| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy Teresin

z dnia 18 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1, ust 2 i ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 6r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/223/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 po pkt. 1 dodaje się pkt 2 o następującym brzmieniu:

Gmina przejmie obowiązki wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub inne urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku przejęcia ww. obowiązku na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.);

2) w § 3 ust. 1 pkt 3 po lit. 1 dodaje się lit. m w brzmieniu:

zmieszane odpady opakowaniowe (inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny);

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości segregowania odpadów komunalnych powinny być one gromadzone na terenie nieruchomości w pojemnikach, workach, przeznaczonych do tego celu, a w przypadku odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych, po wskazaniu tego faktu w deklaracji, mogą być one kompostowane w przydomowym kompostowniku;

4) w § 6 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

Gmina przejmie obowiązki wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub inne urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku przejęcia ww. obowiązku na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.);

5) w § 7 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych, w miesiącu na jedną osobę musi przypadać co najmniej 60 l pojemności pojemnika, w związku z czym liczbę oraz wielkość pojemników należy dostosować do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz do ilości wytwarzanych odpadów; przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

6) w § 11 pkt. 1, 2 , 3 i 4 otrzymują brzmienie:

odpady zmieszane – odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz na cztery tygodnie,

2) odpady ulegające biodegradacji mogą być, po wskazaniu tego faktu w deklaracji, kompostowane w przydomowym kompostowniku lub można je przekazać podmiotowi uprawnionemu co najmniej raz na cztery tygodnie,

3) odpady zielone mogą być, po wskazaniu tego faktu w deklaracji, kompostowane w przydomowym kompostowniku lub można je przekazać oddzielnie, tj. w osobnym specjalnie oznakowanym worku lub pojemniku podmiotowi uprawnionemu 5 razy w roku,

4) odpady selektywnie zbierane - odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz na 3 miesiące.;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odpady selektywnie zbierane – odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej
raz na 3 miesiące,

2) odpady zmieszane – odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz na 4 tygodnie.

2. Właściciele nieruchomości, na terenach gdzie prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 7..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Linard

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »