Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5682

Uchwała nr XIV/162/12 Rady Powiatu Mińskiego

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Falbogach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.)oraz art. 11 ust. 2   i art. 12 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), Rada Powiatu Mińskiego uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się Statut Domowi Dziecka w   Falbogach w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXXI/276/10 Rady Powiatu Mińskiego z   dnia 24 marca 2010 r. w   sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w   Falbogach.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Mirosław   Krusiewicz

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIV/162/12    
Rady Powiatu Mińskiego    
z dnia 27 czerwca 2012 r.  
 

Statut Domu Dziecka w   Falbogach  

I.   Postanowienia ogólne  

§   1.   Dom Dziecka w   Falbogach , zwany dalej „Domem” działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr. 149, poz. 887 z   późn. zm.),  

2)   rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 22 grudnia 2011 r. w   sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej  ( Dz. U. Nr 292, poz. 1720),  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

§   2.   Dom  jest placówką socjalizacyjną zapewniającą całodobową opiekę i   wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.  

§   3.   1.   Organem prowadzącym Dom jest Powiat Miński.  

2.   Dom jest powiatową jednostką organizacyjną.  

3.   Dom prowadzi gospodarkę finansową w   formie jednostki budżetowej.  

4.   Majątek Domu jest własnością Powiatu Mińskiego i   może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z   działalnością  statutową.  

5.   Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w   Mińsku Mazowieckim.  

§   4.   Siedzibą Domu jest miejscowość Falbogi, w   gminie Kałuszyn, w   powiecie mińskim.  

II.   Cele i   zadania Domu  

§   5.   Celem Dom u   jest zapewnienie dzieciom całodobowej  ciągłej  lub okresowej opieki i   wychowania oraz zaspokajanie  ich niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w   tym emocjonalnych, społecznych, religijnych, a   także zapewnienie korzystania z   przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i   kształcenia.  

§   6.   1.   Zadaniem  Domu jest :  

1)   zapewnienie dziecku całodobowej opieki i   wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb w   szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i   religijnych,  

2)   realizowanie przygotowanego we współpracy z   asystentem rodziny planu pomocy dziecku,  

3)   umożliwienie kontaktu dziecka z   rodzicami i   innymi osobami bliskimi,  

4)   podejmowanie działań w   celu powrotu dziecka do rodziny,  

5)   zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i   możliwości rozwojowych,  

6)   obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,  

7)   zapewnienie korzystania z   przysługujących świadczeń zdrowotnych,  

8)   prowadzenie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych   rekompensujących brak wychowania w   środowisku rodzinnym i   przygotowującym do życia społecznego, a   dla dzieci niepełnosprawnych odpowiednią rehabilitację i   zajęcia specjalistyczne,  

9)   wyrównywanie opóźnień rozwojowych i   szkolnych,  

10)   podejmowanie działań w   celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w   rodzinnej pieczy zastępczej,  

11)   praca z   rodziną dziecka.  

2.   Do zadań Domu należy  także zapewnienie odpowiedniego standardu wychowania i   opieki,  

w szczególności:  

1)   tworzenie dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i   poznawczego rozwoju,  

2)   poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchiwanie jego zdania i   w miarę możliwości uwzględnianie jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowanie dziecka o   podejmowanych wobec niego działaniach,  

3)   zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,  

4)   dbałość o   poszanowanie i   podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z   rodzicami, rodzeństwem i   z innymi osobami,  

5)   uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,  

6)   uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej,  

7)   uczenie planowania i   organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,  

8)   uczenie organizowania czasu wolnego, w   tym uczestniczenia w   zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i   sportowych z   uwzględnieniem świąt i   innych dni wynikających z   tradycji i   obyczajów,  

9)   kształtowanie u   dzieci nawyków i   uczenia zachowań prozdrowotnych,  

10)   przygotowywanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w   życiu,  

11)   wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci,  

12)   uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z   jego rodzicami i   opiekunami.  

§   7.   Dom zapewnia dzieciom świadczenie usług zgodnie z   obowiązującym standardem usług, w   tym:  

1)   dostęp do nauki, która odbywa się w   szkołach poza placówką lub w   systemie nauczania indywidualnego,  

2)   pomoc w   nauce, w   szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w   miarę potrzeby przez udział w   zajęciach wyrównawczych,  

3)   w miarę możliwości uczestnictwo w   zajęciach pozalekcyjnych,  rekreacyjno-sportowych, dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i   rewalidacyjnych,  

4)   opłatę za pobyt w   bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w   której znajduje się placówka,  

5)   pokrycie kosztów przejazdu do i   z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką,  

6)   wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia,  

7)   wyposażenie w:  

a)   odzież, obuwie, bieliznę i   inne przedmioty osobistego użytku stosownie do wieku i   indywidualnych potrzeb,  

b)   zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,  

c)   środki higieny osobistej;  

8)   zaopatrzenie w   podręczniki i   przybory szkolne oraz w   leki,  

9)   miesięczną kwotę do własnego dysponowania przez dziecko, ustaloną przez Dyrektora Domu,  

10)   podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne przez całą dobę,  

11)   pokoje mieszkalne wyposażone w   niezbędne meble i   sprzęt,  

12)   inne pomieszczenia, w   tym: przeznaczone do nauki, wypoczynku, zajęć terapeutycznych i   sportowych,  

13)   dostęp do opieki zdrowotnej,  

14)   zaopatrzenie w   produkty lecznicze,  

15)   zaopatrzenie w   środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z   pokryciem udziałów środków własnych dziecka – do wysokości limitu przewidzianego w   przepisach o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

§   8.                                                                                      

Dom realizuje swoje zadania poprzez:  

1)   umożliwienie dzieciom regularnych, osobistych, bezpośrednich kontaktów z   rodzicami oraz innymi osobami bliskimi, z   wyjątkiem przypadków, gdy sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z   dzieckiem,  

2)   współpracę z:  

a)   Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i   Gminnym (Miejskim) Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci,  

b)   ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi,  

c)   szkołami, do których uczęszczają,  

d)   sądami rodzinnymi,  

e)   kuratorami sądowymi,  

f)   asystentem rodziny,  

g)   organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,  

h)   rodziną dziecka,  

i)   organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w   środowisku rodziców dzieci,  

j)   właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i   siedzibę placówki parafiami Kościoła Katolickiego i   jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i   związków wyznaniowych,  

k)   osobami i   instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w   szczególności w   zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywna opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

III.   Organizacja Domu  

§   9.   Pracą Domu kieruje i   odpowiada za całokształt jego działalności  Dyrektor Domu.  

§   10.   1.   W skład struktury organizacyjnej Domu wchodzą:  

1)   Dział Opiekuńczo – Wychowawczy,  

2)   Dział Administracyjno-Gospodarczy,  

3)   samodzielne stanowisko – Główny Księgowy.  

2.   W  Domu działa stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, którego skład i   zasady działania określają odrębne przepisy.  

3.   Szczegółową organizację i   działanie Domu określa regulamin  uchwalony przez Zarząd Powiatu.  

§   11.   Dom zapewnia przestrzeganie praw  dziecka w   zakresie:  

1)   godności, szacunku oraz intymności w   warunkach placówki,  

2)   życzliwego i   podmiotowego traktowania,  

3)   informacji i   udziału w   podejmowaniu decyzji dotyczących sprawowanej nad nimi opieki, zgodnie ze swoim wiekiem i   pojmowaniem,  

4)   poszanowania własnej osobowości i   własnej tożsamości,  

5)   wyrażania własnych myśli i   uczuć,  

6)   wysłuchania  

7)   odwołania się od kary, jeżeli uważa, że kara jest zbyt wysoka albo została wymierzona niesprawiedliwie lub decyzji podejmowanych w   jego sprawie,  

8)   ochrony przed poniżającym traktowaniem i   karaniem,  

9)   kontaktu z   rodziną biologiczną,  

10)   pomocy w   przygotowaniu do samodzielnego życia,  

11)   praktyk religijnych zgodnych z   potrzebami dziecka.  

IV.   Postanowienia końcowe  

§   12.   Zmiany w   niniejszym Statucie wprowadza się w   trybie właściwym  dla jego nadania.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Mirosław   Krusiewicz

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe