Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7150

Zarządzenie nr 66/2010 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele

z dnia 16 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.211,257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz.1240), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 405.244 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 27.291.552,41 zł, w tym: - dochody bieżące 26.676.811,33 zł - dochody majątkowe 614.741,08 zł

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 405.244 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 27.766.466,28 zł, w tym: - wydatki bieżące 24.657.116,95 zł, - wydatki majątkowe 3.109.349,33 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 363.244 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, które po zmianie wynoszą 5.052.325,00 zł.

§ 4. 1)Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2)Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e do Zarządzenia Nr 66/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. do § 1 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2010 r. w kwocie 405.244,00 zł: w dziale 010- rozdziale 01095 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. – 301/3011/010/78/10 zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 363.244 zł. w dziale 852 – rozdziale 85216 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. – 301/3011/852/241/10 zwiększono dotacje celowe na zadania własne o kwotę 25.000,00 zł. – rozdziale 85295 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I. – 301/3011/852/224/10 zwiększono dotacje celowe na zadania własne o kwotę 17.000,00 zł. do § 2 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 405.244,00 zł, jak niżej: W dziale 010- rozdziale 01095- zwiększa się wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 356.121 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II półroczu 2010 r., tj. kwota 7.123 zł m.in. na: zakup materiałów – 3.793,35 zł, usługi pozostałe – 638,45 zł, materiały papiernicze – 2.500 zł, akcesoria komputerowe – 191,20 zł W dziale 852 - rozdziale 85216 – zwiększa się wydatki o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, -rozdziale 85295 – zwiększa się wydatki o kwotę 17.000 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego ‘’pomoc państwa w zakresie dożywiania’’. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków jak niżej: W dziale 750 – rozdziale 75022 – zmniejsza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł i przenosi się w całości na zakup materiałów, W dziale 751 – rozdziale 75109 – zmniejsza się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 800 zł, zakup materiałów o kwotę 437,44 zł, akcesoria komputerowe o kwotę 80,40 zł, zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 250,61 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 73,79 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 48,78 zł, usługi pozostałe o kwotę 622,16 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 322,50 zł, W dziale 801 – rozdziale 80114 – zmniejsza się usługi zdrowotne o kwotę 68 zł, usługi dostępu do sieci Internet o kwotę 341 zł, opłaty za usługi publicznej sieci telefonicznej o kwotę 400 zł, opłaty za administrowanie o kwotę 2.191 zł, zwiększa się zakup akcesoria komputerowych o kwotę 3.000 zł, W dziale 852 – rozdziale 85219 – zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł, którą przenosi się w całości na wynagrodzenia bezosobowe.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 16 listopada 2010 r.
Zalacznik1.pdf

zał Nr 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 16 listopada 2010 r.
Zalacznik2.pdf

zał Nr 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 16 listopada 2010 r.
Zalacznik3.xls

zał. Nr 3

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

mgr Wojciech Kobyliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe