| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/317/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 22 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta na 2010 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 2a i 3 do Uchwały

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 16.281.985,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 57.037.872,81 zł, w tym: - dochody bieżące - 38.506.151,04 zł, - dochody majątkowe - 18.531.721,77 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 18.181.985,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 62.442.816,81 zł, w tym: - wydatki bieżące - 33.466.645,04 zł, - wydatki majątkowe - 28.976.171,77 zł.

§ 4. 1)Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.900,000,00 zł, tj. do kwoty 5.404.944,00 zł, który sfinanso-wany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto.

2)Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.700.520,00 zł, z następujących tytułów:

a) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w kwocie 6.200.000,00 zł,

b) z kredytu z BOŚ w Warszawie w kwocie 260.000,00 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 240.520,00 zł.

3)Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.295.576,00 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 90.576,00 zł,

b) spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 205.000,00 zł,

c) wykup papierów wartościowych w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 5. 1)Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012 po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 2.

2)Plany wydatków majątkowych na 2010 r. (nie ujętych w WPI), po zmianach, określa załącznik nr 2a.

3)Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach, określa załącznik nr 3.

§ 6. Dołącza się do uchwały prognozę długu miasta i spłat na rok 2010 i lata następne.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 8. 1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 r.

2)Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Zbigniew Sztuc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/317/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.docx

Zmiany w budżecie miasta na 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/317/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.docx

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (po zmianach) w latach 2010 -2012

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XLVIII/317/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2A.docx

Plan wydatków majątkowych na 2010 r. (nie ujętych w WPI) - po zmianach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/317/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Załącznik Nr Załącznik nr do Uchwały Nr XLVIII/317/2010
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Zalacznik.doc

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne


Uzasadnienie

Uzasadnienie W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 16.281.985,62 zł, w tym dochody majątkowe o 16.103.311,43 zł. Zwiększa się wydatki bu-dżetowe o kwotę 18.181.985,62 zł, w tym wydatki majątkowe o 17.992.219,89 zł. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.900.000,00 zł, tj. do kwoty 5.404.944,00 zł. Zwiększa się przychody budżetowe o 1.900.000,00 zł, w tym: - przychody z emisji papierów wartościowych o kwotę 1.900.000,00 zł, Dochody W dziale 150, rozdz. 15011 wprowadza się dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 747.203,36 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów strefy aktywności gospodarczej w Prza-snyszu poprzez rozbudowę ulicy Kolejowej”, zgodnie z umową Nr RPMA.01.03.00-14-002/09-00 zawartą w dniu 19.03.2010 r. z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz wprowadza się dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 4.336.718,39 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na reali-zację projektu „Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej w Prza-snyszu poprzez przebudowę targowicy miejskiej”, zgodnie z umową Nr RPMA.01.03.00-14-019/09-00 zawartą w dniu 19.03.2010 r. z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W dziale 600, rozdz. 60016 wprowadza się dotację celową na wydatki bieżące i inwesty-cyjne w wysokości 4.946.817,95 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego”, zgodnie z umową Nr UDA. RPMA. 03.01.00-14-538/08-00 zawartą w dniu 05.03.2010 r. z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unij-nych. W rozdz. 60095 wprowadza się dotację celową na wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości 278.851,37 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Przasnyskie okno na świat. Szerokopasmowy Internet w Przasnyszu jako przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”, zgodnie z umową Nr RPMA.02.01.00-14-012/09-00 zawartą w dniu 19.03.2010 r. z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Woje-wództwa Mazowieckiego oraz wprowadza się dotację celową na wydatki bieżące i inwesty-cyjne w wysokości 469.768,25 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację pro-jektu „ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu” zgodnie z umową Nr RPMA.02.02.00-14-004/08-00 zawartą w dniu 19.03.2010 r. z Województwem Mazo-wieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W dziale 700, rozdz. 70005 zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży mienia komunal-nego o kwotę 638.087,10 zł. W dziale 801, rozdz. 80195 wprowadza się dotację celową na wydatki bieżące i inwesty-cyjne w wysokości 49.480,00 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację pro-jektu „Słoneczny Teatr – integracja przez sztukę” zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.03.00-14-127/08-00 zawartą w dniu 07.04.2010 r. z Województwem Mazowieckim reprezentowa-nym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W dziale 852, rozdz. 85203 wprowadza się kwotę 389,00 zł - wpływy z różnych do-chodów w Środowiskowym Domu Samopomocy. W rozdz. 85212 przenosi się kwoty należ-nych gminie wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej z paragrafów 0970 i 0980 do paragrafu 2360. W rozdz. 85219 zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z decyzją nr 24 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku. W rozdz. 85295 przenosi się kwotę dotacji celowej w wysokości 18.970,13 zł na realizację projektu pod na-zwą: „Tworzymy własną legendę. Program działań promocyjnych na rzecz integracji społecz-nej osób niepełnosprawnych w Przasnyszu” w ramach POKL w związku ze zmianą klasyfika-cji budżetowej wprowadzoną w marcu br. W dziale 854, rozdz. 85415 wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 67.982,00 zł zgodnie z decyzją nr 31 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W dziale 921, rozdz. 92120 wprowadza się dotację celową na wydatki bieżące i inwe-stycyjne w wysokości 6.010.862,40 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu-rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku”, zgodnie z umową Nr RPMA.06.01.00-14-094/08-00 zawartą w dniu 19.03.2010 r. z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Wydatki W dziale 150, rozdz. 15011 wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w wysoko-ści 785.610,77 zł na realizację projektu „Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów strefy aktywności gospodarczej w Przasnyszu poprzez rozbudowę ulicy Kolejowej” dofinan-sowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wprowadza się plan wydatków inwe-stycyjnych w wysokości 5.091.041,63 zł na realizację projektu „Poprawa infrastruktury tech-nicznej strefy aktywności gospodarczej w Przasnyszu poprzez przebudowę targowicy miej-skiej”, zgodnie z zawartymi umowami. W dziale 600, rozdz. 60016 wprowadza się plan wydatków w wysokości 5.557.912,83 zł na realizację projektu „Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym 5.521.312,83 zł na wydatki inwestycyjne (§6057, §6059) i 36.600,00 zł na wydatki bieżące (§4307 i §4309) oraz zwiększa się plan wydatków na następujące zadania inwestycyjne: - na budowę placów zabaw i parkingów o 400.000,00 zł (§6050), - na rozbudowę ul. Dąbrowskiego o 350.000,00 zł . Zmniejsza się plan wydatków na następujące zadania inwestycyjne: - rozbudowa ul. Kolejowej o 40.650,00 zł (§6050), - „Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego” o 553.597,00 zł (§6050). Ponadto przenosi się kwotę 2.000,00 zł z wydatków na remonty ulic na wynagrodzenia bez-osobowe – na opracowanie projektu likwidacji dwu studni głębinowych na terenie miasta. W rozdz. 60011 wprowadza się kwotę 896 zł na wydatki związane z uiszczeniem opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych. W rozdz. 60095 wprowadza się plan wydatków w wysokości 303.660,44 zł na realizację pro-jektu nazwą „Przasnyskie okno na świat. Szerokopasmowy Internet w Przasnyszu jako prze-ciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym: 300.000,44 zł na wydatki inwestycyjne (§6057, §6059) i 3.660,00 zł na wydatki bieżące (§4307 i §4309) oraz wprowadza się plan wydatków w wysokości 534.368,54 zł na realizację projektu pod nazwą „ENTER. Rozwój E-@dministracji w Prza-snyszu” , w tym: 522.168,54 zł na wydatki inwestycyjne (§6057, §6059) i 12.200,00 zł na wydatki bieżące (§4307 i §4309), zgodnie z zawartymi umowami. W dziale 700, rozdz. 70095 wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 460.000,00 zł na nowe zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego nr 2 z lokalami socjal-nymi przy ul. Zawodzie”( poz.14a załącznika Nr2 do uchwały). Ponadto przenosi się na to zadanie kwotę 90.000,00 zł z zadania pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych z loka-lami socjalnymi”. W dziale 710, rozdz. 71004 przenosi się kwotę 677,00 zł w wydatków planowanych na zakup usług na uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe. W dziale 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1014,33 zł oraz wprowadza się plan wydatków na zakup usług obejmujących tłuma-czenia w wysokości 210,00 zł. W rozdz. 75095 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.114.232,48 zł na realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja Rynku w Przasny-szu-rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku” (§6050) – korekta w planie zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowiec-kim. W dziale 800, rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 265.964,00 zł w tym: - na budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 o 190.000,00 zł, - na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 o 75.964,00 zł, W rozdz. 80195 wprowadza się plan wydatków na realizację projektu pod nazwą „Słoneczny Teatr – integracja przez sztukę” sfinansowanego ze środków POKL zgodnie z zawartą umo-wą. W dziale 852, rozdz. 85205 przenosi się kwotę 5.000,00 zł na wprowadzenie planu na wynagrodzenia bezosobowe. W rozdz. 85219 wprowadza się plan wydatków zgodnie z decy-zją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. 85295 dokonuje się korekty planu wydatków pro-jektu pod nazwą „Tworzymy własną legendę. Program działań promocyjnych na rzecz inte-gracji społecznej osób niepełnosprawnych w Przasnyszu” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzoną w marcu br. W dziale 854, rozdz. 85415 wprowadza się plan wydatków na wypłatę świadczeń po-mocy materialnej dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W dziale 900, rozdz. 90095 koryguje się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.392.410,34 zł na zdanie pn. „Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospo-darczej w Przasnyszu poprzez przebudowę targowicy miejskiej” ( §6050) i przenosi do rozdz. 15011, zgodnie z zawartą umową. W dziale 921, rozdz. 92120 wprowadza się plan wydatków w wysokości 7.922.783,56 zł na realizację projektu nazwą „Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu-rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym: 7.907.631,56 zł na wydatki inwestycyjne (§6057, §6059) i 15.152,00 zł na wydatki bieżące (§4307 i §4309). W dziale 926, rozdz. 92601 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych okwotę 481.980,00 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na stadionie miejskim, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »