Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/99/2015 Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 20 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę nr II/12/06 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/12/06 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 414, poz. 3275, z 2015 r. poz. 3084) w § 1 ust. 1 skreśla się punkt 5 i punkt 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 3. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanów.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekaj


Uzasadnienie

1. Skreśla się zapisy:

- pkt.5 "zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle wykorzystywane do oczyszczania ścieków służące do wykonywania zadań gminy",

- pkt.7 "zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby komunalne".

2. Grunty, budynki i budowle o których mowa stanowią własność gminy w związku z czym od 01 stycznia 2016 r. podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości zgodnie ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2015 r. poz.1283).

W związku z powyższym zapisy ujęte w punkcie 5 i 7 uchwały Rady Gminy Krzyżanów z dnia 06.12.2006 r. nr II/12/06 nie są zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe