Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3485

Uchwała nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Kadzidło

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy Kadzidło uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Z terenu nieruchomości odbierane będą :

1. odpady komunalne zmieszane przy uwzględnieniu, iż odpady te będą odbierane raz na dwa tygodnie, w ilości 120 l przy każdym odbiorze .

2. odpady komunalne zebrane w sposób selektywny tj. makulatura, odzież , tekstylia, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe, przy uwzględnieniu, iż odpady te będą odbierane raz na dwa tygodnie, w ilości 120 l przy każdym odbiorze .

3. odpady komunalne ulegające biodegradacji przy uwzględnieniu, iż odpady te będą odbierane raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 w ilości 120 l przy każdym odbiorze .

§ 3. 1. Pozostałe odpady komunalne zebrane w sposób selektywny tj. 1/ odpady budowlane, 2/ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 3/ odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, w tym przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, 4/ odpady wielkogabarytowe, 5/zużyte opony

będą dostarczane przez właścicieli gospodarstw domowych do Punktu Gromadzenia Odpadów w nieograniczonej ilości.

2. odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych wymienione w ust 1 należy usuwać z nieruchomości w miarę potrzeb. Dopuszcza się przy tym gromadzenie odpadów w kontenerach, workach o różnej pojemności w zależności od rozmiarów i ilości odpadów.

3. Odpady wymienione w ust 1. przyjmowane będą nieodpłatnie w Punkcie Gromadzenia Odpadów w nieograniczonej ilości.

4. Punkt Gromadzenia Odpadów w Kadzidle przy ul. Kurpiowskiej 52. będzie dokonywał odbioru odpadów, określonych w ust. 1 codziennie w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kadzidło.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 lipca 2013 po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe