| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 151/XVII/2012 Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 23 lipca 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mała Wieś w sprawie projektów statutów sołectw

Na podstawie art.5a ust.1 i   2 w   związku z   art. 35 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.)Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:  

§   1.   Konsultacje z   mieszkańcami Gminy Mała Wieś w   sprawie projektów statutów Sołectw, zwane dalej konsultacjami, zostaną przeprowadzone w   trybie i   na zasadach określonych   niniejszą uchwałą.  

§   2.   1.   Wójt Gminy Mała Wieś, w   terminie do 10 dni od daty wejścia w   życie niniejszej uchwały   prześle   Radom Sołeckim Sołectw: Borzeń, Brody Duże, Chylin, Dzierżanowo, Główczyn, Kiełtyki, Lasocin, Liwin, Mała Wieś, Nakwasin, Niździn, Nowe Arciszewo, Nowe Gałki, Nowe Święcice, Orszymowo, Perki, Podgórze, Podgórze Parcele, Stare Arciszewo, Stare Gałki, Stare Święcice, Węgrzynowo, Wilkanowo, Zakrzewo Kościelne, zwanych dalej „Sołectwami”, projekty statutów tych Sołectw.  

2.   Data otrzymania przez Radę Sołecką projektu statutu Sołectwa   stanowi datę   rozpoczęcia konsultacji.  

3.   Wzory statutów poszczególnych sołectw zostaną wyłożone do publicznego wglądu w:  

1)   Urzędzie Gminy Mała Wieś przy ul. Jana Kochanowskiego 1   w sekretariacie, pokój nr 7,  

2)   na stronie internetowej Urzędu Gminy Mała Wieś: www.malawies.pl  

§   3.   1.   Sołtys, w   ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia konsultacji zobowiązany jest:  

1)   udostępnić mieszkańcom Sołectwa treść   projektu statutu Sołectwa – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub udostępnienie w   innym miejscu dostępnym mieszkańcom Sołectwa,  

2)   zwołać ogólne zebranie   mieszkańców   Sołectwa w   celu   wydania opinii lub zgłoszenia wniosków w   przedmiocie treści   otrzymanego projektu   statutu   Sołectwa.  

2.   Ogłoszenie o   miejscu i   terminie ogólnego zebrania mieszkańców Sołectwa oraz udostępnienia treści   projektu statutu Sołectwa winno się odbyć w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

3.   Opinie lub wnioski ogólnych zebrań mieszkańców Sołectwa w   przedmiocie treści             projektów statutów Sołectw,   winny zostać wyrażone w   formie uchwał podejmowanych   zwykłą większością głosów w   głosowaniu jawnym.  

4.   W ogólnym zebraniu mieszkańców Sołectwa uczestniczą wszyscy mieszkańcy Sołectwa, z   tym że udział w   głosowaniu posiadają jedynie osoby, które posiadają prawa wyborcze, tj. ukończyły osiemnaście lat, na stałe zamieszkują na terenie Sołectwa, którego zebranie dotyczy i   nie są pozbawione praw publicznych.  

§   4.   1.   Uchwały zawierające opinie lub wnioski   ogólnych zebrań mieszkańców Sołectw w   przedmiocie treści   projektów statutów Sołectw, Sołtysi przesyłają Wójtowi Gminy Mała Wieś w   terminie do 15 dni od daty rozpoczęcia konsultacji.  

2.   Treść uchwał, co do zgodności z   obowiązującymi przepisami prawa, jest opiniowana przez radcę prawnego Urzędu Gminy.  

3.   Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy treści projektów Statutów Sołectw uwzględniających wnioski z   zebrań wiejskich, na najbliższej sesji po zakończeniu procedury konsultacji.  

§   5.   Załączniki do niniejszej Uchwały stanowią:  

1.   wzór statutu sołectwa  

2.   wzór protokołu wyników głosowania.  

3.   wzór listy obecności.  

4.   wzór ogłoszenia o   przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś  


Alfred   Szymczak

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 151/XVII/2012    
Rady Gminy Mała Wieś    
z dnia 23 lipca 2012 r.  
 

WZÓR STATUTU SOŁECTWA  

STATUT SOŁECTWA .............................................  

(tu nazwa sołectwa)  

Rozdział 1.
ORGANIZACJA I   WŁADZE SOŁECTWA  

§   1.   1.   Samorząd mieszkańców miejscowości .............................................. stanowią wszyscy stali mieszkańcy Sołectwa ....................................................  

2.   Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Mała Wieś.  

§   2.   Organami samorządu mieszkańców są:  

1.   Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa,  

2.   Sołtys - organ wykonawczy sołectwa.  

3.   Rada Sołecka - organ pomocniczy sołtysa  

§   3.   1.   Kadencja Sołtysa i   Rady Sołeckiej trwa 4   lata licząc od dnia wyborów.  
2. Wójt zwołuje zebranie wiejskie w   celu dokonania wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej nie później niż 3   m-ce po wyborach do Rady Gminy.  

Rozdział 2.
ZEBRANIE WIEJSKIE  

§   4.   Prawo udziału w   zebraniu wiejskim przysługuje wszystkim stałym mieszkańcom sołectwa.  

§   5.   Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:  

1.   z własnej inicjatywy  

2.   na żądanie 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w   zebraniu  

3.   na wniosek Rady Gminy, Wójta lub Rady Sołeckiej.  

§   6.   1.   Zebranie wiejskie odbywa się w   miarę potrzeb.  

2.   Termin i   miejsce zebrania wiejskiego podaje Sołtys do wiadomości publicznej co najmniej  

na 7   dni przed datą odbycia.  

3.   Zebranie wiejskie otwiera i   przewodniczy jego obradom Sołtys lub osoba upoważniona.  

4.   Porządek zebrania konsultowany jest z   Radą Sołecką.  

5.   Uchwały zebrania wiejskiego zapadają większością głosów w   głosowaniu jawnym.  

6.   W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w   przygotowaniu i   organizacji przebiegu     zebrania,  

Wójt deleguje pracownika Urzędu Gminy do współpracy.  

§   7.   1.   Do kompetencji decyzyjnych zebrania wiejskiego należy:  

-   wybór organów wykonawczych sołectwa tj. wybór i   odwoływanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w   całości jak i   poszczególnych jego członków  

-   rozpatrywanie sprawozdań z   pracy Sołtysa i   Rady Sołeckiej  

-   zajmowanie stanowiska w   sprawach istotnych dla sołectwa i   jego mieszkańców  

-   uchwalanie programów działania w   zakresie wspólnych prac na rzecz sołectwa.  

2.   Do kompetencji opiniodawczych zebrania wiejskiego należą sprawy:  

-   przepisów prawa miejscowego.  

§   8.   1.   Uchwały i   opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi.  

2.   Wójt w   zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie bądź kieruje do rozpatrzenia Radzie Gminy.  

3.   O sposobie realizacji uchwał lub wniosków Wójt informuje mieszkańców na zebraniu wiejskim lub w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

Rozdział 3.
SOŁTYS  
§ 9  

1.   Sołtys wybierany jest w   głosowaniu tajnym i   bezpośrednim, spośród stałych mieszkańców sołectwa z   nieograniczonej liczby kandydatów, przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.  

2.   Przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania rozumie się mieszkańców sołectwa stale zamieszkujących na obszarze działania danej Rady Sołeckiej i   posiadających czynne i   bierne prawo wyborcze w   wyborach do Rady Gminy Mała Wieś. Ta sama zasada dotyczy kandydata na Sołtysa.  

3.   Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.  

4.   Rada Gminy może ustalić na jakich zasadach Sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.  

5.   Sołtys nie będący radnym może brać udział w   posiedzeniach Rady Gminy dotyczących bezpośrednio spraw ważnych dla sołectwa   bez prawa głosowania.  

6.   Sołtysowi przysługuje prawo występowania z   głosem doradczym oraz prawo  

wyrażania opinii w   imieniu mieszkańców sołectwa.  

§   10.   Do obowiązków i   kompetencji Sołtysa należy:  

1.   Zwoływanie i   przewodniczenie zebraniu wiejskiemu oraz Radzie Sołeckiej.  

2.   Realizowanie uchwał zebrania wiejskiego oraz Rady Sołeckiej.  

3.   Występowanie z   wnioskami do organów Gminy.  

4.   Reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz.  

5.   Wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z   mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa.  

6.   Informowanie mieszkańców o   wszystkich ważniejszych sprawach sołectwa.  

7.   O terminie zwołanego zebrania bądź Rady Sołeckiej Sołtys zawiadamia radnych  
danego sołectwa.  

Rozdział 4.
RADA SOŁECKA  
§ 11  

1.   Rada Sołecka składa się z   3 członków wybieranych na zebraniu wiejskim w   głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania; w   tym sołtys jako Przewodniczący.  

2.   Przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania rozumie się mieszkańców sołectwa stale zamieszkujących na obszarze działania danej Rady Sołeckiej i   posiadających czynne i   bierne prawo wyborcze w   wyborach do Rady Gminy Mała Wieś. Ta sama zasada dotyczy kandydatów na członków Rady Sołeckiej.  

3.   Członkowie Rady Sołeckiej pełnią swe funkcje społecznie.  

4.   Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, a   w razie potrzeby Przewodniczący Rady Gminy lub Wójt.  

Rozdział 5.
TRYB WYBORU SOŁTYSA I   RADY SOŁECKIEJ  

§   12.   1.   Do wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej uprawnione jest zebranie wiejskie.  

2.   Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt.  

3.   Zarządzenie Wójta o   zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa określając datę i   godzinę jego przeprowadzenia.  

§   13.   1.   Dla dokonania wyboru bądź odwołania Sołtysa i   Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej połowy stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.  

2.   O ile w   wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności  
połowy mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybory Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w   tym samym dniu po upływie 30 min. od pierwszego terminu zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.  

3.   Podczas zebrania wiejskiego, na którym przeprowadza się wybory sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.  

§   14.   1.   Zebraniu wiejskiemu wyborczemu przewodniczy Przewodniczący obrad wybrany spośród obecnych w   głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  

2.   Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w   składzie 3-osobowym wybrana w   głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.  

3.   Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.  

4.   Do zadań komisji skrutacyjnej należy:  

-   przyjęcie zgłoszenia kandydatów  

-   przeprowadzenie głosowania  

-   ustalenie i   ogłoszenie wyników wyborów  

-   sporządzenie protokółu z   wyborów  

5.   Protokół podpisują członkowie komisji oraz Przewodniczący zebrania.  

§   15.   1.   Wybór Sołtysa oraz poszczególnych członków Rady Sołeckiej dokonywany jest spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.  

2.   Wybór Sołtysa i   Rady Sołeckiej dokonuje się w   głosowaniu tajnym.  

3.   W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa, a   następnie składu osobowego członków Rady Sołeckiej.  

4.   Głosowanie na Sołtysa odbywa się w   ten sposób, że uprawniony mieszkaniec sołectwa stawia znak „x” przy nazwisku kandydata, na którego oddaje swój głos. Dla ważnego wyboru wymagana jest zwykła większość głosów uprawnionych do głosowania. Radę Sołecką wybieramy w   liczbie 2   osób, wobec tego za głos ważny uważa się taki, w   którym głosujący postawi znak „x” w   kratce obok 1   lub 2   kandydatów.  

5.   Dalszymi czynnościami Komisji Skrutacyjnej są:  

-   zebranie głosów,  

-   ustalenie wyników wyborów,  

-   sporządzenie protokołu.  

6.   Druki protokołów głosowania dla Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania zapewnia Wójt Gminy.  

7.   Obsługę administracyjną wyborów zapewnia Wójt Gminy.  

8.   W określony w   ust. od 2   do 7   sposób, przeprowadza się wybory na członków Rady Sołeckiej.  

9.   Protokół Komisji Skrutacyjnej winien zwierać:  

-   skład Komisji Skrutacyjnej,  

-   ilość osób uczestniczących w   głosowaniu,  

-   ilość oddanych głosów ważnych i   nieważnych,  

-   ilość głosów oddanych na każdego kandydata,  

-   stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.  

§   16.   Za wybranych na powyższe funkcje uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali  
największą liczbę głosów.  

§   17.   1.   Sołtys i   członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i   mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i   uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego   ich w   opinii środowiska.  

2.   Odwołanie z   zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.  

3.   W przypadku odwołania z   funkcji Sołtysa, o   jakim mowa w   ust. 1, w   okresie krótszym niż 9   miesięcy przed upływem kadencji, wyborów uzupełniających nie przeprowadza się. Wówczas funkcję Sołtysa pełni osoba wyznaczona przez Wójta Gminy w   drodze zarządzenia.  

4.   W przypadku odwołania rady Sołeckiej, o   którym mowa w   ust. 1   w okresie krótszym niż 9   miesięcy przed upływem kadencji – wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.  

5.   Jeżeli opróżnienie funkcji Sołtysa nastąpiło wcześniej niż przed upływem 9   miesięcy do czasu zakończenia kadencji można przeprowadzić wybory uzupełniające lub wyznaczyć osobę, która będzie pełniła funkcję Sołtysa do końca kadencji. Decyzję w   tej sprawie podejmuje Wójt Gminy w   drodze zarządzenia.  

6.   Do przeprowadzenia wyborów uzupełniających stosuje się zasady określone w   paragrafach niniejszego rozdziału.  

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   18.   Statut niniejszy uchwala Rada Gminy i   dokonuje jego zmian z   inicjatywy własnej,  
na wniosek Wójta lub zebrania wiejskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś  


Alfred   Szymczak

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 151/XVII/2012    
Rady Gminy Mała Wieś    
z dnia 23 lipca 2012 r.  
 

Wzór protokołu wyników głosowania  

P r o   t o   k ó ł  

z zebrania wiejskiego w   Sołectwie …………………..  
odbytego w   dniu ..................................  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z   mieszkańcami  
w sprawie wzoru Statutu Sołectwa  

1.   Zgodnie z   ewidencją ludności sołectwo zamieszkuje ……….. osób.  

2.   W zebraniu wzięło udział wg listy obecności ………… osób  

Porządek zebrania:  

1.   otwarcie zabrania wiejskiego i   przyjęcie porządku obrad,  

2.   przeprowadzenie konsultacji,  

3.   ogłoszenie wyników przeprowadzonych konsultacji,  

4.   wolne wnioski i   dyskusja.  

W trakcie zebrania konsultacyjnego zgromadzeni mieszkańcy głosowali jawnie,  

przez podniesienie ręki, dokonując wyboru jednego z   proponowanych wariantów:  

1.   jestem za przyjęciem wzoru Statutu Sołectwa , liczba głosów …………........  

2.   jestem przeciwny przyjęciu wzoru Statutu Sołectwa liczba głosów ...…………  

3.   wstrzymało się od głosowania liczba głosów ………………..  

Dyskusja:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

Protokołował/a  

…………………………………..  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś  


Alfred   Szymczak

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 151/XVII/2012    
Rady Gminy Mała Wieś    
z dnia 23 lipca 2012 r.  
 

Wzór listy obecności  

Lista obecności na zebraniu wiejskim  

w sołectwie ………………………….  

w dniu ……………………………..  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z   mieszkańcami  

w sprawie wzoru Statutu Sołectwa  

 

Lp.  

NAZWISKO I   IMIĘ  

PODPIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś  


Alfred   Szymczak

 


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr 151/XVII/2012    
Rady Gminy Mała Wieś    
z dnia 23 lipca 2012 r.  
 

Wzór ogłoszenia o   przeprowadzeniu Zebrania Wiejskiego  

O G Ł O   S Z   E N I   E  

Zawiadamiam mieszkańców sołectwa ................................,  
że w   dniu ……..........o godz. ........  
w …………………………………..  
odbędzie się  
Zebranie Wiejskie, na którym zostaną przeprowadzone konsultacje  
z mieszkańcami w   sprawie wzoru  
Statutu Sołectwa ……………..……………  

Sołtys Sołectwa  

……………………………  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś  


Alfred   Szymczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »