| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/72/15 Rady Gminy i Miasta Błaszki

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie regulaminu siłowni wewnętrznej w Błaszkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy i Miasta Błaszki uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z siłowni wewnętrznej znajdującej się w Błaszkach przy ul. Sportowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki do określenia w drodze rozporządzenia zasad i trybu poboru opłat za korzystanie z obiektu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Błaszki


Agnieszka Bieńkowska


Załącznik do Uchwały Nr XIII/72/15
Rady Gminy i Miasta Błaszki
z dnia 29 września 2015 r.

REGULAMIN SIŁOWNI WEWNĘTRZNEJ W BŁASZKACH

1. Siłownia wewnętrzna w Błaszkach pn.,, Siłownia Stadion"jest obiektem zarządzanym przez Gminę i Miasto Błaszki z siedzibą Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki.

2. Zabrania się przebywania na terenie siłowni wewnętrznej poza wyznaczonymi godzinami.

3. Każda osoba korzystająca z siłowni wewnętrznej jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminu obowiązującego na jej terenie i podporządkowanie się jego zapisom oraz poleceniom obsługi.

4. Wstęp na siłownię wewnętrzną odbywa się na podstawie zasad zawartych w odrębnym dokumencie gdzie uściśla się kalendarz wejść oraz odpłatność.

5. Każdy korzystający z obiektu przebywa w nim na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.

6. Każda osoba korzystająca z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwskazań do uprawiania ćwiczeń siłowych. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z siłowni ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.

7. Z siłowni mogą korzystać osoby:

1) które ukończyły 18 lat - samodzielnie na własną odpowiedzialność;

2) które ukończyły 16 lat - pod opieką pełnoletniej osoby na jej odpowiedzialność.

8. Jednocześnie z siłowni może korzystać maksymalnie 10 osób.

9. Obsługa obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na siłownię wewnętrzną ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.

10. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z siłowni, zamknięcia jej w całości lub części.

11. Korzystający z siłowni wewnętrznej zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas uprawiania sportu i nie powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

a) przebierania się poza kabiną,

b) ćwiczenia bez koszulek na przyrządach tapicerowanych,

c) wchodzenia na siłownię w innym stroju i obuwiu niż sportowe,

d) używania otwartego ognia,

e) spożywania jedzenia i żucia gumy,

f) zaśmiecania i brudzenia terenu siłowni,

g) niszczenia urządzeń i sprzętu siłowni,

h) hałasowania i przeszkadzania ćwiczącym oraz osobom przebywającym na terenie siłowni,

i) wnoszenia opakowań szklanych,puszek, ostrych narzędzi , broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

j) ustawiania na przyrządach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu ( torby, butelki),

k) noszenia biżuterii i ozdób mogących spowodować uszkodzenia ciała,

l) używania telefonów komórkowych oraz głośnikowego sprzętu grającego,

m) korzystania ze sprzętu oraz wyposażenia siłowni niezgodnie z jej przeznaczeniem,

n) gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach,

o) wykonywania ćwiczeń na ławce w pozycji leżącej oraz treningu z dużymi obciążeniami bez asekuracji instriuktora lub osób współuczestniczących,

p) zakładania na sztangę talerzy nie zabezpieczonych zaciskami i o różnej wadze po obu stronach sztangi.

13. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko uzytkownika.

14. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu.

15. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.

16. Wszelkie uszkodzenia przyrządów i sprzętu należy zgłaszać pracownikowi siłowni.

17. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedlekarskiej należy zgłosić się do obsługi . Osoba, której udzielono pomocy medycznej zobowiązana jest do podania danych personalnych wyłącznie w celu prowadzenia rejestru zdarzeń.

18. Na siłowni nie prowadzi się depozytu rzeczy wartościowych. Za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione na siłowni Zarządca i obsługa nie ponosi odpowiedzialności .

19. O wszelkich sytuacjach wypadkowych oraz zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników należy bezwglęnie zawiadomić personel siłowni.

20. Osoby przebywające na terenie siłowni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

21. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi.

22. O innych sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Zarządca siłowni.

23. Zarządca siłowni nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

24. Uwagi i wnioski należy składać do Zarządcy siłowni.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym ( art. 42 ww. ustawy i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j.Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378). Wprowadzenie Regulaminu siłowni wewnętrznej w Błaszkach ma na celu ustalenie zasad właściwego korzystania z tego obiektu. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »