Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 136 poz. 4355

Uchwała nr 82/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Miasto i Gmina Serock

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Miejska w Serocku, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przedszkola prowadzone przez gminę Miasto i Gmina Serock zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się w wymiarze pięciu godzin dziennie. Godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określone są w statutach przedszkoli.

§ 2.

1. Za świadczenia w zakresie wykraczającym poza podstawę programową, o której mowa w § 1 rodzice (prawni opiekunowie) dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są do comiesięcznego uiszczania opłaty.

2. Opłata, o której mowa w ust.1, obejmuje koszty usług opiekuńczo-wychowawczo-bytowych, świadczonych w czasie zadeklarowanym przez rodziców (prawnych opiekunów), w ramach którego prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe, w tym w szczególności:

1) rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,

2) kształtujące twórcze postawy,

3) inspirujące do poznawania i odkrywania siebie i świata,

4) kształtujące samodzielność i umiejętności samoobsługowe,

5) rozwijające kompetencje społeczne,

6) umożliwiające relaksację i wyciszenie,

7) wspierające dziecko w zakresie psychologiczno-pedagogicznym,

8) doskonalące sprawność motoryczną i koordynację.

3. Opłata za jedną godzinę usług, o któych mowa w ust.2 wynosi:

1) w Samorządowym Przedszkolu w Serocku- 0,18% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.),

2) w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej- 0,16% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.).

4. Przy ustalaniu odpłatności za 1 godzinę stosuje się zaokrąglenia do dziesiątek, groszy, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

5. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust.3 pkt 1 i 2 oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w ust.2, zgodnie z deklaracją złożoną przez rodzica.

6. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny opłata określona w ust.5 ulega obniżeniu o 30% za drugie i każde następne dziecko.

7. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie rodziców.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 280/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.11.2008r. w sparwie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku


Artur Borkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe