Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 802

Uchwała nr XXIX/149/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miastków Kościelny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach /Dz. U. z   2012 r. poz. 391/ Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwała określa szczegółowy sposób i   zakres świadczenie usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1)   Gmina zapewnia następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z   nieruchomości zamieszkałych:  

a)   papieru- raz w   miesiącu,  

b)   szkła i   opakowań wielomateriałowych - raz w   miesiącu,  

c)   tworzyw sztucznych - raz w   miesiącu,  

d)   metalu- raz w   miesiącu,  

e)   odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w   tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji – raz w   miesiącu,  

f)   zmieszanych odpadów komunalnych- raz w   miesiącu  

§   3.   1.   Gmina zapewnia funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów dla następujących grup odpadów:  

a)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

b)   zużyte baterie i   akumulatory,  

c)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

d)   mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych,  

e)   odpadów budowlanych i   rozbiórkowych,  

f)   zużyte opony,  

g)   odpady zielone,  

2.   Punkty selektywnego zbierania odpadów zapewniają bezpłatny odbiór od mieszkańców odpadów z   odpowiednich grup odpadów.  

§   4.   Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest przekazywać zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i   pozostałości z   sortowania odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Jaroń

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe