Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/114/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Miasta Łowicza w wysokości:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz wpływu środka transportowego na środowisko, według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
w zależności od jego wpływu na środowisko, według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnościąrolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) w zależności od jego wpływu na środowisko, według stawek określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy oraz jego wpływu
na środowisko, według stawek określonych w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu lub
na konto: BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.ODDZIAŁ W ŁOWICZU 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/218/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2012 r. poz. 4112.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Michał Trzoska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/114/2015
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

spełnia normy czystości spalin nie niższe niż Euro 2

pozostałe

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

652,00

686,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

789,00

835,00

powyżej 9 i poniżej 12

1 018,00

1 075,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/114/2015
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 listopada 2015 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

12

13

1 430,00

1 487,00

13

14

1 430,00

1 487,00

14

15

1 430,00

1 487,00

15

1 453,00

1 528,00

Trzy osie

12

17

1 453,00

1 528,00

17

19

1 453,00

1 528,00

19

21

1 899,00

2 128,00

21

23

1 899,00

2 128,00

23

25

1 899,00

2 128,00

25

2 013,00

2 315,00

Cztery osie i więcej

12

25

1 453,00

1 528,00

25

27

2 013,00

2 837,00

27

29

2 013,00

2 837,00

29

31

2 013,00

2 837,00

31

2 128,00

2 837,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/114/2015
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

spełnia normy czystości spalin nie niższe niż Euro 2

pozostałe

powyżej 3,5 i poniżej 12

1 018,00

1 075,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/114/2015
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 listopada 2015 r.

Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy +przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Dwie Osie

12

18

1 430,00

1 487,00

18

25

1 453,00

1 528,00

25

31

1 453,00

1 528,00

31

2 013,00

2 242,00

Trzy osie i więcej

12

18

1 453,00

1 994,00

18

36

1 487,00

1 994,00

36

2 013,00

2 948,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/114/2015
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

spełnia normy czystości spalin nie niższe niż Euro 2

pozostałe

od 7 i poniżej 12

789,00

830,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/114/2015
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 listopada 2015 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszania osi jezdnych

Jedna oś

12

18

800,00

858,00

18

25

800,00

858,00

25

858,00

904,00

Dwie osie

12

28

1 190,00

1 373,00

28

33

1 258,00

1 544,00

33

38

1 258,00

1 544,00

38

1 329,00

1 967,00

Trzy osie i więcej

12

36

1 190,00

1 258,00

36

1 304,00

1 482,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/114/2015
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 listopada 2015 r.

Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka podatku (w złotych)

spełnia normy czystości spalin nie niższe niż Euro 2

pozostałe

mniejszej niż
22 miejsca

1 018,00

1 070,00

równej lub większej niż
22 miejsca

1 464,00

1 544,00


[1]) (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczy ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe