Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Buczek

z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok budżetowy 2016 ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. ogłoszonego w Monitorze Polskim poz. 1025 z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 44,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe