Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3907

Uchwała nr XVI/92/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 194 ust. 2   w związku z   art. 193 ust. 1   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej w   brzmieniu  stanowiącym  załącznik do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Makowie  Mazowieckim.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


ROMAN   ZAKRZEWSKI

 


Załącznik   do Uchwały Nr XVI/92/12    
Rady Powiatu w   Makowie Mazowieckim    
z dnia 24 kwietnia 2012 r.  
 

Szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej  

§   1.   1.   Podstawą umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, od tej należności odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej jest ustalenie sytuacji rodzinnej, materialnej, dochodowej, majątkowej i   zdrowotnej rodziny.  

2.   Ustalenie sytuacji rodzinnej, materialnej, dochodowej, majątkowej i   zdrowotnej następuje                    na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub następujących dokumentów:  

1)   zaświadczenia/ zaświadczeń o   dochodach rodziny,  

2)   dokumentów stwierdzających stan majątkowy, zdrowotny i   rodzinny,  

3)   innych dowodów potwierdzających okoliczności uzasadniające umorzenie w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstępowanie                       od ustalenia opłaty.  

§   2.   Starosta na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej lub osoby pełnoletniej przebywającej w   pieczy zastępczej,  lub z   urzędu może umorzyć w   całości należności z   tytułu opłaty  za pobyt w   pieczy zastępczej łącznie z   odsetkami w   sytuacjach gdy:  

1)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności, gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,  

2)   pobyt w   pieczy zastępczej został zakończony w   wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty możliwości zapewnienia dziecku opieki i   wychowania, a   utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i   wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w   pieczy zastępczej,  

3)   osobą zobowiązaną do ponoszenia opłaty jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w   pieczy zastępczej i   spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy o   której mowa w   art. 142 i   w art. 146 ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887, z   późn. zm.), a   odpłatność dotyczy jej pobytu,  

4)   osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej lub osoba pełnoletnia przebywająca w   pieczy zastępczej zmarła.  

§   3.   1.   Starosta na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej lub osoby pełnoletniej przebywającej w   pieczy zastępczej lub z   urzędu umarza w   części należności z   tytułu opłaty za pobyt w   pieczy zastępczej łącznie z   odsetkami, jeżeli dochód ww. osób przekracza  kryterium dochodowe ustalone w   art. 8   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej ( Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.),  wg. następujących zasad:  

 

Gdy dochód osób zobowiązanych  do ponoszenia  odpłatności  za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej przekracza kryterium                  dochodowe i   wynosi odpowiednio:  

Procent umorzenia ustalonej odpłatności za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej wynosi:  

powyżej 250% lub jest równy 350%  

80%  

powyżej 350% lub jest równy 450%  

70%  

powyżej 450% lub jest równy 500%  

60%  

2.   Opłatę ustala się w   takiej wysokości, aby kwota dochodu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej lub osoby pełnoletniej przebywającej w   pieczy zastępczej, pozostająca po wniesieniu opłaty, nie była niższa niż 250% kryterium dochodowego określonego w   ustawie z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej.  

3.   Umorzenie w   części opłaty może dotyczyć całego okresu pobytu w   pieczy zastępczej jeżeli został zakończony lub wybranego okresu pobytu w   pieczy zastępczej, w   tym  aktualnego okresu pobytu dziecka w   pieczy zastępczej.  

§   4.   1.   Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty w   przypadku, gdy rokuje   to uregulowaniem opłaty w   całości lub części oraz zachodzi co najmniej jedna z   poniższych okoliczności:  

1)   osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty współpracują z   pracownikiem socjalnym                        lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,  

2)   osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o   którym mowa w   ustawie o   pomocy społecznej z   12 marca 2004 r. ( Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.) lub planu pracy z   rodziną, o   którym mowa w   ustawie z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887, z   późn. zm.),  

3)   osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w   jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w   pieczy zastępczej,  

4)   występuje inna uzasadniona okoliczność, w   szczególności długotrwała choroba, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.  

2.   Odroczenie terminu płatności należności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 6   miesięcy, natomiast rozłożenie na raty na okres nie dłuższy niż 3   lata   .  

§   5.   1.   Od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej odstępuje się w   przypadku, gdy:  

1)   miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty jest nieznane i   niemożliwe             do ustalenia,  

2)   rodzic dziecka jest niepełnoletni -  odstępuje się od ustalenia opłat do czasu uzyskania przez rodzica biologicznego pełnoletności.  

2.   Starosta na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej lub osoby pełnoletniej przebywającej w   pieczy zastępczej odstępuje od ustalenia opłaty za pobyt w   pieczy zastępczej, jeżeli dochód ww. osób nie przekracza lub jest równy 250% kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ustawy z   dnia  12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej ( Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.).  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  


ROMAN   ZAKRZEWSKI

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe