Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8670

Uchwała nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 21 marca 2011r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm)

Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1)zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 871.324,00 zł,

2)zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 1.010.107,56 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 71.195.645,56 zł, w tym:

1)dochody bieżące w kwocie: 56.453.745,56 zł,

2)dochody majątkowe w kwocie: 14.741.900,00 zł,

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1)zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2011r. o kwotę 21.324,00 zł

2)zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 160.107,56 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1)zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21.324,00 zł,

2)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 160.107,56 zł,

3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 73.195.645,56 zł, w tym:

1)wydatki bieżące w kwocie: 53.321.600,44 zł,

2)wydatki majątkowe w kwocie : 19.874.045,12 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 7.776.868,24 zł, rozchody w wysokości 5.776.868,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


dr Andrzej Kwiatkowski


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/51/2011
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 21 marca 2011 r.

Dochody

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


dr Andrzej Kwiatkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/51/2011
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/51/2011
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 21 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2011 r

1

2

3

4

1.

Dochody

71 195 645,56

2.

Wydatki

73 195 645,56

3.

Wynik budżetu

- 2 000 000,00

Przychody ogółem:

7 776 868,24

1.

Kredyty

§ 952

1 500 000,00

2.

Pożyczki

§ 952

1 200 000,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

5 000 000,00

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

76 868,24

Rozchody ogółem:

5 776 868,24

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 128 504,24

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

288 364,00

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

4 360 000,00

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwier

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


dr Andrzej Kwiatkowski


Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/51/2011
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 21 marca 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


dr Andrzej Kwiatkowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr X/51/2011
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 21 marca 2011 r.

Gmina Pułtusk otrzymała informację Ministra Finansów (pismo ST 3/4820/2/2011 które wpłynęło 24.02.2011 r.) o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150) rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej:

- części wyrównawczej subwencji ogólnej,

- części równoważącej subwencji ogólnej,

- części oświatowej subwencji ogólnej,

Z otrzymanej informacji wynika iż część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej do projektu budżetu o kwotę 854.724,00 zł:

- zmniejsza się dochody w dziale 758, rozdział 75801 § 2920.

Po uchwaleniu ustawy budżetowej informacje o ostatecznych kwotach dotacji przesłał Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów (pismo FIN-I.3111.8.2011, które wpłynęło 10 marca 2011 r.).

Pismem w/w Wojewoda przekazał informacje o ostatecznych kwotach dotacji w których występują różnice w stosunku do kwot otrzymanych do projektu budżetu, w tym:

1)zmniejsza się:

- Dział 752, Rozdział 75212 § 2010 - kwota 100,00 zł,

- Dział 852, Rozdział 85212 § 2010 - kwota 7.000,00 zł,

- Dział 852, Rozdział 85213 § 2030 - kwota 700,00 zł,

- Dział 852, Rozdział 85214 § 2030 - kwota 8.800,00 zł,

2)zwiększa się:

- Dział 852, Rozdział 85213 § 2010 - kwota 1.400,00 zł,

- Dział 852, Rozdział 85216 § 2030 - kwota 9.100,00 zł,

Zmiany kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne, pociągają za sobą zmiany w wydatkach budżetu, w tym:

1)zmniejsza się;

- Dział 852, Rozdział 85213 § 3110 o kwotę 7.000,00 zł,

- Dział 852, Rozdział 85213 § 4130 o kwotę 600,00 zł,

- Dział 852, Rozdział 85214 § 3110 o kwotę 8.800,00 zł,

- Dział 752, Rozdział 75212 § 4300 o kwotę 100,00 zł,

2)zwiększa się :

- Dział 852, Rozdział 85214 § 4130 o kwotę 1.400,00 zł,

- Dział 852, Rozdział 85216 § 3110 o kwotę 9.100,00 zł,

Niższa część oświatowa subwencji ogólnej zostaje pokryta:

1)dochodami w Dziale 700, Rozdział 70005 § 0770 o kwotę 850.000,00 zł oraz zmniejszeniem w wydatkach pozostałych oświaty, Dział 801, Rozdział 80195 § 4300 o kwotę 4.724,00zł,

W związku z podpisaniem umów, na dofinansowanie 3 projektów na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie:

- projekt pn "Kadry jutra" - kwota dofinansowania 49.882,00 zł,

- projekt pn " Edukacja szansą rozwoju mieszkańców " - kwota dofinansowania 49.815,56 zł,

- projekt pn. " Nauka przez całe życie" - kwota dofinansowania - 49.910,00 zł,

w budżecie gminy dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na realizacje projektów tj.,:

1)zwiesza się dochody budżetu w Dziale 801, Rozdział 80195 § 2007 o kwotę 127.166,42 zł i § 2009 o kwotę 22.441,14 zł. Łączna kwota zwiększeń wynosi 149.607,56 zł,

2)zwiększa się wydatki budżetu w Dziale 801, Rozdział 80195 w niżej wymienionych paragrafach:

- § 4017 o kwotę 13.655,25 zł § 4019 o kwotę 2.409,75 zł,

- § 4117 o kwotę 2.074,85 zł § 4119 o kwotę 366,15 zł,

- § 4127 o kwotę 334,90 zł § 4129 o kwotę 59,10 zł,

- § 4177 o kwotę 5.661,00 zł § 4179 o kwotę 999,00 zł,

- § 4217 o kwotę 9.151,95 zł § 4219 o kwotę 1.615,05 zł,

- § 4307 o kwotę 96.288,47 zł § 4309 o kwotę 16.992,09 zł,

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe