Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7862

Uchwała nr III/16/2010 Rady Miasta Sulejówek

z dnia 30 grudnia 2010r.

zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

170.000,00

- wydatki majątkowe

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

50.000,00

- wydatki bieżące

Zmniejszenia wydatków ogółem : 220.000,00

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 50.000,00

- wydatki bieżące

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

130.000,00

- wydatki bieżące

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

40.000,00

- wydatki bieżące

Zwiększenia wydatków ogółem : 220.000,00

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Tabelę Nr 2 a „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok” do uchwały Budżetowej na rok 2010 Miasta Sulejówek Nr LIV/303/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.

§ 3. Plan dochodów po zmianach wynosi 52.593.527,98 zł w tym

a) bieżące w kwocie 50.252.677,98 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.340.850,00 zł.

§ 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 60.409.501,54 zł w tym

a) bieżące w kwocie 42.743.098,34 zł,

b) majątkowe w kwocie 17.666.403,20 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek


Adam Lesiński


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010
Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010 I. Zmniejszyć wydatki na ogólną kwotę 220.000,00 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne kwota 170.000,00 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w pozycji „Budowa ulicy 11-go Listopada i Reymonta”. 2. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kwota 50.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących w pozycji wynagrodzenia i składniki od nich naliczone. II. Zwiększyć wydatki na ogólną kwotę 220.000,00 zł w następujących pozycjach: 1.Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kwota 50.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w pozycji wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. 2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 130.000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących w pozycji wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – zakup energii. 3. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 40.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w pozycji wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – zakup energii.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 III-16-2010 -22.12..2010 WYDATKI-II

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

TABELA Nr 2a- MAJĄTEK III-16-2010 na 2010 r-22.12. 2010

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe