Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1607

Uchwała nr XXVI/179/2012 Rady Gminy Sońsk

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Sońsk uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 4 niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osób:

a) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³,

b) po jednym worku 120 l z folii PE-HD (LPDE) na odpowiednią frakcję odpadów odebranych w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe oraz odpady zielone ulegające biodegradacji,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 4-6 osób:

c) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m³ lub 2 pojemniki 0,12 m³

d) po jednym worku 120 l z folii PE-HD (LPDE) na odpowiednią frakcję odpadów odebranych w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe oraz odpady zielone ulegające biodegradacji,

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 7-12 osób:

e) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m³ i 0,12 m³ lub 2 pojemniki 0,24 m³

f) dwa worki 120 l z folii PE-HD (LPDE) na odpowiednią frakcję odpadów odebranych w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe oraz odpady zielone ulegające biodegradacji,

4) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 12 osób:

a) jak w punkcie 3 litera a oraz dodatkowo pojemnik o pojemności 0,12 m³ na każde kolejne 3 osoby lub jeden pojemnik na każde 6 osób lub inne urządzenie o pojemności nieprzekraczającej wielokrotności m³ przypadających na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość,

b) jak w punkcie 3 litera b oraz dodatkowo 1 worek 120 l z folii PE-HD (LPDE) na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 6 osób.

5) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pojemniki o pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sońsk.

2. Właściciel nieruchomości zostanie rozliczony z obowiązku segregacji odpadów, jeżeli przy każdej zbiórce w okresie letnim (maj – październik) przekaże 3 asortymenty odpadów, a w okresie zimowym (listopad - kwiecień) minimum 2 asortymenty (opakowania z tworzyw sztucznych (PET), szkło opakowaniowe). Powyższe informacje potwierdzi podmiot odbierający odpady komunalne.

§ 3.

Odpady powstałe na nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sońsk, będą odbierane jako odpady niesegregowane (zmieszane).

§ 4.

1. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – dwa razy w miesiącu.

2. Odpady zebrane w sposób selektywny:

1) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu,

2) odpady zielone ulegające biodegradacji odbierane będą:

- w okresie od 1 maja do 30 września – co tydzień,

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia – co dwa tygodnie.

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy do roku z terenów nieruchomości,

4) meble i odpady wielkogabarytowe - dwa razy do roku z terenów nieruchomości.

3. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

1) biodegradowalne i odpady zielone,

2) papier i tektura,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) szkło,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) odpady wielkogabarytowe,

8) baterie i akumulatory,

9) zużyte opony,

10) przeterminowane leki i chemikalia.

4. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.

§ 5.

1. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zorganizowany będzie na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Komory Dąbrowne.

2. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczyć będzie usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne określone w § 4 ust. 3 zebrane w sposób selektywny.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sońsk.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Niesłuchowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe