Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1477

Uchwała nr XXXV/230/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu

z dnia 28 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa gminy Zwoleń na 2013r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 39.153.589zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 37.843.876zł,

b) majątkowe w kwocie 1.309.713zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 43.744.589zł, z tego :

a) bieżące w kwocie34.640.664zł

b) majątkowe w kwocie9.103.925zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.

3. Ustala się Plan wydatków inwestycyjnych na 2013r. zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.591.000zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.950.000zł, oraz pożyczek w kwocie 2.641.000zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.150.000zł , z następujących tytułów:

a) wolnych środków w kwocie 1.950.000zł,

b) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.700.000zł.

c) emitowanych obligacji w kwocie 2.500.00zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.559.000zł, przeznaczone na:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 575.000zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 634.000zł,

c) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.350.000zł.

4. Ustala się limity zobowiązań na:

a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000zł,

b) spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 2.559.000zł,

c) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.641.000zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000zł.              

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 80.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.375.318zł.

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody w kwocie 285.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 280.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt 4, lit. a niniejszej uchwały,

2) Zaciągania kredytów długoterminowych do kwoty określonej w § 2 pkt 2 lit. b,c,

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000zł,

5) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek dodokonywania zmian w planie finansowym jednostki polegających na zmianie planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału ( z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy),

6) Dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

7) Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy do łącznej kwoty 1.000.000zł.

§ 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Dubil


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/230/2012
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej Gminy Zwoleń na 2013 rok Nr XXXV/230/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/230/2012
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Zwoleń na 2013 rok Nr XXXV/230/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/230/2012
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej Gminy Zwoleń na 2013 rok Nr XXXV/230/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/230/2012
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/230/2012
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.xls

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe