Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 142 poz. 4545

Uchwała nr 52/VIII/2011 Rady Gminy Załuski

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Kroczewie prowadzone przez gminę Załuski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedszkole w Kroczewie prowadzone przez gminę Załuski zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się w wymiarze pięciu godzin dziennie.

§ 2. 1. Za świadczenia Przedszkola w Kroczewie w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są do comiesięcznego uiszczenia opłaty.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje zajęcia opiekuńczo wychowawcze oraz dydaktyczne świadczone poza czasem ustalonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określone w statucie przedszkola oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz.17).

§ 3. 1. Ustala się opłatę w wysokości 2,60 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza podstawę programową.

2. Rodzaj zajęć wykraczających poza podstawę programową dla każdego dziecka ustala każdorazowo Dyrektor Przedszkola z rodzicem (opiekunem prawnym).

3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w § 2 ust. 2, zgodnie z deklaracją złożoną przez rodzica.

4. Miesięczna opłata, o której mowa w ust. 3 podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności – w stosunku do ilości dni, w których przedszkole było czynne dla dzieci w danym miesiącu.

5. Miesięczna opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych , prowadzonych w przedszkolu na wniosek rodziców przez inne podmioty.

§ 4. Traci moc uchwała rady gminy Załuski nr 49/VI/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli prowadzonych przez gminę Załuski.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Załuski


Adam Gorzkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe