Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 224 poz. 6980

Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Miasta Piastów

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 961), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Piastowa w 2012r.:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,69 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, w tym:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pod działalność handlową o powierzchni powyżej 800 m² - 21,94 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 2,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

- od budynków gospodarczych lub ich części i garaży – 7,30 zł od1 m² powierzchni użytkowej,

- od komórek – 3,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Podatek płatny jest w kasie Urzędu Miasta lub na jego rachunek bankowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LXXIII/346/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Maria Ziółek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe