Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/73/15 Rady Gminy Wróblew

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 465, z 2015r. poz. 1045) Rada Gminy Wróblew uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/68/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Dawid


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/73/15
Rady Gminy Wróblew
z dnia 18 grudnia 2015 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO NA1.Rok.......... (IL-1)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.: Dz. U. z 2013r.,poz. 465 z późń. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienie zdarzeń mającego wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania:

Wójt Gminy Wróblew właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A.MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

2.

Wójt Gminy Wróblew

Wróblew 15, 98-285 Wróblew

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Rodzaj własności , posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. właściciel/współwłaściciel

? 2. posiadacz samoistny /współposiadacz samoistny

? 3. użytkownik wieczysty/współużytkownik wieczysty

? 4. posiadacz /współposiadacz

4. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikatory działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

5. Numer/y ksiąg wieczystych lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Nazwisko

7. Pierwsze imię ,drugie imię

8. PESEL/NIP

9. Telefon

Pola 10, 11, 12 należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany

10. Data urodzenia

11. Imię ojca

12. Imię matki

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Numer domu / Numer lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić gdy jest inny niż wykazany w części B2)

22. Kraj

23. Województwo

24. Powiat

25. Gmina

26. Ulica

27. Numer domu / Numer lokalu

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

30. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

31. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. informacja składana po raz pierwszy ? 2.korekta złożonej uprzednio informacji (miesiąc- rok)………….


D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga wykazujemy z dokładnością do 1 m2)

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

1

2

1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

32.

2. Lasy pozostałe (nie wymienione w w.1)

33.

3. Razem (w. 1 i 2 )

34.

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

35. Imię

36. Nazwisko

37. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

38. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

39. Uwagi organu podatkowego

40. Data i podpis przyjmującego formularz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/73/15
Rady Gminy Wróblew
z dnia 18 grudnia 2015 r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY NA1.Rok.......... (DL-1)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.: Dz. U. z 2013r.,poz. 465 z późń. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla współwłaścicieli lub współposiadaczy z osobami fizycznymi, prawnymi bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania:

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienie zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku

Miejsce składania:

Wójt Gminy Wróblew właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A.MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

2.

Wójt Gminy Wróblew

Wróblew 15, 98-285 Wróblew

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

*** -zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012r. poz. 1314 z późń. zm.) identyfikatorem podatkowym jest :

1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług

2) NIP- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 tej ustawy.

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. osoba fizyczna

? 2. osoba prawna

? 3. jednostka organizacyjna ? 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

4. Rodzaj własności , posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. właściciel/współwłaściciel

? 2. posiadacz samoistny / współposiadacz samoistny

? 3. użytkownik wieczysty/współużytkownik wieczysty

? 4. posiadacz / współposiadacz

5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Numer/y ksiąg wieczystych lub zbioru/ów dokumentów , oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwa pełna* / Nazwisko**

8. Nazwa skrócona* / Pierwsze imię, drugie imię**

9. Identyfikator REGON

10.PESEL***/NIP***

11.Telefon

Pola 12,13,14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany

12. Data urodzenia

13. Imię ojca

14. Imię matki

B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

15. Kraj

16. Województwo

17. Powiat

18. Gmina

19. Ulica

20. Numer domu / Numer lokalu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta

B.3.ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić gdy jest inny niż wykazany w części B2)

24. Kraj

25. Województwo

26. Powiat

27. Gmina

28. Ulica

29. Numer domu / Numer lokalu

30. Miejscowość

31. Kod pocztowy

32. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

33. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. deklaracja roczna ? 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc-rok)…………….- …………..


D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach

fizycznych

Stawka podatku (0,2203 drewna x cena drewna) w zł,gr

Podatek w zł,gr

-należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy

(rubr.2 x rubr..3)

1

2

3

4

1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

34.

35.

36.

2. Lasy pozostałe (nie wymienione w w.1)

37.

38.

39.

3. Razem1 i 2 (w 1 i 2) (Należy zaokrąglić do pełnych złotych) *

* Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późń zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych

40.

41.

42.

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

43. Imię

44. Nazwisko

45. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

46. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

47. Uwagi organu podatkowego

48. Data i podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:

1. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 42, lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.).

2. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty zgodnie z art. 6 ust. 7a ustawy z dn. 30 października 2002r. - o podatku leśnym (t.j.: Dz. U. z 2013r.,poz. 465 z późń. zm.)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe