| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 19/10 Wójta Gminy Troszyn

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

1)Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 24.199zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 5.625zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

2)Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 24.199zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 5.625zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – 20.119.845zł, w tym:

a) bieżące - 13.406.241zł,

b) majątkowe - 6.713.604zł.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – 30.839.130zł, w tym:

a) bieżące - 11.259.611zł,

b) majątkowe - 19.579.519zł.

3)Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - 1.879.231zł.

§ 3.

Ustala sie dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należących i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 5.

1)Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2)Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Troszyn


mgr inż. Edwin Mierzejewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/10
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2010 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość zmiany

Dochody bieżące:

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 625,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

5 625,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 625,00

852

Pomoc społeczna

18 574,00

85295

Pozostała działalność

18 574,00

2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

18 574,00

Razem dochody bieżące:

24 199,00

OGÓŁEM

24 199,00

Wójt Gminy Troszyn


mgr inż. Edwin Mierzejewski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/10
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2010 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość zmiany

Wydatki bieżące:

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 625,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

5 625,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 625,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

92,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

16,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 144,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 627,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 960,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

- 100,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

- 25,00

4410

Podróże służbowe krajowe

- 279,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

329,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

410,00

852

Pomoc społeczna

18 574,00

85295

Pozostała działalność

18 574,00

2483

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

18 574,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

55,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 55,00

Razem wydatki bieżące:

24 199,00

OGÓŁEM:

24 199,00

Wójt Gminy Troszyn


mgr inż. Edwin Mierzejewski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/10
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział

Rozdział

§

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+7)

z tego:

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

751

75107

2010

5 625

0

0

0

3030

0

5 625

5 625

0

4110

0

92

92

0

4120

0

16

16

0

4170

0

1144

1144

0

4210

0

-627

-627

0

4300

0

-960

-960

0

4360

0

-100

-100

0

4370

0

-25

-25

0

4410

0

-279

-279

0

4740

0

329

329

0

4750

0

410

410

0

Razem rozdział 75107

5 625

5 625

5 625

0

Razem dział 751

5 625

5 625

5 625

0

Ogółem

5 625

5 625

5 625

0

Wójt Gminy Troszyn


mgr inż. Edwin Mierzejewski


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/10
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

505 492,00

200 000,00

271 465,00

010

01095

2650

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie

0,00

200 000,00

0,00

010

01095

6219

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie

0,00

0,00

200 000,00

010

01095

6210

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie

0,00

0,00

30 000,00

150

15011

6639

Województwo Mazowieckie

0,00

0,00

10 605,00

750

75095

6639

Województwo Mazowieckie

0,00

0,00

10 860,00

754

75411

6309

Miasto Ostrołęka

0,00

0,00

20 000,00

852

85295

2483

Centrum Kultury w Troszynie

20 492,00

0,00

0,00

921

92113

2480

Centrum Kultury w Troszynie

335 000,00

0,00

0,00

921

92116

2480

Centrum Kultury w Troszynie

150 000,00

0,00

0,00

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

0,00

0,00

0,00

Ogółem

505 492,00

200 000,00

271 465,00

Wójt Gminy Troszyn


mgr inż. Edwin Mierzejewski


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 19/10
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zmian w budżecie gminy Troszyn dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2010 roku.

W załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody bieżące o kwotę 24.199zł w tym:

• zwiększa się o kwotę 5.625zł dotacje celową na prace zlecone przeznaczoną na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 4 lipca 2010 r., zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ostrołęce Nr DOS 3101-27/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. (i zał. Nr 3),

• zwiększa się o kwotę 18.574zł dotacje celową przeznaczoną na realizację projektu pn. "Każda świetlica tętni życiem" w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN.I. - 301/3011/852/83/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.

W załączniku Nr 2 zwiększa się ogółem wydatki bieżące o kwotę 24.199zł w tym:

• zwiększa się o kwotę 5.625zł wydatki na prace zlecone przeznaczone na wypłate zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 4 lipca 2010 r., zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ostrołęce Nr DOS 3101-27/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. (i zał. Nr 3),

• zwiększa się o kwotę 18.574zł dotację dla Centrum Kultury w Troszynie na realizację projektu pn. "Każda świetlica tętni życiem" w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN.I. - 301/3011/852/83/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. (i zał. Nr 3),

Ponadto w załączniku Nr 2 przenosi sie między paragrafami wydatki na kwotę 2.046zł w:

Dz. 751 - przenosi sie między paragrafami wydatki na kwotę 1.991zł dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (i zał. Nr 3).

Dz. 854 - przenosi sie między paragrafami wydatki na kwotę 55zł dotyczące obsługi pojektu finansowanego z PFRON pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie"

Wójt Gminy Troszyn


mgr inż. Edwin Mierzejewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »