| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/211/12 Rady Gminy Cegłów

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Cegłów

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy Cegłów uchwala, co następuje:

§ 1. 1.               Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na obszarze Gminy Cegłów jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej "opłatą", ustaloną zgodnie z właściwą uchwałą Rady Gminy Cegłów.

2.               Wysokość opłaty właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie w deklaracji, wzór której został ustalony odrębną uchwałą Rady Gminy Cegłów. Deklarację składa się Wójtowi Gminy Cegłów w ustalonym terminie.

3.               Opłatę uiszcza się w każdym roku kwartalnie w terminach:

1)               za I kwartał - do 15 marca,

2)               za II kwartał - do 15 czerwca,

3)               za III kwartał - do 15 września,

4)               za IV kwartał - do 15 listopada.

4.               Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Cegłów lub w kasie Urzędu Gminy Cegłów.

5.               Właściciel nieruchomości może uiszczać opłatę inkasentowi, wskazanemu w odrębnej uchwale Rady Gminy Cegłów.

6.               Jeżeli na nieruchomości jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe opłata stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych i stawki opłaty ustalonej właściwą uchwalą Rady Gminy Cegłów.

§ 2. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Gminy Cegłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczaca Rady Gminy


mgr inż. Teodora Wójcik


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r, poz. 567.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »