Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5513

Uchwała nr XIII/127/12 Rady Gminy w Troszynie

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz art. 33 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Troszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zaciąga się w 2012 roku długoterminowy kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Troszyn oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.500.000zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

§ 2.

Źródłem dochodu, z którego długoterminowy kredyt wraz z odsetkami zostanie sfinansowany będą wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3.

Spłata długoterminowego kredytu nastąpi w okresie 2013 – 2020 roku, począwszy od 2013r.

§ 4.

Koszty kredytu stanowią:

1) oprocentowanie kredytu ustalone na podstawie zmiennej stawki WIBOR 1M dla złotowych depozytów międzybankowych jednomiesięcznych, powiększonej o marżę banku stałą w okresie kredytowania,

2) prowizję od udzielonego kredytu.

§ 5.

Bank udzielający kredytu zostanie wyłoniony, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 6.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2) Wójt ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady


Czesław Brzeziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe