Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7162

Zarządzenie nr 99/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 , poz.1240 ) zarządzam , co następuje:

§ 1. 1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2010 o kwotę 9 246 zł do wysokości 57 780 659 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2) Zmniejszone dochody w ust.1 obejmują zwiększenie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 754 zł do wysokości 7 162 541 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2010 o kwotę 9 246 zł do wysokości 58 166 058 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2) Zmniejszone wydatki w ust.1 obejmują zwiększenie wydatków z tytułu zadań zleconych na kwotę 754 zł do wysokości 7 162 541 zł zgodnie z Załącznikiem Nr2a.

§ 3. 1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2) Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2010
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2010 r.

Dochody

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

20 034

96 480

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie

20 034

52 352

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

20 034

52 352

852

Pomoc społeczna

2 800

32 080

8 278 641

85203

Ośrodki wsparcia

22 080

369 011

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

22 080

362 011

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

800

65 700

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

800

12 000

85295

Pozostała działalność

2 000

10 000

118 500

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

2 000

2 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

10 000

116 500

Ogółem dochody

22 834

32 080

57 780 659

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 9 246 zł do wysokości 57 780 659 zł.
Uzasadnienie:
Dział 751 rozdz.75109 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma DOS 3101-39/10 z 6 października 2010 roku o ustaleniu dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Dział 852 rozdz.85203 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma FIN.I.301/3011/852/244/10 z 17 listopada 2010 roku zawiadamiającego o decyzji Nr 336/2010 Wojewody Mazowieckiego z 15 listopada 2010 o środkach przeznaczonych na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy.
Dział 852 rozdz.85213 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma FIN.I.-301/3011/852/252/10 z 18 listopada zawiadamiającego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2010 z 15 listopada o zwiększeniu środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę zasiłków okresowych.
Dział 852 rozdz.85295 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma FIN.I.-301/3011/852/262/10 MUW z 29 listopada 2010 roku zawiadamiającego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2010 z 24 listopada 2010 roku o: - przyznaniu dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez powódź, - zmniejszeniu dotacji na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski


Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 99/2010
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2010 r.

Dochody
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

20 034

96 480

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie

20 034

52 352

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

20 034

52 352

852

Pomoc społeczna

2 800

22 080

6 871 011

85203

Ośrodki wsparcia

22 080

369 011

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

22 080

362 011

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

800

12 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

800

12 000

85295

Pozostała działalność

2 000

2 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

2 000

2 000

Ogółem dochody

22 834

22 080

7 162 541

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 754 zł do wysokości 7 162 541 zł.
Uzasadnienie:
Dział 751 rozdz.75109 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma DOS 3101-39/10 z 6 października 2010 roku o ustaleniu dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Dział 852 rozdz.85203 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma FIN.I.301/3011/852/244/10 z 17 listopada 2010 roku zawiadamiającego o decyzji Nr 336/2010 Wojewody Mazowieckiego z 15 listopada 2010 o środkach przeznaczonych na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy.
Dział 852 rozdz.85213 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma FIN.I.-301/3011/852/252/10 z 18 listopada zawiadamiającego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2010 z 15 listopada o zwiększeniu środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę zasiłków okresowych.
Dział 852 rozdz.85295 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma FIN.I.-301/3011/852/262/10 MUW z 29 listopada 2010 roku zawiadamiającego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2010 z 24 listopada 2010 roku o: przyznaniu dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez powódź.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2010
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2010 r.

Wydatki

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

20 034

96 480

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie

20 034

52 352

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

16 070

28 400

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 164

18 389

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400

1 700

4410

Podróże służbowe krajowe

400

600

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

33 000

33 000

191 400

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

33 000

33 000

191 400

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

33 000

89 500

4300

Zakup usług pozostałych

33 000

40 800

852

Pomoc społeczna

4 993

34 273

10 359 565

85203

Ośrodki wsparcia

22 080

374 311

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 200

4 800

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

800

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 500

33 000

4260

Zakup energii

2 500

14 186

4270

Zakup usług remontowych

2 000

6 000

4300

Zakup usług pozostałych

5 500

24 300

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

200

700

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

900

1 100

4410

Podróże służbowe krajowe

300

1 000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

480

520

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 700

1 800

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

800

65 700

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

800

65 700

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2 193

2 193

1 063 149

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 033

8 033

4300

Zakup usług pozostałych

460

38 460

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

931

1 069

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

700

7 700

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 211

1 789

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

51

1 949

85295

Pozostała działalność

2 000

10 000

250 410

3110

Świadczenia społeczne

2 000

10 000

210 410

Ogółem wydatki

58 027

67 273

58 166 058

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 9 246 zł do wysokości 58 166 058 zł .
Uzasadnienie:
Dział 751 rozdz.75 109 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma DOS 3101-39/10 z 6 października 2010 roku o ustaleniu dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Dział 756 rozdz.75647 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
Dział 852 rozdz.85203 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma FIN.I.301/3011/852/244/10 z 17 listopada 2010 roku zawiadamiającego o decyzji Nr 336/2010 Wojewody Mazowieckiego z 15 listopada 2010 o środkach przeznaczonych na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy.
Dział 852 rozdz.85213 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma FIN.I.-301/3011/852/252/10 z 18 listopada zawiadamiającego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2010 z 15 listopada o zwiększeniu środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę zasiłków okresowych.
Dział 852 rozdz.85 219 – dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika MOPS /3160/15/11/2010 z 29 listopada 2010 roku.
Dział 852 rozdz.85295 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma FIN.I.-301/3011/852/262/10 MUW z 29 listopada 2010 roku zawiadamiającego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2010 z 24 listopada 2010 roku o: - przyznaniu dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez powódź, - zmniejszeniu dotacji na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski


Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 99/2010
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2010 r.

Wydatki
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

20 034

96 480

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie

20 034

52 352

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

16 070

28 400

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 164

18 389

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400

1 700

4410

Podróże służbowe krajowe

400

600

852

Pomoc społeczna

2 800

22 080

6 871 011

85203

Ośrodki wsparcia

22 080

369 011

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 200

4 800

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

800

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 500

31 000

4260

Zakup energii

2 500

14 186

4270

Zakup usług remontowych

2 000

6 000

4300

Zakup usług pozostałych

5 500

21 000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

200

700

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

900

1 100

4410

Podróże służbowe krajowe

300

1 000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

480

520

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 700

1 800

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

800

12 000

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

800

12 000

85295

Pozostała działalność

2 000

2 000

3110

Świadczenia społeczne

2 000

2 000

Ogółem wydatki

22 834

22 080

7 162 541

Plan wydatków zwiększono o kwotę 754 zł do wysokości 7 162 541 zł .
Uzasadnienie:
Dział 751 rozdz.75109 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma DOS 3101-39/10 z 6 października 2010 roku o ustaleniu dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Dział 756 rozdz.75647 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
Dział 852 rozdz.85203 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma FIN.I.301/3011/852/244/10 z 17 listopada 2010 roku zawiadamiającego o decyzji Nr 336/2010 Wojewody Mazowieckiego z 15 listopada 2010 o środkach przeznaczonych na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy.
Dział 852 rozdz.85213 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma FIN.I.-301/3011/852/252/10 z 18 listopada zawiadamiającego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2010 z 15 listopada o zwiększeniu środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wypłatę zasiłków okresowych.
Dział 852 rozdz.85219 – dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Kierownika MOPS /3160/15/11/2010 z 29 listopada 2010 roku.
Dział 852 rozdz.85295 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma FIN.I.-301/3011/852/262/10 MUW z 29 listopada 2010 roku zawiadamiającego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2010 z 24 listopada 2010 roku o przyznaniu dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez powódź.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe