w formie:

1) ankiet wypełnianych przez respondentów;

2) sondaży;

3) otwartych spotkań konsultacyjnych lub warsztatów z mieszkańcami z możliwością składania opinii i uwag dotyczących konsultowanego zagadnienia;

4) zbierania opinii, uwag lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych.

§ 12. Czas trwania konsultacji nie powinien być krótszy niż 7 dni.

§ 13. 1. Burmistrz wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) przedmiot konsultacji;

2) zasięg konsultacji;

3) formy konsultacji;

4) termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji;

5) osobę lub komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji bądź nazwę podmiotu, któremu burmistrz powierzył przeprowadzenie konsultacji.

§ 14. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji burmistrz podaje do publicznej wiadomości na co najmniej 7 dni przed datą przeprowadzenia konsultacji, poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej miasta http://www.rawamazowiecka.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 15. Burmistrz może powierzyć przeprowadzenie konsultacji, zgodnie z wymogami regulaminu, wyspecjalizowanym podmiotom.

§ 16. 1. Raport z konsultacji, zawierający ich przebieg i wyniki, burmistrz podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta pod adresem http://www.rawamazowiecka.pli w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji zawierają analizę uzyskanych informacji, a w przypadku opinii i propozycji, ich zestawienie wraz ze stanowiskiem burmistrza co do wszystkich kategorii propozycji zawartych w zestawieniu.

3. Raport z konsultacji, o którym mowa w ust. 1, burmistrz przekazuje niezwłocznie radzie.

§ 17. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów miasta Rawa Mazowiecka.

§ 18. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nich udział.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »