Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, zm. z 2015 r. poz.1045, poz.1890), oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t.j. z 2014 r., poz. 849, zm. z 2015 r. poz.528, poz.774, zm. z 2015 r. poz.528, poz. 699, poz.774, poz.1045, poz.1283, poz.1777, poz.1890), art.6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1381, zm. z 2014 r. poz. 40, zm. z 2014 r. poz. 40, zm.z 2015 r. poz.1045), oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.465, zm z 2015r. poz.1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVI/94/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz uchwała XXXIX/355/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie


Jarosław Świerczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/102/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 23 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/102/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 23 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/102/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 23 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/102/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 23 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art.6 ust.16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1381 ze zm.), oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. z 2013 r. Dz.U. poz. 465 ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały określa wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Zgodnie ze zmianą w ustawie o podatkach i oplatach lokalnych w art.5 w ust.1 w pkt 1 lit.b otrzymuje nowe brzmienie "pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych" (chodzi zatem o grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako Ws i Wp), oraz zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. poz. 1777) w art.5 w ust.1 w pkt 1 li.c ustawy o podatkach opłatach lokalnych, średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit.d ( grunty objęte obszarem rewitalizacji).

Zgodnie ze zmianą w ustawie z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.465 ze zm.) w art.4 ust.3 otrzymuje nowe brzmienie: "dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych" (ustawodawca wyeliminował z zakresu niższej stawki podatku za lasy ochronne).

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podaku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1381 ze zm.) dokonano stosownych zmian w formularzu na podatek rolny.

W związku z powyższym aktualnie obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych wymagają modyfikacji, dostosowania- odpowiednio do wprowadzonych zmian w tym zakresie.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe