Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/52/2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 9 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,33zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkaniowym obejmującym wyłączenie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,35zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,90zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) piwnice pod budynkami mieszkalnymi;

2) grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków i ochrony przeciwpożarowej oraz budynki kultury.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się, o ile na terenie nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/148/2013 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 5024).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Meszka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe