| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy Bolimów

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.: Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r.: Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r.: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r.: Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r.: Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r., poz. 941 i 979 oraz z 2013 r., poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650; z 2014 r., poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198 i poz. 1877; z 2015 r., poz. 357, 1045, 1240, 1607, 1629) Rada Gminy Bolimów uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli pobrania i wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla prowadzonych na terenie Gminy Bolimów przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:

1) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych;

2) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

§ 2. Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1. pkt 1, otrzymuje z budżetu Gminy Bolimów dotację ustaloną według następujących zasad:

1) kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Bolimów;

2) niepubliczne przedszkole może otrzymać dotację z budżetu gminy na każdego ucznia w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody gminy jeżeli przedszkole to spełni warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Bolimów;

3) kwota dotacji na ucznia, dla którego przedszkole, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Bolimów;

4) w przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez Gminę Bolimów, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

§ 3. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje dotację z budżetu Gminy Bolimów ustaloną według następujących zasad:

1) kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Bolimów;

2) niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego może otrzymać dotację z budżetu gminy na każdego ucznia w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody gminy, jeżeli ta inna forma wychowania przedszkolnego spełni warunki określone w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Bolimów;

3) kwota dotacji na ucznia, dla którego inne formy wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Bolimów;

4) w przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez Gminę Bolimów, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

§ 4. Przyznanie dotacji, o której mowa w § 2. pkt 2 i w § 3. pkt 2 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Wójta Gminy Bolimów.

§ 5. Przyjmuje się następujące ustalenia wiążące w zakresie trybu udzielania dotacji:

1) warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez osobę, o której mowa w § 1. do Urzędu Gminy w Bolimowie, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały;

2) dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia;

3) co miesiąc do dnia 10 - tego każdego miesiąca, osoba fizyczna lub prawna przedkłada do Urzędu Gminy w Bolimowie informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały, do której należy załączyć listę uczniów z podaniem nazwiska i imienia ucznia, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia;

4) wysokość przekazywanej dotacji w stosunku do liczby uczniów dotowanego podmiotu korygowana będzie co miesiąc z uwzględnieniem danych, o których mowa w pkt 3;

5) kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym przedkładana jest informacja;

6) w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) liczbę uczniów uprawnionych do dotacji stanowi stan wskazany w informacji miesięcznej w miesiącu czerwcu.

§ 6. Przyjmuje się następujące zasady rozliczania dotacji:

1) osoba fizyczna lub prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego sporządza półroczne i roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały;

2) rozliczenie wykorzystania dotacji osoba fizyczna lub prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego przekazuje organowi właściwemu do udzielenia dotacji, w terminie do dnia 15 lipca, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, oraz do dnia 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W przypadku gdy przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji;

3) ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny, Urząd Gminy w Bolimowie dokonuje w terminie do 31 stycznia roku następnego, w oparciu o rozliczenie roczne, o którym mowa w pkt 1 oraz informacje miesięczne, o których mowa w § 5. pkt 3;

4) w ramach rozliczenia wynikającego z pkt 3, w terminie do dnia 31 marca następnego roku budżetowego, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni. Kwota przekazanego wyrównania podlega rozliczeniu w kolejnym roku budżetowym;

5) osoba prowadząca dotowany podmiot zobowiązana jest do zamieszczania na dowodach księgowych adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Bolimów w danym roku wraz ze wskazaniem kwoty dotacji oraz opisu przeznaczenia wydatku.

§ 7. 1. Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przeprowadzają pracownicy urzędu gminy na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Bolimów, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli i okres nią objęty.

2. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim trzydniowym powiadomieniu podmiotu prowadzącego o przeprowadzeniu kontroli.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) sprawdzenie zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w informacjach miesięcznych, o których mowa w § 5. pkt 3, w rozliczeniach dotacji, o których mowa w § 6. pkt 2, z danymi zawartymi w dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania;

2) sprawdzenie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej.

4. Kontrolowany podmiot zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

1) udostępnia pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli, udostępnia dokumentację organizacyjną, finansową oraz dokumentację przebiegu nauczania;

2) umożliwia sporządzenie niezbędnych do przeprowadzenia kontroli kserokopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów;

3) udziela na piśmie informacji i wyjaśnień, w terminie wskazanym przez kontrolujących.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu podmiotowi. Kontrolowany podmiot może złożyć do protokołu z kontroli pisemne zastrzeżenia w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia protokołu.

6. Wójt Gminy zawiadamia kontrolowany podmiot o wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

7. W terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania kontrolnego Wójt Gminy Bolimów przekazuje podmiotowi kontrolowanemu wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.

8. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym poinformować Wójta Gminy Bolimów o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 8. Dotacja niewykorzystana do końca roku budżetowego lub do końca zakończenia działalności oraz dotacja, która została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, albo została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty podlega zwrotowi do budżetu Gminy Bolimów w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zmieniona Uchwałą Nr XLI/219/2014 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 marca 2014 r. i Uchwałą Nr IX/46/2015 Rady Gminy Bolimów z dnia 19 czerwca 2015 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolimów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Aleksandra Kołosowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/74/2015
Rady Gminy Bolimów
z dnia 20 listopada 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2015
Rady Gminy Bolimów
z dnia 20 listopada 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/74/2015
Rady Gminy Bolimów
z dnia 20 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »