Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 100

Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Sochocin

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm) i art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 lipca 2013 roku postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR XVIII/148/2012 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), na gminę nałożono obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminy w wyniku wprowadzonych zmian zostały zobligowane do wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi najpóźniej w dniu 1 lipca 2013 roku (18 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ustawy). Zgodnie z art. 6c ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) gminy przejmują obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jednakże ust. 2 wymienionego artykułu daje gminie prawo do objęcia odbiorem odpadów komunalnych również właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne. Podjęcie takiej decyzji wymaga przyjęcia stosownej uchwały, będącej aktem prawa. Nieruchomościami na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są m.in. budynki użyteczności publicznej, lokale rzemieślnicze, produkcyjne i nieprodukcyjny, lokale gastronomiczne i handlowe, obiekty noclegowe oraz obiekty przemysłowe itp. W kategorii tych nieruchomości mogą występować następujące przypadki: - nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a jest prowadzona działalność gospodarcza; - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i równocześnie jest prowadzona działalność gospodarcza; Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie jest prowadzona działalność gospodarcza tj. np. budynki urzędów, szkół, cmentarze itp. W celu realizacji obowiązków ustawowych przedkłada się projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Za odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne przemawiają następujące argumenty: - możliwość kontrolowania strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, - konieczność kontrolowania sposobu gospodarowania odpadami, w celu osiągnięcia określonych przez ustawodawcę poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, ograniczenia składowania określonych frakcji odpadów, - uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ujednolicenie zasad jego funkcjonowania. Reasumując chcąc stworzyć spójny i szczelny system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy konieczne jest objęcie odbiorem odpadów komunalnych również właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w związku z czym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione z punktu widzenia prawa.

Przewodniczący


Dariusz Świercz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe