| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/56/2011 Rady Gminy w Pionkach

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 180, poz. 1109, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858) zarządza się co następuje:
§ 1Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Pionkach:
1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;
2) określa inkasentów ww. podatków;
3) określa terminy płatności dla inkasentów;
4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.
§ 2Zarządza się na terenie Gminy Pionki pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 3Na inkasentów wyznacza się osoby zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4
1) Inkaso podatków, o których mowa w § 2 odbywać się będzie na podstawie ostemplowanego i ponumerowanego kwitariusza wpłat, wydanego przez Urząd Gminy dla inkasenta.
2) Wydawanie kwitariusza wymaga odnotowania w książce druków ścisłego zarachowania.
3) Pobrane podatki powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy w ciągu 3 dni po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatków.
§ 5
1) Ustala się wynagrodzenie za inkaso zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Wypłata wynagrodzenia za inkaso następuje do końca miesiąca, w którym nastąpił pobór podatków.
§ 6Inkasent ponosi odpowiedzialność materialną za wydane druki ścisłego zarachowania i za zainkasowaną gotówkę do czasu rozliczenia z Urzędem Gminy, co potwierdza złożeniem oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7Traci moc Uchawła Nr XLI/188/2009 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 listopada 2009r w sprawie zarządzania poboru poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 8Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.
§ 9Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania.
Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wojciech Wróbel
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/56/2011
Rady Gminy w Pionkach
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

załącznik nr 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/56/2011
Rady Gminy w Pionkach
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik Nr 2
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »