Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3304

Uchwała nr 83/XV/12 Rady Gminy Rościszewo

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Zespole Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa w Rościszewie, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rościszewo nr 189/XL/10 z dnia 30.09.2010r

Tekst pierwotny

Paragraf 5 Rozporządzenia MEN z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,szkołach i placówkach.

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Zespole Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa w Rościszewie prowadza następujące zmiany:Paragraf 1 Nazwa przedszkola i miejsce prowadzenia: pkt2 otrzymuje brzmienie -"Zespół Wychowania Przedszkolnego ma swoją siedzibę w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Rościszewie przy ulicy Reymonta 4. Pkt 3 otrzymuje brzmienie"Adres Zespołu Wychowania Przedszkolnego ;09-204 Rościszewo, ul.Reymonta 4,woj.mazowieckie." Paragraf 2 Cele i zadania Zespołu i sposób ich realizacji: Pkt 1 Cele po ppkt.5 dodaje się ppkt.6 w brzmieniu-"Udzielanie dzieciom w przedszkolu pomocy prychologiczno-pedagogicznej" Pkt.2 Zadania w ppkt.1 dodaje się ppkt.h w brzmieniu-"Prowadzenie zajęć oraz innych czynności w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogoicznego dzieci"Paragraf 3 Dzienny wymiar pracy w zespole pkt1 otrzymuje brzmienie -"Zajęcia w Zespole są prowadzone od poniedziałku do czwartku w wymiarze 5 godzin dziennie, to jest 20 godzin tygodniowo.W sytuacjiach wynikających z trudności organizacyjnych dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym może zarządzić inaczej. Paragraf 10 Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Zespole otrzymuje brzmienie: Nauczyciel prowadzący zajęcia w Zespole: 1.Współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami)dzieci w sprawach wychowania i nauczania,a w szczególności:1)informuje ich o treściach wychowawczych i programowych zawartych w realizowanym programie wychowania przedszkolnego,2) Przekazuje im informację o zachowaniu dziecka i jego rozwoju, 3) Zbiera od nich informacje pomocne w pracy z dzieckiem i rozwiązywaniu zaistniałych problemów,4) Zapewnia im możliwość udziału w zajęciach i innych pracach zespołu. 2.Zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej, a wszczególności:1)posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu,2)realizuje program wychowania przedszkolnego,3)Opracowuje i realizuje plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz odpowiada za jego jakość i wyniki,4)opracowuje ramowy rozkład dnia pracy z dziećmi,5)stwarza optymalne warunki do indywidualnego rozwoju dzieci i ocenia jakość ich pracy,6) na bieżąco prowadzi dziennik zajęć lekcyjnych, w którym zapisuje systematycznie wszelkie niezbędne informacje, 7)sprawuje pełną opiekę nad dziećmi ze szczególną troską o zapewnienie im bezpieczeństwa w czasie zajęć.3. Poznaje możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci poprzez: 1)Prowadzenie obserwacji pedagogicznych każdego dziecka, 2) Dokumentowanie tych obserwacji za pomocą kart obserwacji,3)Przeprowadzenie diagnozy gotowości do podjęcia nauki szkolnej w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej.4.Współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc: 1) Pedagogiczną,2)Psychologiczną,3)Logopedyczną,4)Zdrowotną.5.Ma obowiązek kierowania się w swojej pracy dobrem dziecka,troską o jego zdrowie i poszanowaniem godności osobistej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rościszewo


Witold Dziurlikowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe