Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4902

Uchwała nr XXXI/126 /2013 Rady Gminy Chotcza

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/117/2012 Rady Gminy w Chotczy z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust.2 pkt 15 , art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001 r. :Dz.U.Nr 142, poz.15911) ) oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. z 2012 r. poz.3912) ) Rada Gminy w Chotczy uchwala co następuje :

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/117/2012 Rady Gminy w Chotczy z dnia 7 grudnia 2012 r. 2. Poprawiony regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chotcza

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od 1 lipca 2013 r. .

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Śmietanka

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 1143, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, -poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r, poz. 951, z 2013 r. poz. 21


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/126 /2013
Rady Gminy Chotcza
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Regiulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Chotcza

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza , zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający do odbierania następujących rodzajów odpadów: 1) Zmieszane odpady opakowaniowe , w tym papier , tekturę i opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, tak, że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych), 2) Opakowania z tworzyw sztucznych, 3) Metale, 4) Opakowania szklane, 5) Meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach) 6) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła, 7) Przeterminowane leki o chemikalia, 8) Zużyte baterie i akumulatory, 9) Zużyte opony, 10) Odpady zielone (stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji zieleni z wyjątkiem odpadów pochodzących z oczyszczania placów i ulic), 11) Gruz, 12) Pozostałe zmieszane odpady komunalne dale zwane „zmieszanymi odpadami komunalnymi „ 2. Zabrania się mieszania odpadów wymienionych w ust.1 od pkt.1 do 10 ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z pkt.12

§ 3 POPRAWIONY. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez : 1) niezwłoczne uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z dojazdów i dojść do nieruchomości i obiektów zlokalizowanych na jej terenie, 2) zapewnienie dojazdu od drogi publicznej do miejsca ustawienia swoich pojemników na odpady komunalne w celu odbioru tych odpadów. 2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń , o których mowa w ust.1 , w sposób nie utrudniających ruchu pieszych i pojazdów. 3. Nieusunięty w terminie , o którym mowa w ust.1 i 2, lód należy posypać piaskiem lub innym dopuszczalnym środkiem, w celu zlikwidowania śliskości

§ 4. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wodą bez użycia detergentów pod warunkiem, że ścieki z mycia są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. 2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że: 1) nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych, 2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw, 3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów, a w przypadku workowego systemu zbiórki odpadów zobowiązani są do używania worków o właściwościach określonych w regulaminie .

§ 6. 1. Na nieruchomościach na których znajdują się domy jednorodzinne lub zespoły takich domów, (zwanych dalej jako „ zabudowa jednorodzinna” ) odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny w następujący sposób: a) w osobnych pojemnikach o pojemności 120 l i 240 l lub w workach o pojemności 120 l lub 240 l następujące frakcje odpadów: - tworzywa sztuczne - metale - papier karton(makulatura) opakowania wielomateriałowe (razem), b) szkło w workach o pojemności 120 l, c) pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania w pojemnikach o pojemności 120 l lub 240 l albo w workach o pojemności 120 l. 2. Ponadto na każde gospodarstwo domowe powinno przypadać co najmniej po jednym pojemniku na: a) tworzywa sztuczne , metale opakowania wielomateriałowe, b) papier, karton (makulatura), c) pozostałe odpady komunalne, resztki z sortowania, o pojemności 120l każdy chyba, że odpady są zbierane w workach.

§ 7. 1. Na nieruchomościach, na których znajdują się budynki, w których znajdują się więcej niż dwa mieszkania (dalej jako: „zabudowa wielorodzinna”), szkołach, przedszkolach, lokalach handlowych i gastronomicznych, zakładach pracy, pensjonatach, ogródkach działkowych, odpady komunalne zbierane są w pojemnikach o pojemności 1100 l na : a) tzw. frakcję suchą obejmującą: papier, karton, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, przy czym: - na jednego mieszkańca powinno przypadać co najmniej 30 l pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji oraz 50 l pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą , - na jedno dziecko, ucznia i pracownika szkół i przedszkoli powinno przypadać co najmniej 3 l pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji oraz 6 l pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą , - na każdy punkt konsumpcyjny w lokalach gastronomicznych powinno przypadać co najmniej 10 l pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji oraz 20 l pojemności pojemników na odpady segregowane na tzw. Frakcje sucha , a w przypadku kiosków gastronomicznych co najmniej 1 pojemnik na odpady biodegradowalne o pojemności 120 l oraz 1 pojemnik na odpady segregowane tzw. frakcję suchą o pojemności 120l , - na każdy ogródek działkowy powinno w okresie od 1 marca do 31 października przypadać co najmniej 10 l pojemności pojemników na odpady ulegające biodegradacji oraz 20 l pojemności pojemników na odpady segregowane tzw. frakcję suchą, a w pozostałym okresie odpowiednio 1,5 l oraz 3 l. 2. Z obowiązku wymienionego w ust. 3 zwalnia się właścicieli niezabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy.

§ 8. 1. Dopuszcza się stosowanie następujących pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 1) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 l lub 240 l, 2) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metalowe o pojemności 1100l, 3) kontenery KP 7, 4) worki o pojemności 120l, 5) kosze uliczne o pojemności 30l – 50 l 6) spełniające normy EN840 lub EU2000/14 2. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120l lub 240 l powinien: 1) być kompletny i zdatny do użytkowania , 2) być odporny na UV, niskie temperatury i nagrzewanie, 3) być wyposażony w kółka, 4) posiadać szczelnie zamykaną klapę, 5) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie, 6) posiadać nadruk określający jakie odpady w nim umieszczać. 3. Pojemnik z tworzywa sztucznego lub stali o pojemności 1100l powinien: 1) być kompletny i zdatny do użytkowania, 2) posiadać szczelnie zamykaną klapę, 3) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie, 4) być wyposażony w 4 kółka, 5) dla zmieszanych odpadów komunalnych być w kolorze stonowanym, z wyłączeniem: żółtego, niebieskiego i zielonego, 6) posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać. 4. Kontenery KP 7 powinny : 1) być wykonane ze stali ocynkowanej bądź stali nierdzewnej, 2) być kompletne i zdatne do użytkowania , 3) posiadać szczelnie zamykające się klapy , 4) być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo-bramowego, 5) być w kolorze stonowanym z wyłączeniem koloru: żółtego, niebieskiego i zielonego . 5. Worki powinny : 1) mieć odpowiednia wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie, 2) posiadać mocny i trwały zgrzew, 3) być wykonane z surowca LDPE, 4) posiadać nadruk określający jakie odpady należy w nich umieszczać. 6. Pojemniki i worki na odpady winny być w ujednoliconych kolorach: 1) dla zmieszanych odpadów opakowaniowych być w kolorze niebieskim , 2) dla opakowań z tworzyw sztucznych być w kolorze żółtym, 3) dla opakowań szklanych być w kolorze zielonym, 4) dla metali być w kolorze białym,

§ 9. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomościach, na twardej, równej powierzchni , zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 2. Dopuszcza się wyjątkowo, w przypadkach utrudnionego dojazdu do nieruchomości pojazdów ciężarowych, uwzględniając zapisy §5 ust.2, możliwość stosowania worków do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych zamiast pojemników. Każdorazowo przypadek trudnego dojazdu należy uzgodnić z urzędem gminy.

§ 10. 1. Właściciele zobowiązani są do zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników i worków we wskazanym w harmonogramie terminie. Pojemniki o pojemności do 240 l i worki z odpadami powinny zostać wystawione do krawędzi jezdni w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich. 2. Właściciele nieruchomości, której wielkość nie pozwala na urządzenie na terenie nieruchomości punktu gromadzenia odpadów , zobowiązani są zawrzeć z właścicielem nieruchomości udostępniającego miejsce na gromadzenie odpadów, alternatywnie: 1) umowę określającą warunki urządzenia takiego punktu na terenie jego nieruchomości, 2) warunki korzystania z urządzonego już z istniejącego na jego terenie punktu gromadzenia odpadów.

§ 11. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne w centrum gminy (ciągi handlowo- usługowe, przystanki komunikacji, parki i inne, są zobowiązani do wyposażenia tych miejsc w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: 1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych nie może przekroczyć 300m, a jednocześnie umożliwiać wygodne i bezpieczne korzystanie z nich wszystkim użytkownikom w/w terenów, 2) na przystankach komunikacji kosze należy zlokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku 3) opróżnianie koszy następować będzie systematycznie, w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia .

§ 12. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz w miarę potrzeby okresowej ich dezynfekcji i dezynsekcji.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się systematycznie, w sposób zapobiegający przepełnieniu się pojemników i worków oraz zanieczyszczeniu i zaśmiecaniu terenu przyległego: 1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych odbywa się: - nie rzadziej niż co 4 tygodnie 2) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie . 2. Odbiór odpadów opakowaniowych, opakowań szklanych, odbywa się systematycznie, w sposób zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, z częstotliwością dostosowaną do warunków lokalnych. 3. Odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego następuje –nie rzadziej niż dwa razy w roku 4. Usuwanie odpadów komunalnych z koszy musi odbywać się: - obszarze określonym w § 11, na przystankach komunikacji oraz z pozostałych terenów użyteczności publicznej z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się koszy - w miarę potrzeb .

§ 14. 1. Dopuszcza się oddawanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, następujących odpadów powstających w gospodarstwie domowym: 1) zmieszane odpady opakowaniowe, w tym: papier, tekturę, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 2) metale, 3) opakowania szklane, 4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła, 6) przeterminowane leki i chemikalia, 7) zużyte baterie i akumulatory, 8) zużyte opony, 9) odpady zielone, 10) odpady budowlane i rozbiórkowe. 2. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone, odpady kuchenne) w obrębie własnej nieruchomości. 3. Dopuszcza się możliwość zbierania w ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej zbiórki , odpadów z podziałem: 1) szkło – pojemnik koloru zielonego 2) opakowania z tworzyw sztucznych – pojemnik koloru żółtego 3) metale – pojemnik koloru białego 4) papier, tektura i opakowania wielomateriałowe – pojemnik koloru niebieskiego 4. Dopuszcza się oddawanie odpadów bezpośrednio przez właściciela nieruchomości do punktów skupu surowców wtórnych. 5. Właściciel nieruchomości w każdym czasie może zgłosić dodatkową usługę transportu odpadów zielonych, gabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gruzu, opon oraz odpadów niebezpiecznych do przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie odbioru odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru na własny koszt.

§ 15. 1. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości dostarcza właścicielowi nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady. 2. Harmonogram odbioru z nieruchomości zamieszkałych zatwierdza Urząd Gminy .

§ 16 ZMIENIONY. Ustala się zasady opróżniania zbiorników bezodpływowych : 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny , nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych. 2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości , złożonego do podmiotu uprawnionego. 3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji . 4. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 17 SKREŚLONY.

§ 18. Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza odpady komunalne z terenu Gminy Chotcza zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i MBP przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status RIPOK w rejonie radomskim. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu radomskiego. Zmieszane odpady komunalne mogą być kierowane do sił mobilnych wyłącznie w przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w instalacji MBP.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 19. 1. Właściciele bądź opiekunowie zwierząt tradycyjnie przebywających wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywanych przez człowieka w charakterze jego towarzysza, dalej zwanym „zwierzętami domowymi”, w szczególności psów, zobowiązuje się do: 1) Sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi. 2) Zachowania środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu oraz przewożeniu środkami komunikacji publicznej. 3) Niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń , spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach i innych miejscach publicznych. 2. W miejscach służących do użytku publicznego właściciele lub opiekunowie psów zobowiązani są prowadzić psy na uwięzi a ponadto psy ras średnich i dużych i mieszańców tych ras, powinny mieć założony kaganiec. Zwolnienie psa z uwięzi dozwolone jest wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 3. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

§ 20. 1. Zabrania się : 1) Pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest na uwięzi lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz 2) Wprowadzania zwierząt domowych: a) Do piaskownic i na place zabaw, b) Na tereny rekreacyjne i sportowe, c) Na tereny kąpielisk, d) Do budynków użyteczności publicznej, w szczególności do urzędów, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej i społecznej oraz innych obiektów, w których administracja wprowadziła zakaz. 2. Zakazy określone w ust.1 pkt 2 nie dotyczą psów przewodników. 3. W budynkach wielolokalowych zabrania się prowadzenia hodowli psów lub kotów oraz utrzymywania zwierząt domowych w sposób stwarzający znaczne uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi.

§ 21 SKREŚLONY.

§ 22. Właściciele lub opiekunowie psów mają obowiązek przedstawić do wglądu funkcjonariuszom policji lub innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Chotcza aktualne świadectwo szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, aktualny dowód uiszczenia opłaty z tytułu posiadania psa, a w przypadku posiadania psa rasy uznanej za agresywną stosowne zezwolenia.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 23. 1. Wprowadza się bezwzględny zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich (w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich) na terenach: 1) Budownictwa wielolokalowego, 2) Skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego , przez które rozumie się zabudowę szeregową budynków jednorodzinnych lub grupową zabudowę budynków jednorodzinnych wolnostojących na działkach o powierzchni nie przekraczającej 500m2 3) Użyteczności publicznej, 2. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się prowadzenie małych przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich na potrzeby własne gospodarstwa domowego.

§ 24. 1. W przypadku określonym w § 24 ust.2 właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania zwierząt gospodarskich we właściwych warunkach sanitarnych i zoohigienicznych, w sposób nieuciążliwy dla otoczenia i właścicieli nieruchomości sąsiednich, szczególnie w zakresie hałasu i przykrych zapachów. 2. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do usuwania nieczystości powstałych podczas prowadzenia chowu lub hodowli, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 3. Właściciele i użytkownicy zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach placach i w innych miejscach publicznych.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 25. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni. 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do stałego tępienia szczurów na swojej posesji. 3. Deratyzację na obszarze całej gminy należy przeprowadzić raz w roku – w drugiej połowie października.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 26. 1. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami oraz w zakresie selektywnej poprzez : - ulotki informacyjne - informacja na stronie internetowej urzędu gminy www.chotcza.pl . 2. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Śmietanka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe