Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 136 poz. 4345

Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 15 lipca 2011r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Zakrzew

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r, Nr 123, poz. 858 ze zmianami) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Stępień


Załącznik do Uchwały Nr  XII/57/2011
Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 15 lipca 2011 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY W GMINIE ZAKRZEW.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami).

- Zagadnienia wstępne.

1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usłu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów na terenie Gminy Zakrzew oraz ogólne warunki i zasady dostępu do usług wodociągowych w Gminie Zakrzew.

2. Zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wykonuje Urząd Gminy zalecając eksploatację urządzeń wodociągowych jednostkom specjalistycznym.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (Dz.U.Nr 72, poz. 747 ze zmianami)

b) Przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące tego rodzaju działalność.

c) Zezwoleniu - należy przez to rozumieć zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wydane na podstawie art.16 ust.1 ustawy.

d) Taryfach - należy przez to rozumieć zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz warunki ich stosowania.

e) Taryfowych grupach odbiorców - należy przez to rozumieć odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zuzycia wody, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

f) Wodomierzu głównym - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

g) Przyłączu wodociągowym - należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

h) Umowie - należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę.

i) Odbiorcy - należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub umowy o zaopatrzenie w wodę.

Rozdział I.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin określa zasady dostępu do usług wodociągowych przyjęte do stosowania w Gminie Zakrzew, a w szczególności:

a) prawa i obowiązki dostawców i odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Zakrzew oraz zasady korzystania z tych praw.

b) Właściwe miejscowo warunki wdrożenia i stosowania postanowień ustawy, szczególnie w zakresie:

1) Praktyki świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

2) Planowania kosztów eksploatacji.

3) Projektowania i zatwierdzania taryf na te usługi.

c) Obowiązujące w Gminie Zakrzew.

1) zgodnie z art.15 ust.4 ustawy warunki przyłączenia do sieci.

2) równoprawne, dla wszystkich odbiorców warunki dostepu do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

3) jednakowe prawa zainteresowanych dostępem do informacji o możliwościach i warunkach przyłączenia do sieci.

4) wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i odbiorców ich usług.

§ 2. 1. Ciągłość i niezawodność usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zakrzew zapewnia specjalistyczne przedsiębiorstwo eksploatujące sieci i urządzenia o których mowa w ustawie.

2. Szczegółowe zasady dostawy wody w ramach ujętych tym regulaminem zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodę formułują umowy, których stroną jest odbiorca usług zakwalifikowany do określonej taryfowej grupy odbiorców oraz przedsiębiorstwo eksploatujące urządzenia wodociągowe.

§ 3. 1. Wszystkim odbiorcom usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę przypisane są i stawki opłat określone w taryfie, wyodrębnione na podstawie charakterystyki zużycia wody, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

2. Ustalenie taryf, ich zmiana liczby i charakterystyki taryfowych grup odbiorców odbywa się raz w roku na wniosek przedsiębiorstwa.

3. Zmiana taryfowych grup odbiorców nie może być dokonana w czasie obowiązywania przyjętych taryf.

4. Projekty taryf przygotowywane są ze szczegółowością wymaganą przepisami ustawy i postanowieniami jej przepisów wykonawczych.

5. Projekty tarf uzgodnione przez Wójta Gminy Zakrzew, wraz z ewentualnym wnioskiem o dokonanie dopłaty na wskazane taryfowe grupy odbiorców usług wodociągowych przkazywane są Radzie Gminy Zakrzew z wnioskiem o zatwierdzenie w trybie uchwały.

6. Zatwierdzone taryfy, bądź wprowadzone w trybie art.24 ust.8 Ustawy z chwilą ich ogłoszenia obowiązują przez kolejne 12 miesięcy i są obowiązujące dla odbiorców.

7. Taryfy wymagają ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.

Rozdział II.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo

§ 4. Przedsiębiorstwo eksploatuje obiekty technicznej infrastruktury zapewniając:

1) ciągłą i niezawodną sprawność eksploatowanych urządzeń, adekwatną do potrzeb,

2) należyte ciśnienie i jakość wody,

3) dochowanie zasad i warunków wprowadzenia ograniczeń dostawy wody do picia w przpadku wystąpienia jej niedoboru - tak jak określono to w zezwoleniu,

4) informowanie co 6 miesięcy Wójta Gminy Zakrzew o jakości wody przeznaczonej do spozycia oraz każdorazowo o zmianach jakości wody powodowanych awariami lub zdarzeniami powstałymi z przyczyn sił wyższych.

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach technicznych zaopatrzenia w wodę z co najmniej 12 miesięcznym wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków.

2. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, przewidywanym obniżeniu jej jakości, przedsiębiorstwo informuje powiatowego inspektora sanitarnego,Wójta Gminy oraz odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 20 dni przed ich wystąpieniem.

3. W razie przerwy w dostawie wody w sposób ciągły przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo zapewnia zastępcze punkty poboru wody przeznaczonej do spożycia i informuje odbiorcę o ich lokalizacji.

4. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do natychmiastowego zabezpieczenia miejsca awarii od chwili powiadomienia o jej wystąpieniu lub stwierdzenia jej wystąpienia.

Rozdział III.
Szczegółowe warunki i tyb zawierania umów z odbiorcami usług.

§ 6. 1. Odbiorcą usług wodociągowych jest każdy, kto korzysta z tych usług w trybie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i czyni to na podstawie umowy z dostawcą usług.

2.. W przypadku przyłącza wodociągowego stanowiącego własność odbiorcy usługi, miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej.

3. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego jest zawór za wodomierzem głównym.

§ 7. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z dostaw wody w sposób zgodny z przepisami prawa, nie powodujący pogorszenia jakości świadczonych usług przez przedsiębiorstwo innym odbiorcom. W szczególności odbiorcy zobowiązani są do:

a) użytkowania instalacji wodociągowej w posób nie zagrażający możliwością wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej.

b) zabezpieczenia na własny koszt pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz przed osobami nieuprawnionymi, uszkodzeniami mechanicznymi i skutkami niskich temperatur.

c) umożliwienia upowaznionym przedstawicielom przedsiębiorstwa wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu.

d) korzystania z przyłączy do sieci wodociągowej wyłącznie w celach okreslonych w warunkach przyłączenia sieci,

e) zawiadomienia przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

f) do pisemnego powiadomienia przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu,

g) natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Koszt wody, która wypłynęła w czasie awarii ponosi Odbiorca. Ilość wody, która wypłynęła z uszkodzonego przyłącza bez pomiaru określa się na podstawie iloczynu czasu trwania wypływu i jego natężenia w zależności od średnicy. W przpadku gdy awaria spowodowała lub może spowodować przerwę w świadczeniu usług innym odbiorcom lub stwarza zagrożenie, przedsiębiorstwo przystępuje do usunięcia awarii we własnym zakresie, a kosztami obciąża odbiorcę.

§ 8. 1. Dostarczenie wody odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę zawartej na czas określony lub nieokreślony.

2. Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez każdą ze stron za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

3. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art.8 ust.1 ustawy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie przedsiębiorstwa doręczone na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody.

4. W rozliczeniach, strony umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art.24 ust.8 ustawy bez konieczności zmiany umowy.

§ 9. Umowa o której mowa w 8 precyzuje w szczególności:

1) strony umowy,

2) ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych oraz warunki ich świadczenia,

3) sposób i terminy wzajemnych rozliczeń,

4) prawa i obowiązki strony umowy,

5) procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych u odbiorcy usług,

6) rodzaje dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,

7) okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 10. Umowa o której mowa w §8 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda, albo z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 11. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi lub stanowi zespół budynków umowa, o której mowa w §8 zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 12. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art.6 ust.6 ustawy.

§ 13. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę dla poszczególnych odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w umowie.

§ 14. 1. Podpisanie umowy o dostarczenie wody nastepuje po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów prac budowlano-montażowych wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci.

2. Treść umowy o zaopatrzenie w wodę nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy, zezwolenia, oraz z niniejszego regulaminu.

3. W przypadku zmiany odbiorcy usług następuje wygasnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą po dokonaniu odczytu i ewentualnym demontażu wodomierza. Obowiązek zawarcia nowej umowy ciąży na nowym odbiorcy usług.

4. Przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania jego zgody,bądź zostało wykonane niezgodnie z obowiązującymi warunkami.

5. Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług.

Rozdział IV.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach opartych o taryfowe grupy odbiorców.

§ 15. Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę wynikają z przepisów. W szczególności:

1) rozliczenia ilości dostarczanej wody prowadzone są przez przedsiębiorstwo, rozliczenia te dokonywane są w ustalonych terminach każdorazowo na podstawie zarejestrowanych wskazań urządzeń pomiarowych.

2) ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przpadku jego braku w oparciu o przecietne normy zużycia wody, ustalane prawem; w przypadku niesprawności wodomierza trwającej dłużej niż 3 miesiące ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających dzień stwierdzenia uszkodzenia wodomierza głównego.

3) jeżeli dostawca wody nie może dokonać odczytu przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe, rozliczenie dostarczonych usług dokonuje się tak jak w przypadku uszkodzenia wodomierza; po dokonaniu odczytu nastapi rozliczenie usług rzeczywiście dostarczonych odbiorcy.

§ 16. 1. Odbiorca usług uiszcza należność za dostarczone usługi zaopatrzenia w wodę na podstawie rachunków wystawianych przez ich dostawcę w terminach dokonywanych odczytów. Dostawca usług ma prawo wystawić rachunki zaliczkowe, które będą rozliczane po dokonaniu odczytu wodomierza.

2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie 14 dni od daty dostarczenia rachunku, przelewem na konto dostawcy lub w miejscu wskazanym na rachunku.

3. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty.

4. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych nalezności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot nastapi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

5. W przypadku nie dokonania lub nieterminowego dokonania płatności określonych w ust.2 naliczane są i pobierane odsetki za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Rozliczenie należności odbywa się na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfach i ilości dostarczonej wody w określonym czasie.

7. Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne, kwartalne lub dłuższe jeżeli umowa tak stanowi.

Rozdział V.
Warunki przyłączenia do sieci i możliwości dostępu do usług wodociągowych.

§ 17. Zakres budowy urządzeń wodociągowych, które realizowane są przez przedsiębiorstwo oraz przez osoby ubiegające się o przyłączenie nieruchomości do sieci określają przepisy ustawy. W szczególności:

1) Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej-tu; przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego zapewnia się na własny koszt odbiorca ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

2) Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa przedsiębiorstwo.

§ 18. 1) W przypadkach, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają palan inwestycyjny Gminy i przedsiębiorstwa, mogą oni wybudować na własny koszt w porozumieniu z Gminą i przedsiębiorstwem urządzenia wodociągowe niezbędne do korzystania z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

2) Potencjalni odbiorcy usług wodociągowych mogą uzyskać informację dotyczącą dostępności tych usług w Urzędzie Gminy Zakrzew i w przedsiębiorstwie.

3) Warunki budowy i przejęcia wybudowanych urządzeń określa umowa.

§ 19. 1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest przyłączyć do sieci nieruchomość ubiegającej się osoby, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

2. Przyłączenie do sieci wodociągowej następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo.

§ 20. 1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej może wystapić osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

2. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) określenie

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) charakterystyki zużycia wody,

c) cel zuzycia wody,

d) rodzaju i ilości,

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:

a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych wodą,planowaną ilość mieszkańców,

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę,

c) przewidziany termin rozpoczęcia poboru wody.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, powinna załączyć:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

b) dwa egzemplarze podkładu geodezyjnego określających usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1 względem istniejących obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu w szczególności w sieć wodociągową.

§ 21. 1. Przesiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w §20.

2.. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) Miejsce i sposób przyłączenia instalacji odbiorcy do sieci wodociągowej,

2) Ilość i jakość dostarczanej wody,

3) Wymagania dotyczące:

a) Miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

b) Wymaganej dokumentacji wykonawczej,

4) Termin ważności warunków przyłączenia,

5) Parametry techniczne materiałów użytych do budowy przyłączy

§ 22. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej może nastapić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 21, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci po spełnieniu warunków w niej określonych.

2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta w przypadkach związanych z budową sieci lub ich finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie.

3. Umowa o przyłączenie w szczególności określa:

1) strony zawierające umowę,

2) zakres prac projektowych i budowlano - montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych wykonanych przez strony,

3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

4) terminy:

a) zakończenia budowy oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych,

b) przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru.

5) Wzory protokołów prób i odbiorów.

6) Przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę.

7) Odpowiedzialność stron za niedotrzymania warunków umowy o przyłączenie,

8) Koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 23. 1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

2. Okreslone w warunkach, względnie umowie o przyłączenie, próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust.2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory uwzględniając postanowienia ust.5 określa przedsiębiorstwo.

4. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie.

5. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) datę odbioru,

b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia na cele wodociągowe, średnicy, materiałów, długości,

c) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

d) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

e) podpisy członków komisji,

6. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie bez uwag przez strony, upoważnia do zawarcia umowy na dostawę wody.

Rozdział VI.
Sposób postepowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, a w szczególności sposoby załatwienia reklamacji i wymiany informacji.

§ 24. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę oraz awarii urządzeń wodociągowych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadku, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla zycia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, a w szczególności gdy:

1) z powodu awarii sieci lub obiektów wodociągowych nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę,

2) dalsze funkcjonowanie sieci lub obiektów wodociągowych stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zycia, zdrowia lub środowiska.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę, o którym mowa w ust.2 przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 25. Informacje dotyczące zakłóceń w świadczeniu usług przedsiębiorstwo udziela w ciągu:

a) 2 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

b) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt.a

c) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

§ 26. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakośći świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje o których mowa w ust.1 wnoszone są na piśmie.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu.

Rozdział VII.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

§ 27. 1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej (poprzez hydranty) będącej własnością Gminy Zakrzew są jednostki Straży Pożarnej uczestniczące w akcji gasniczej.

2. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa zobowiązani są do:

a) Powiadomienia przedsiębiorstwa o miejscu prowadzenia akcji gaśniczej niezwłocznie po przystapieniu do poboru wody.

b) Podaniu przez Komendanta OSP po zakończeniu akcji gaśniczej, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych, ilości pobranej wody.

3. Przedsiębiorstwo obciąża Gminę kosztami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie.

4. Zasady rozliczeń za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art.22 ustawy określa umowa zawarta przez przedsiębiorstwo z Gminą.

Rozdział VIII.
Postanowienia końcowe.

§ 27. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosowane są przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72 ze zmianami)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe