Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 32 poz. 1036

Uchwała nr III/11/2011 Rady Gminy w Mirowie

z dnia 4 lutego 2011r.

Uchwała Budżetowa na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239,264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm. ) Rada Gminy w Mirowie uchwala, co następuje ;

§ 1. Ustala się : 1.Dochody budżetu w łącznej kwocie 12.417.872 zł z tego : a) bieżące w kwocie 10.468.608 zł b) majątkowe w kwocie 1.949.264zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 12.474.052 zł z tego : a) bieżące w kwocie 9.950.393 zł b) majątkowe w kwocie 2.523.659 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 3.Deficyt w wysokości sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu 56.180 zł

§ 2. Ustala się : 1.Przychody budżetu w łącznej w kwocie 1.290.000 zł z następujących tytułów; a) zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 250.000 zł c) wolnych środków w kwocie 240.000 zł 2.Rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.233.820 zł przeznaczonych na ; a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 983.820 zł b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 250.000 zł

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek przeznaczonych na : a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 700. 000 zł b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1, pkt. 3, c) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 2, d) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 250.000 zł.

§ 4. Ustala się : 1.Rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł. 2.Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1.Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 . 2.Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:. 1.Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, lit a niniejszej uchwały. 2.Zaciągania kredytów długoterminowych do kwoty określonej w § 2, pkt.1, lit. a . 3.Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 4.Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie: a/ wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, b/ wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania ,czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań, c/ dotacji udzielanych z budżetu, 5.Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 700 000 zł

§ 9. 1.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2011
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik1.rtf

Plan doch 2011 tab.1rtf.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2011
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik2.rtf

Tabela nr 2 na 2011rtf.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2011
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela nr 3 budż. 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/2011
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik4.xls

fundusz sołecki 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/2011
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik5.doc

zał.nr 1 -2011.tmp

Przewodniczący Rady Gminy w Mirowie


Wiesław Morawiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe