Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 229 poz. 7239

Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy w Wiśniewie

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/33/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie, prowadzone przez gminę Wiśniew

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr VII/33/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie, prowadzone przez gminę Wiśniew (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r. Nr 41, poz. 4517) wprowadza się następujące zmiany:

- w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń , o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 2,00 zł za 1 godzinę realizacji tych zajęć i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Orzyłowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr X/51/2011
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 5 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/33/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie, prowadzone przez gminę Wiśniew

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy, z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym, przedszkolem publicznym jest przedszkole realizujące programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewniające bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
W dniu 28 czerwca 2011 r. Rada Gminy Wiśniew podjęła uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe w Wiśniewie. Uchwała ta, określiła, za jakiego rodzaju świadczenia przedszkolne opłata jest wnoszona, a ponadto uzależniła wysokość opłat od czasu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola.
W uchwale proponuje się wprowadzenie następujących zmian:
- zmianę przepisu dotyczącego wysokości opłaty w ten sposób, że dotychczasową wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń przedszkola ustaloną w wysokości 2,50 zł za 1 godzinę zajęć wykraczających ponad 5 godzinny czas realizacji podstawy programowej zastępuje się opłatą w wysokości 2,00 zł za 1 godzinę zajęć. W oparciu o dane przedstawione przez dyrektora przedszkola, tylko niewielka część dzieci korzysta z zajęć przedszkola ponad czas (bezpłatny 5-godzinny) realizacji podstawy programowej. Z ogólnej liczby 51 dzieci uczęszczających do przedszkola:
- 15 dzieci korzysta z bezpłatnego 5-godzinnego pobytu w przedszkolu,
- 13 dzieci przebywa w przedszkolu 6 godzin tj. z opłatą za 1 godzinę dziennie i jest to czas, w którym odbywają się zajęcia z językiem obcym i zajęcia muzyczne,
- 10 dzieci przebywa w przedszkolu 7 godzin tj. z opłatą za 2 godziny dziennie,
- 5 dzieci przebywa w przedszkolu 8 godzin tj. z opłatą za 3 godziny dziennie,
- 8 dzieci przebywa w przedszkolu 9 godzin tj. z opłatą za 4 godziny dziennie.
Miesięczna wysokość opłat za jedno dziecko przed zmianą uchwały i po nowelizacji obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie

Czas przebywania dziecka w przedszkolu oraz wysokość wnoszonej opłaty uwzględniając 20 dni w miesiącu

1 godz. dziennie x 20 dni

2 godz. dziennie x 20 dni

3 godz. dziennie x 20 dni

4 godz. dziennie x 20 dni

Wysokość obecnej opłaty ze stawką 2,50 zł za godzinę

50,00 zł

100,00 zł

150,00 zł

200,00 zł

Wysokość opłaty po nowelizacji ze stawką 2,00 zł za godzinę

40,00 zł

80,00 zł

120,00 zł

160,00 zł

Różnica w opłacie za miesiąc

-10,00 zł

-20,00 zł

-30,00 zł

-40,00 zł

Wskaźnik zmiany wysokości opłaty w %

- 20%

- 20%

- 20%

- 20%

Uchwała przewiduje korzystniejsze dla rodziców postanowienia dotyczące wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu samorządowym w Wiśniewie, niż przepisy pierwotnego tekstu uchwały z dnia 28 czerwca 2011 r., co może wpłynąć na zmianę decyzję rodziców w zakresie czasu korzystania ze świadczeń udzielanych przez przedszkole.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe