| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/47/2010 Rady Miasta Pionki

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2010 z dnia 15.11.2010r. Rada Miasta w Pionkach w Uchwale Budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr: XCIX/447/2009 z dnia 30.12.2009 wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 26.934,00 zł W rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 26.934,00 zł § 083 wpływy z usług o kwotę 26.934,00 zł W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 25,00 zł W rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 25,00 zł § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 25,00 zł

§ 2. 1. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 115.000,00 zł W rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła o kwotę 38.000,00 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 38.000,00 zł W rozdziale 40002 Dostarczanie wody o kwotę 77.000,00 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 77.000,00 zł W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.900,00 zł W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.900,00 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 640,00 zł § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 110,00 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.150,00 zł W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 14.350.00 zł W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 13.700,00 zł § 3020 wydatki osobowe niezazaliczone do wynagrodzeń o kwotę 9.200,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł § 4260 zakup energii o kwotę 2.500,00 zł W rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 650,00 zł § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 400,00 zł § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 50,00 zł § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 200,00 zł W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 26.934,00 zł W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 17.705,00 zł § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 17.705,00 zł W rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 9.229,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.229,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 25,00 zł W rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 25,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25,00 zł W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 36.448,00 zł W rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 36.448,00 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28.770,00 zł § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.023,00 zł § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 705,00 zł § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.950,00 zł

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2010 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 115.000,00 zł W rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła o kwotę 115.000,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 115.000,00 zł W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.900,00 zł W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.900,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.900,00 zł W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 14.350,00 zł W rozdziale 75414 Obrona cywilna o kwotę 13.700,00 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.700,00 zł W rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 650,00 zł § 3020 wydatki osobowe nieazaliczone do wynagrodzeń o kwotę 650,00 zł W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 36.448,00 zł W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 36.448,00 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28.770,00 zł § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.023,00 zł § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 705,00 zł § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.950,00 zł

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1i § 2 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1) § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 94.484.354,94 zł z tego: a) bieżące w kwocie 65.955.432,94 zł b) majątkowe w kwocie 28.528.922,00 zł

2) § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 97.521.604,94 zł z tego: a) bieżące w kwocie 73.135.780,94 zł b) majątkowe w kwocie 24.385.824,00 zł

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Krzysztof Miśkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/47/2010
Rady Miasta Pionki
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1 do uchwały nr III.47.2010(1)- Dochody budżetu Gminy Miasto Pionki na 2010r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/47/2010
Rady Miasta Pionki
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2 do uchwały nr III.47.2010(1)- Wydatki budżetu Gminy Miasto na 2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »