Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 204 poz. 6204

Uchwała nr XLIX/265/10 Rady Gminy Kadzidło

z dnia 28 września 2010r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572; z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) R a d a G m i n y w Kadzidle uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje:

1. tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Kadzidło dla zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie:

1)przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli publicznych specjalnych,

2)innych publicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust 7 ustawy,

3)publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół artystycznych,

4)niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych,

5)innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego , o których mowa w art. 14a ust 7 ustawy,

6)niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół artystycznych,

7)niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż szkoły wymienione w pkt 6, których zakładanie i prowadzenie należy do ustawowych zadań gminy,

2. wysokość stawek dotacji, w przypadku dotacji dla których przepis ustawy określa stawkę minimalną,

3. tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez beneficjentów określonych w pkt1.

§ 2. 1. Przedszkole publiczne, o którym mowa w § 1 pkt 1 otrzymuje z budżetu Gminy Kadzidło dotację ustalaną według następujących zasad:

1)kwota dotacji na każdego ucznia, zgodnie z przepisem art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przysługuje w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kadzidło z zastrzeżeniem pkt 2,

2)na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100 procentom kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kadzidło

2. Jeżeli do przedszkola z ust. 1 uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem Gminy Kadzidło koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń. Nieprzekazanie środków przez gminę macierzystą nie wstrzymuje udzielania dotacji przedszkolu z ust. 1.

§ 3. 1. Inna publiczna forma wychowania przedszkolnego,o której mowa w § 1 pkt 2 otrzymuje z budżetu Gminy kadzidło dotację ustaloną według następujących zasad:

1)kwota dotacji na każdego ucznia przysługuje w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kadzidło, z zastrzeżeniem pkt2

2)na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100 procentom kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kadzidło

2. Jeżeli do formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem Gminy Kadzidło koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 80 ust. 2d ustawy o systemie oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń. Nieprzekazanie środków przez gminę macierzysta nie wstrzymuje udzielania dotacji dla publicznej formy wychowania przedszkolnego z ust.1

§ 4. Szkoła publiczna, o której mowa w § 1 pkt 3 otrzymuje z budżetu Gminy Kadzidło dotację ustalaną według następujących zasad:

1)kwota dotacji na każdego ucznia, zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, przysługuje w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Kadzidło z zastrzeżeniem pkt 2,

2)w przypadku nieprowadzenia przez Gminę Kadzidło szkoły publicznej tego samego typu i rodzaju, podstawą ustalenia wysokości dotacji, zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty będzie kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 5. 1. Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1 pkt 4 otrzymuje z budżetu Gminy Kadzidło dotację ustalaną według następujących zasad:

1)kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 75 procentom ustalonych w budżecie Gminy Kadzidło wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt 2,

2)na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100 procentom kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kadzidło,

2. Jeżeli do przedszkola z ust. 1 uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Kadzidło koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń. Nie przekazanie środków przez gminę macierzystą nie wstrzymuje udzielania dotacji przedszkolu z ust. 1.

§ 6. 1. Inna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 pkt. 5 otrzymuje z budżetu Gminy Kadzidło dotacje, ustalona według następujących zasad:

1)kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 40 procentom wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kadzidło, z zastrzeżeniem pkt 2,

2)na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100 procentom kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kadzidło.

2. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Kadzidło koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust 2e ustawy o systemie oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń. Nie przekazanie środków przez gminę macierzystą nie wstrzymuje udzielania dotacji dla niepublicznej formy z ust1.

§ 7. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 pkt 6 otrzymuje z budżetu Gminy Kadzidło dotację ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 100 procentom kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kadzidło.

§ 8. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 pkt 7 otrzymuje z budżetu Gminy Kadzidło dotację ustalaną według następujących zasad:

1)kwota dotacji otrzymywana na każdego ucznia odpowiadać będzie 50 procentom kwoty ustalonych w budżecie Gminy Kadzidło wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w tego samego typu i rodzaju szkołach prowadzonych przez Gminę Kadzidło, z zastrzeżeniem pkt 2,

2)w przypadku braku na terenie Gminy Kadzidło szkoły publicznej danego typu i rodzaju, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.

§ 9. Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji z § 1:

1)Dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji podmiot prowadzący (lub zamierzający prowadzić) szkołę lub przedszkole przedłoży do Urzędu Gminy Kadzidło wniosek zawierający informację o planowanej liczbie dzieci (uczniów),

2)Wniosek, o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać:

a) datę i numer zezwolenia na prowadzenie przedszkola lub szkoły publicznej udzielonego w trybie art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, a w przypadku niepublicznego przedszkola lub niepublicznej szkoły - datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Gminę Kadzidło z art. 82 ust. 2 ustawy o systemie oświaty i dodatkowo w przypadku szkół z § 1 pkt 4 - datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,

b) datę rozpoczęcia działalności przez publiczne przedszkole lub publiczną szkołę,

c) określenie planowanej liczby dzieci (uczniów) uczęszczających do placówki, wraz z dodatkowym wyodrębnieniem w przypadku przedszkoli ilości uczniów niepełnosprawnych oraz ilości uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Kadzidło. Ilość uczniów niepełnosprawnych (wg. wag) należy wykazywać również w szkołach których typu i rodzaju nie prowadzi Gmina Kadzidło

d) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego szkoły lub przedszkola, na który ma być przekazywana dotacja.

3)Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do dnia 15- go każdego miesiąca.

4)Od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do dnia 5-tego każdego miesiąca, podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Gminy w Kadzidle informację o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji - na druku stanowiącym załącznik nr 1.

5)Wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby uczniów dotowanego podmiotu i uczniów przeliczeniowych korygowana będzie co miesiąc z uwzględnieniem danych z pkt 4.

6)Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym przedkładana jest informacja,

7)Kwota dotacji udzielonej w roku budżetowym dla przedszkola lub szkoły podlega rozliczeniu poprzez przedstawienie przez osobę prowadzącą szkołę lub przedszkole informacji:

- o faktycznej ilości uczniów w każdym miesiącu roku kalendarzowego

- rocznych kosztach w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, składanych do dnia 20 stycznia następnego roku budżetowego - według wzoru na druku stanowiącym załącznik nr 2

9)Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Urząd Gminy w dokonuje w oparciu o dane z informacji z pkt 4 i 8 w terminie do 31 stycznia roku następnego.

10)W ramach rozliczenia z pkt 9, w terminie do dnia 31 stycznia podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni,

11)Ustalona i stanowiąca należność Gminy Kadzidło kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych podlega niezwłocznemu wpłaceniu przez osobę prowadzącą szkołę lub przedszkole na rachunek bankowy budżetu Gminy.

12)W przypadku zakończenia działalności jednostki organ prowadzący zobowiązany jest do rozliczenia dotacji jak w p-kcie 8, w terminie 15 dni miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności. Występującą nadpłatę dotacji podmiot prowadzący jednostkę zobowiązany jest zwrócić w ciągu 15 dni od dnia rozliczenia.

§ 10. 1. Jednostka z §1 pkt 1, która otrzymała dotację z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowywania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawienia danych o ilości uczniów oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji.

2. Pracownicy Urzędu Gminy Kadzidło upoważnieni przez Wójta Gminy do przeprowadzenia kontroli maja prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej , finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Urzędu Gminy Kadzidło jest imienne upoważnienie od Wójta Gminy określające:

1)imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę

2)nazwę jednostki kontrolowanej

3)zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust.1

4)czasookres przeprowadzanej kontroli

4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora jednostki oraz organ prowadzący jednostkę wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasookresie jej przeprowadzenia.

5. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę , osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana a także Urząd Gminy Kadzidło.

§ 11. Traci moc - uchwała Nr XXIV/231/01 Rady Gminy Kadzidło, z dnia 29 sierpnia 2001 roku, w spawie określania szczegółowych zasad dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kadzidło.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/265/10
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do chwały XLIX 265 10

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe