Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 46/VII/15 Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Nowa Brzeźnica

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699 i 978, 1197, 1296, 1311 i 1649), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283),stosownie do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. M.P. z 2015 r. poz. 735 - Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Nowa Brzeźnica w następujących wysokościach:

1) Za sprzedaż płodów rolnych, owoców i warzyw:

a) 4,00 zł za zajęcie powierzchni do 4 m2,

b) 7,00 zł za zajęcie powierzchni powyżej 4 m2 do 6 m2,

c) 10,00 zł za zajęcie powierzchni powyżej 6 m2 do 10 m2,

d) powyżej 10 m2 wielokrotność stawki;

2) za sprzedaż pozostałych artykułów i materiałów:

a) 4,00 zł za zajęcie powierzchni do 4 m2,

b) 10,00 zł za zajęcie powierzchni powyżej 4 m2 do 6 m2,

c) 14,00 zł za zajęcie powierzchni powyżej 6 m2 do 10 m2,

d) powyżej 10 m2 wielokrotność stawki;

4) od innych form sprzedaży - 7,00 zł:

- z tym, iż łącznie dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty maksymalnej ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 19 pkt. 1 lit. "a" i art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wraz z przepisami wykonawczymi).

§ 3. Opłatę targową pobierają pracownicy Urzędu Gminy Nowa Brzeźnica w ramach posiadanych zakresów czynności, wyznaczeni przez Wójta Gminy Roman Duchowski i Łukasz Mroczek, legitymujący się pisemnym upoważnieniem do pobierania opłaty targowej na terenie Gminy Nowa Brzeźnica. Kwota pobranej opłaty targowej winna być wpłacona na konto budżetu Gminy Nowa Brzeźnica najpóźniej następnego dnia roboczego, po dniu jej pobrania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 8/II/06 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Nowa Brzeźnica (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z roku 2006, Nr 419, poz. 3504 ze zm.).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Tomaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe